Рибін О.І.

Візуалізація розподілу поверхневих провідностей методом зон провідності

Обґрунтовано використання методу модифікацій для розв’язання прямої задачі електроімпедансної томографії, що являє собою обчислення напруг по обводу контуру фантома при наданих у поточному наближенні розподілах поверхневих провідностей. Наведено класичний алгоритм розв’язання зворотної задачі електроімпедансної томогра-фії з використанням методу Ньютона–Рафсона, тобто уточнення поверхневих провідностей за результатами аналізу.

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара

Запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції за використання дискретного ортогонального перетворення Адамара. Головною задачею при реалізації запропонованого алгоритму є знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування цієї матриці будь-якого порядку в базисі перетворення Адамара. Алгоритм враховує блочно-діагональну структуру матриці деградації, що дає змогу значно спростити обчислення незалежно від порядку матриці.

Особливості використання методу регуляризації при розв’язанні оберненої задачі імпедансної томографії методом зон провідності

Розглянуто особливості використання методу регуляризації погано обумовлених матриць похідних від передаточних опорів (вузлових напруг) по поверхневих провідностях при розв’язанні задачі реконструкції образу в імпедансній томографії. Використання запропонованого методу зон провідності дає можливість радикально (в сотні разів) зменшити порядки матриць похідних порівняно з класичною моделлю фантома за використання методу скінченних елементів, що значно спрощує процедуру реконструкції образів.