Погребова І.С.

Погребова Інна Сергіївна, кандидат технічних наук, професор, доцент Націнального технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору

З використанням пакету прикладних програм з базою термодинамічних даних було проведено теоретичний аналіз фізико-хімічних умов комплексного насичення сталей кремнієм і хромом у середовищі хлору в замкнутому реакційному просторі за умов пониженого тиску середовища. Виявлено вплив складу вихідних компонентів насичувальної суміші на рівноважні склади газової та конденсованої фаз процесу хромосиліціювання.

Моделювання процесів адсорбції органічних сполук на металах на основі концепції “жорстких” і “м’яких” кислот та основ

Розглянуто процес адсорбції поверхнево-активних речовин (ПАР) на металах із позиції утворення комплексів з переносом заряду та їх стабілізації за рахунок зарядної та електронної (орбітальної) взаємодії. Показано доцільність використання при моделюванні адсорбційних процесів кислотно-основної рівноваги Льюїса–Усановича та принципу “жорстких” і “м’яких” кислот та основ (ЖМКО) Пірсона, який слідує з неї. Виведено та якісно підтверджено рівняння, які відповідають встановленню на електроді адсорбційної рівноваги, що обумовлена силами зарядної, електронної та зарядно-електронної взаємодії.

Жаростійкість і корозійна стійкість комплексних хромоалітованих покриттів на титановому сплаві ВТ6

Досліджено мікроструктуру, фазовий і хімічний склад комплексних хромоалітованих покриттів, отриманих одночасним насиченням титанового сплаву ВТ6 хромом та алюмінієм з порошкових сумішей. Встановлено, що покриття складаються з трьох окремих шарів Al3Ti, AlTi, AlTi3. Мікротвердість дифузійних багатошарових покриттів у зоні фази Al3Ti становить 7,1–9,0 ГПа, основного дифузійного шару AlTi – 5,2–8,2 ГПа та 11,0 ГПа – фази AlTi3, що в два–чотири рази перевищує мікротвердість ВТ6 у вихідному стані (3,63 ГПа).

Жаростійкість дифузійних хромосиліцидних покриттів, нанесених на вуглецеві сталі

Вивчено жаростійкість та механізм високотемпературного окиснення хромосиліцидних дифузійних покриттів, нанесених на поверхню вуглецевих сталей газовим методом. Виявлено фактори впливу на процес високотемпературного окиснення сталей з отриманими покриттями. Встановлено взаємозв’язок між складом, структурою дифузійних шарів і швидкістю їх високотемпературного окиснення. Показано, що отримані покриття мають високу жаростійкість в інтервалі температур 623—1273 К.

Корозійна стійкість хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Досліджено структуру, фазовий та хімічний склади отриманих покриттів.

Жаростійкість карбідних покриттів, отриманих при послідовному насиченні сталі У8А хромом і титаном

Досліджено будову і властивості карбідних покриттів на основі карбідів титану та хрому на сталі У8А. Визначено можливі реакції взаємодії карбідів хрому і титану з киснем та встановлено хімізм окиснення покриттів. Показано перевагу комплексних двокомпонентних покриттів порівняно з однокомпонентними