алгоритм

Застосування дискретних структур і числових послідов-ностей до блочних кодів

У роботі досягнуто мету стиснення інформації за допомогою композиції універсальних кодів, де застосовується рекурсивний алгоритм відновлення початкових даних. Це дає коефіцієнт стиску більший, ніж при символьному кодуванні. Запропонований метод таймерного кодування має обґрунтовані оцінки коефіцієнта стиснення, а його метою є кодування зі стисненням. Для цього в ньому створено цілком новий вид універсальних кодів, який використовує поліосновні системи числення.

Модель доводки киснево-конвертерної плавки сталі за заданою температурою і вмістом вуглецю

З метою підвищення точності керування процесом доведення конвертерної плавки створено низку математичних моделей керування. Модель плавки створювалась для розрахунку шихти (“статичне керування”), керування плавкою в процесі продувки (“динамічне керування”) та доведення плавки після виміру вмісту вуглецю і температури ванни без переривання продувки і розрахунку розкиснювачів. Досліджено вплив керуючих діянь на процес доведення конвертерної плавки. Розроблено статичну модель керування додувкою плавки, в основу якої покладено керування за плавкою “позитивного досвіду”.

Багатокритеріальна оптимізація процесу дублення за модифікованим методом Хука-Дживса

Розв’язано задачу багатокритеріальної умовної оптимізації хромового дублення шкіряного напівфабрикату із застосуванням модифікованого методу Хука–Дживса. Критерій оптимальності сформульований у вигляді узагальненої адитивної цільової функції. Локальні критерії цільової функції нормовані і приведені до безрозмірного вигляду. Вагові коефіцієнти отримані на основі експертних оцінок. Алгоритм модифікованого методу Хука–Дживса покладено в основу програмного модуля, який реалізовано за допомогою об’єктно-орієнтованої мови програмування Visual Basic for Application.