Вислогузова Н.М.

Особливості сорбції фосфатів гідратованими оксидами елементів III й IV груп

Методами співосадження з водних розчинів синтезовано бінарні суміші, які містять гідратовані оксиди титану, алюмінію, лантану та церію з різним співвідношенням компонентів. Фізико-хімічні властивості були охарактеризовані із залученням рентгенівської дифрактометрії, скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, порометрії і потенціометричного титрування. Вивчено сорбційну активність бінарних сумішей відносно фосфат-йонів. Синтезовані суміші характеризуються мезопористою структурою з розміром пор 1–3,2 нм та питомою поверхнею 242–432 м2/г.

Сорбція фосфатів оксигідратами заліза (ІІІ) різної модифікації

Методами осадження синтезовано (аморфний оксигідроксид заліза), - (гетит) і - (лепідокрокіт). Фізико-хімічні параметри синтезованих сполук було охарактеризовано із залученням рентгенівських досліджень, порометрії, рН-потенціометрії. За допомогою рентгенограм встановлено, що - і - мають кристалічну структуру, тоді як аморфний. Вивчено сорбційну активність оксигідратів заліза різної модифікації відносно фосфат-йонів. Синтезовані оксигідрати заліза мають мезопористу структуру з переважними розмірами пор 2 нм для (аморфного) і - та 16 нм для - .