Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Дослідження стійкості одновимірних і багатовимірних систем із різнотемповою дискретизацією

Досліджується стійкість та мінімальна фазовість різнотемпових одновимірних та багатовимірних динамічних систем. Показано, що перехід від однотемпової до відповідної різнотемпової моделі не порушує властивості стійкості та мінімальної фазовості. Виведено співвідношення між нулями і полюсами однотемпової та різнотемпової моделей.

Потраєкторна поведінка класу керованих п'єзоелектричних полів з немонотонним потенціалом

Досліджено автономне включення другого порядку в обмеженій області, що моделює поведінку класу керованих п’єзоелектричних полів з немонотонним потенціалом. Досліджувана система описує не лише керований п’єзоелектричний процес з багатозначним законом “реакції-зміщення”, а й широкий клас керованих процесів механіки суцільних середовищ. Умови на параметри задачі не гарантують єдиності розв’язку відповідної задачі Коші, зокрема, не припускається жодних умов щодо неперервності, монотонності нелінійного доданку за фазовою змінною.

Адаптивне короткострокове прогнозування вибраних фінансових процесів

Запропоновано комп’ютерну систему адаптивного моделювання і прогнозування фінансово-економічних процесів із застосуванням принципів системного аналізу. При цьому враховувалася ієрархічність процесу прийняття рішень при оцінюванні прогнозів, а також застосовувались методи опису і врахування невизначеностей структурного, параметричного і статистичного характеру. Використання взаємодоповнювальних методів оцінювання структури і параметрів математичних моделей, а також оптимального оцінювання станів динамічних систем дає можливість врахувати деякі типи статистичних невизначеностей.

Формалізація постановки задачі керування ризиками в системах різної природи

Розглянуто проблему формального опису загальної постановки задачі комплексного керування ризиками в цілому для досліджуваної системи. Необхідність звернення до таких постановок зумовлена тим, що існуючі підходи мають локальний несистемний характер дослідження ризиків, непридатні для врахування різної та міждисциплінарної природи ризиків, не здатні подолати проблеми каскадних ризиків.

Стратегічне планування функціональності ERP/MRP-систем із врахуванням множинних заміщень

Розглядається розширена задача стратегічного планування функціональності ERP-систем з відношенням заміщення, заданим на дугах графа. Для розв'язання задачі запропоновано використовувати гібридний алгоритм, що складається з поліноміальної та експоненційної частин. Алгоритм розв'язує поліноміальну складову задачі методом редукції до задачі про максимальний потік на мережі, а експоненційну – за допомогою оригінального генетичного алгоритму. Наводяться результати обчислювального алгоритму.

Система моніторингу державного бюджету України

Стаття присвячена проблемі побудові системи моніторингу держбюджету України, яка належить до інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів. Як основа проектування системи запропонована модель предметної сфери у складі інформаційної моделі та моделі прецедентів, яка охоплює всі основні сутності бюджетного процесу та їх взаємозв’язки з урахуванням особливостей бюджетного устрою в Україні.

Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції в області трансформант перетворення Адамара

Запропоновано модифікацію методу умовної деконволюції за використання дискретного ортогонального перетворення Адамара. Головною задачею при реалізації запропонованого алгоритму є знаходження оберненої матриці деградації образу за допомогою символьного методу формування цієї матриці будь-якого порядку в базисі перетворення Адамара. Алгоритм враховує блочно-діагональну структуру матриці деградації, що дає змогу значно спростити обчислення незалежно від порядку матриці.

Апаратна реалізація обчислень у скінченних полях характеристики два

Обґрунтовано необхідність апаратної реалізації обчислювальних процедур у скінченних полях виду GF(2m) з підвищеним показником швидкодії. Проведено аналіз різних форм подання елементів поля GF(2m) та показано, що існує необхідність (у процесі виконання обчислень) переходити від однієї форми подання елементів до іншої, тобто на апаратному рівні забезпечувати ізоморфізм поля. Зазначено, що для полів Галуа, потужність яких не перевищує 220, найдоцільніше застосовувати табличний спосіб зберігання елементів поля.

Логічний підхід до інтеграції програмних застосувань підтримки міждисциплінарних наукових досліджень

У статті пропонується підхід до інтеграції програмних застосувань на прикладі функціонування Світової системи даних. Авторами розроблено загальну архітектуру системи інтеграції програмних застосувань, механізми якої побудовані на базі моделей та методів математичної логіки і теорії штучного інтелекту. Визначено формальну мову для описання застосувань, правила виведення для побудови схем взаємодії методів застосувань і обміну даними. Працездатність підходу про-демонстрована на одній із задач забезпечення сталого розвитку регіонів України.

Модифікований алгоритм Шенкса з упорядкованими блоками

Більшість методів криптоаналізу можуть бути модифіковані завдяки застосуванню паралельних алгоритмів. Одним із них є метод Шенкса розв’язання проблеми дискретного логарифму. Мета роботи – побудувати алгоритм, що паралельно знахо-дить всі значення з таблиць малого кроку і великого кроку, а також зробити цей пошук більш спрямованим і впорядкованим для всіх значень елементів таблиць. Це дасть можливість застосування методу блокового пошуку, розбиття на впорядковані підблоки, пришвидшить застосування методу індексації значень (чи хеш від значень).