Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Побудова метамоделі діяльності на основі загальнопсихологічної теорії діяльності О.М.Леонтьєва

Розроблено розширену метамодель діяльності людини та організаційних систем. За основу прийнято положення загальнопсихологічної теорії діяльності О.М. Леонтьєва. Метамодель відображає місце політики, стратегії і тактики в діяльності та спрощує розуміння аспектів, пов’язаних із роллю суб’єкта-людини в цьому процесі. Метамодель може бути використана для структурного та динамічного зображення діяльностей людини та організаційних систем. Застосовується для системного проектування інформаційно-комунікаційних систем

Модель процесу формування оцінок експертного прогнозу

Розглядається можливість формалізації деяких елементів складного процесу прогнозування на основі концепції станів і раптової зміни поведінки, яка на сьогодні є основою моделювання динаміки складних систем

Побудова дидактичної онтології на основі аналізу елементів понятійно-тезисної моделі

Розглянуто метод побудови дидактичної онтології (ДО) в навчальній системі на основі семантико-синтаксичного аналізу елементів понятійно-тезисної моделі із застосуванням нечіткої логіки. Описано базові правила для визначення відношення дидактичного слідування між поняттями і подано їх математичний опис. Запропоновано метод візуалізації ДО на основі дидактико-семантичних карт

Багатокритеріальна транспортна задача на комбінаторних множинах та метод її розв’язання

Розглянуто багатокритеріальну транспортну задачу на комбінаторній конфігурації перестановок. Запропоновано підхід до її розв’язання в разі одного, двох і більше критеріїв. Обґрунтовано особливості знаходження множини ефективних розв’язків за наявності двох і більше критеріїв. Наведено математичні моделі прикладних задач, які зводяться до багатокритеріальних транспортних

Теорія оптимальних рішень у задачах вибору стратегій недосконалого контролю

Розглянуто правило рішень стосовно застосування стратегії недосконалого контролю, що базується на асоційованих штрафних вартостях та імовірності успішного виявлення існуючої неполадки для визначення того, вигідна чи не вигідна економічно стратегія недосконалого контролю. Наведено необхідні та достатні умови, якщо функція розподілу неполадки відома в явному вигляді, і достатні умови, якщо відома тільки зростаюча інтенсивність неполадки. Розглянуто також стохастичну поведінку якісних і дефектних виробів у багатоетапному виробничому процесі за умов застосування стратегії недосконалого контролю.

Оптимізація поведінки пішохода в клітинно-автоматних моделях руху натовпу

Розглянуто задачу оптимізації правил руху пішохода в рамках клітинно-автоматної моделі руху натовпу, що мінімізують час евакуації з приміщення довільної геометрії шляхом врахування ментальних властивостей пішохода, зокрема антисипації — здатності коригувати свою поведінку на основі прогнозу ситуації в деякому околі. Наведено результати чисельних експериментів, які підтверджують адекватність запропонованого підходу, та перспективи подальших досліджень

Розробка структурованої бази знань для розв’язання задач з технологічного передбачення

Пропонується модель знань із врахуванням особливостей методології технологічного передбачення. Запропоновано архітектуру поля знань та алгоритм побудови структурованої бази знань, поданої у вигляді фреймової мережі

Моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки з використанням альтернативних методів оцінювання моделей

Розглянуто задачу моделювання гетероскедастичних процесів перехідної економіки. Оцінювання коефіцієнтів виконано за допомогою лінійних та нелінійних методів, а саме методу найменших квадратів (МНК), методів Марквардта та Монте-Карло. Розв’язання цієї задачі є актуальним та перспективним для успішного оцінювання інфляції, моделювання цін на продукцію, прогнозування цін на біржі та інших гетероскедастичних процесів.

Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при проектуванні комплексних систем захисту інформації

Розглянуто проблеми аналізу властивостей ансамблевих сіток для створення проектів систем захисту інформації. Визначено основні властивості таких проектів. На основі сітьового нейроподібного моделювання запропоновано методику проектування комплексної системи захисту інформації.

Розв'язання задач векторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв на комбінаторній множині розміщень

Розглядається багатокритеріальна задача комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними функціями критеріїв, яка задана на множині розміщень. Пропонується підхід до її розв'язання, обґрунтовуються властивості області допустимих розв'язків задачі та їх використання при розробці методу.