Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Системне проектування процесів інформатизації

Пропонується і досліджується ідея застосування системного аналізу і теорії систем для визначення системного критерію поділу проектів інформатизації на частини не за функціональною ознакою, а за загальносистемними ознаками, що дозволяє істотно вдосконалити ітеративний процес інформатизації організаційних систем і забезпечити представлення проекту інформатизації як системи всіх сутностей і відношень між ними.

Розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта

Запропоновано підхід до розпізнавання позаштатної ситуації в динаміці функціонування техногенно небезпечного об'єкта. Підхід базується на загальних принципах та основних прийомах стратегії системного забезпечення гарантованої безпеки складних технічних систем, багатокритеріального оцінювання і прогнозування ситуацій ризику в реальних умовах неповноти, невизначеності, неточності і суперечливості вихідної інформації і за наявності порогового обмеження часу на цикл формування і реалізацію рішень з відвернення аварійних і катастрофічних ситуацій.

Конкуренція ідей за умови паритету

Показано, як політична конкуренція в нашому суспільстві зводиться до конкуренції двох провідних ідей та кількох інших ідей, які узагальнені терміном “третя сила ”. Ця сукупність ідей становить структуру розподіленої на території системи суспільної конкуренції. Як її прояв у статті моделюється конкретна ситуація політичного паритету в суспільстві та в парламенті.

Стратегія застосування методу морфологічного аналізу в процесі технологічного передбачення

Розглянуто формалізовану процедуру методу морфологічного аналізу, придатну для застосування до задач технологічного передбачення. Проаналізовано зв'язки методу з різними етапами процесу технологічного передбачення: попереднім вивченням проблеми, якісним аналізом і написанням, аналізом та відбором сценаріїв. Запропоновано приклади застосування методу на цих етапах.

Розв’язування антагоністичної гри з експоненціальним ядром на одиничному гіперкубі 2N-вимірного евклідового простору

Доведено, що антагоністична гра, експоненціальне ядро якої має додатний параметр і задається на одиничному гіперкубі 2N-вимірного евклідового простору, не є випуклою. Знайдено напівінтервал параметра ядра, при якому гра є вгнутою і має розв’язок у формі чистої оптимальної стратегії першого гравця, що є центром гіперкуба як множини його чистих стратегій, та змішаної оптимальної стратегії другого гравця, яка полягає в рівноймовірному виборі кожної з вершин гіперкуба, який є множиною чистих стратегій другого гравця

Ітераційний метод розв'язування ігрових задач на перестановках

В статті пропонується і обґрунтовується метод, який можна застосовувати в задачах комбінаторної оптимізації ігрового типу для знаходження оптимальної стратегії гравця, на стратегії якого накладаються комбінаторні обмеження, що визначаються перестановками.

Дослідження методів і розробка інтегрованих засобів доступу до інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційної системи

Наведенo результати порівняльного аналізу існуючих технологій проектування порталів, запропоновано вдосконалену технологію проектування корпоративного порталу. Сформульовано рекомендації щодо застосування прикладного системного аналізу та компонентного процесу розробки корпоративних порталів.

Застосування похідної Ф. Кларка у квазідиференціальних методах стохастичної оптимізації

Досліджуються деякі стохастичні методи оптимізації, побудовані на основі квазідиференціального числення з елементами оціночного прогнозування. Збіжність методів розглядається на основі збіжності випадкової квазіфейєровської послідовності значень цільової функції.

Grid-технології для е-науки і освіти

У статті підсумовуються здобутки виконання проекту створення сегменту МОНУ національної Grid-інфраструктури, який принципово вже зараз забезпечує можливість інтеграції України в європейський науково-дослідницький простір. Цьому сприяють створений в Україні Сертифікаційний центр відкритих ключів, зареєстрований у міжнародній організації EUGridPMA, і підключення освітньо-академічної мережі URAN до пан-європейської мережі GEANT-2, яка контролюється міжнародною організацією DANTE.

Метод реалізації оптимальних змішаних стратегій у матричній грі з порожньою множиною сідлових точок у чистих стратегіях з відомою кількістю партій гри

Наведено основи методу реалізації оптимальних змішаних стратегій у довільній матричній грі з порожньою множиною сідлових точок у чистих стратегіях з наперед відомою кількістю партій гри. Розроблений метод базується на визначенні гравцем тих чистих стратегій, які він вибирає, за допомогою розігрування рівномірно розподілених на одиничному напівсегменті випадкових величин, а також обчисленні поточних імовірностей вибору чистих стратегій іншим гравцем