Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Розподіл потоків у мережах складної кільцевої топології

Нелінійна задача розподілу потоків, розмірність якої дорівнює кількості ділянок мережі, трансформується в задачу без обмежень, розмірність якої залежить від кількості замкнених циклів мережі. Для розв'язання задачі невеликої розмірності застосовуються ефективні методи нелінійного програмування.

Розробка системи координуючого цифрового керування термозмішувальною установкою при дії зовнішнього збурення

Запропоновано алгоритм керування термозмішувальною установкою з метою стабілізації рівня води і температури при дії нестаціонарного зовнішнього збурення (споживання води). Показано, що для підвищення якості керування необхідно вводити додатковий координуючий контур керування по співвідношенню вихідних координат. Запропоновано конкретні закони керування основного і координуючого регуляторів. Проведено чисельне моделювання для підтвердження ефективності даного алгоритму.

Моделювання процесів забруднення атмосфери з використанням паралельних обчислень

Розглянуто задачу моделювання процесів поширення шкідливих домішок в атмосфері. Досліджено шляхи подолання обчислювальної складності таких задач, пов’язаних з необхідністю розгляду великих розмірностей просторово-часових координат, а також забезпечення високої точності реалізації. Для задачі моделювання процесів атмосферної дифузії було застосовано метод кластерінгу та використано багатопроцесорні кластерні системи для реалізації методу.

Синтез структур і властивостей скінченноелементних моделей планера літака

Розглянуто теоретичні питання формалізації проектування складного технічного об’єкта. Показано, що для скінченноелементної моделі завжди існує кінцевий рівень декомпозиції, нижче якого вона неможлива. Це дає можливість розробити автоматичний алгоритм синтезу. Наведено приклад автоматичного алгоритму синтезу скінченноелементної моделі, який істотно скорочує тривалість проектування.

Система підтримки прийняття рішень для аналізу фінансових даних

Розглянуто основні особливості фінансового аналізу діяльності підприємства, запропоновано технологію аналізу фінансових даних підприємства на основі оригінального інтегрованого підходу. На прикладах аналізу і прогнозування рівня продажів компанії, а також оцінювання дефолтів позичальників кредитів проілюстровано можливість застосування запропонованої технології. Наведено опис архітектури розробленої інформаційної системи підтримки прийняття рішень для комерційного банку.

Задача класифікації пари q-комутуючих нільпотентних операторів

Доведено, що задача класифікації, з точністю до перетворення подібності, пари нільпотентних операторів (A,B), A2 = B3 = 0 пов’язаних співвідношеннями (AB)2 = 0, AB=qBA, q≠0, є “дикою”, тобто містить у собі підзадачу класифікації пари довільних операторів без зв’язків.

Формування портфеля хедж-фондів з використанням квадратичної апроксимації функції втрат

Побудовано модель оптимізаційної задачі для знаходження портфеля хедж-фондів. Виконано аналіз використання квад ратичної і лінійної функції втрат при формуванні портфелів. Досліджено вплив типу функції на поведінку довільних мір ризику та на загальну прибутковість портфеля. Отримані результати дозволяють оцінити обґрунтованість викорис тання квадратичної апроксимації для поставленої задачі.

Прогнозування фінансових процесів на біржі з використанням індикаторів технічного аналізу

Запропоновано метод побудови регресійних моделей для прогнозування валютних коливань на міжнародному валютному ринку FOREX, який ґрунтується на використанні незалежних змінних у вигляді значень індикаторів технічного аналізу. Встановлено, що отримані прогнози мають високу якість за статистичними характеристиками і не запізнюються в часі порівняно з фактичними значеннями процесу формування цін.

Тактика перебору чистих стратегій як теоретичне підґрунтя для дослідження ефективності різних способів реалізації оптимальних змішаних стратегій

Введено поняття тактики перебору чистих стратегій як теоретичного підґрунтя для дослідження ефективності різних способів реалізації оптимальних змішаних стратегій у матричній 2х2-грі із скінченною кількістю партій гри, а також формули для знаходження нормованих усереднених по деякій кількості реалізацій середніх виграшів першого гравця за фіксоване число партій гри. Здійснено перехід до нової матричної 2х2-гри з платіжною матрицею, елементами якої є знайдені нормовані усереднені виграші.

Системний підхід до аналізу кредитних ризиків з використанням мереж Байєса

Розглянуто основні аспекти аналізу кредитних ризиків та способи їх зниження, обґрунтована доцільність використання мереж Байєса (МБ) для аналізу кредитних ризиків та оцінки ймовірності дефолту позичальників. На основі аналізу запропонована та обґрунтована методика побудови і застосування МБ для розв'язання задачі аналізу кредитоспроможності позичальника.