Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Математичне моделювання та проектування елементів багатозначної логіки

Розглянуто питання проектування багатозначних елементів на основі нелінійних резонансних кіл як розв'язання задачі параметричної оптимізації. Одним із перспективних варіантів реалізації елементів багатозначної логіки є використання нелінійних резонансних кіл. Оптимальне проектування та технічна реалізація обчислювальних пристроїв на базі багатозначних структур неможливі без одночасної розробки принципово нових (нетрадиційних) видів математичних моделей та їх дослідження для різних режимів роботи та інтерпретації результатів моделювання.

Особливості проектування і реалізації СППР при прогнозуванні фінансово-економічних процесів

Пропонується система підтримки прийняття рішень для прогнозування фінансово-економічних процесів. Система реалізована в середовищі Visual Studio 5.0 мовою програмування C#. Наведено приклад використання програмного продукту для прогнозування цін на нафтопродукти в Україні. Передбачається доробка даного програмного продукту новими методами прогнозування нестаціонарних та нелінійних процесів.

Алгоритми формування інвестиційного портфеля та визначення часток активів в інвестиційному капіталі

Стаття присвячена розробці нових алгоритмів формування інвестиційного портфеля. Запропоновано новий алгоритм розв’язання задачі попереднього відбору активів для інвестиційного портфеля та задачі розподілу інвестиційного капіталу між активами із врахуванням таких факторів: доходність, диверсифікаційний ризик та ліквідність.

Розпаралелювання обчислень у задачі керування односторонніми процесами дифузії та тепломасообміну

Розроблено паралельний алгоритм для моделювання та керування односторонніми процесами дифузії та тепломасообміну. Алгоритм експериментально апробовано для задачі керування одностороннім процесом фільтрації нафти з граничним градієнтом тиску. Модель процесу розглянуто у вигляді варіаційної нерівності, для розв’язання якої використано підхід функціональної параметризації. Паралельні обчислення виконані з використанням кластера НТУУ “КПІ”.

Застосування моделе-керованого підходу в редокументуванні програмного забезпечення

Розглянуто реалізацію редокументування успадкованого програмного забезпечення, яка ґрунтується на моделе-керованому підході. Описано моделі документів різного рівня абстракції із врахуванням вимог технологій розробки програмного забезпечення. Запропоновано засоби послідов¬ного перетворення моделей, що дає можливість отримати метаописи документів, використовувані засобами автоматичної генерації документів.

Створення компонента стратегічного планування системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю

Запропоновано вдосконалити систему управління фінансово-інвестиційною діяльністю введенням нового компонента, який відповідає за стратегічне планування діяльністю на фондовому ринку. На базі даних, отриманих для Першої фондової торговельної системи, досліджуються функціональні можливості компонента стратегічного планування. Виявлено особливості українського фондового ринку порівняно з Нью-Йоркською фондовою біржею. Даються рекомендації щодо доцільності застосування різних типів математичних моделей статистичного аналізу характеристик фондового ринку України.

Компонентні процеси системного проектування інформаційно-комунікаційних систем

Процес розробки визначається як певним чином упорядкований, достатній і функціонально повний ряд робіт з розробки проектів інформатизації організаційних систем із заданими показниками ефективності.

Мета статті – з позицій прикладного системного аналізу і основних положень системного проектування інформаційно-комунікаційних систем запропонувати компонентний процес розробки проектів інформатизації який зберігає переваги ітеративного і водоспадного процесів та значно розширює можливості проектування середніх та великих інформаційно-комунікаційних систем.

Компонентна модель інформаційно-аналітичної системи і генетичний алгоритм формування оптимального портфеля акцій

Показано результати моделювання інформаційно-аналітичних систем управління фінансово-інвестиційної діяльності і розробка компонентної моделі системи формування оптимального портфеля акцій. Продемонстровано реалізацію двох окремих компонентів системи: компонента оптимізації портфеля акцій та компонента прогнозування дохідності. Апробацію моделей проведено на історичних даних української Першої фондової торговельної системи.

Об'єкт дослідження – інформаційно-аналітична система управління фінансово-інвестиційною діяльністю: її компоненти оптимізації портфеля акцій та прогнозування дохідності. Предмет дослідження – бізнес-процеси оптимізації портфеля акцій і генетичний алгоритм їх моделювання.

Дослідження засобів і розробка технології продукування інформаційних ресурсів

Pозглянуто застосування прикладного системного аналізу і компонентного процесу розробки інформаційних ресурсів інформаційно-комунікаційних систем, досліджено визначення, класифікація та характеристики ресурсів, зроблено огляд основних типів ресурсів та їх інтероперабельності. Запропоновано спосіб продукування інформаційного ресурсу на базі компонентного підходу. Наведено результати застосування технології до розробки інформаційного ресурсу Державної податкової адміністрації України.

Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю

Для компонента оптимізації інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю розв’язується оптимізаційна задача формування та управління інвестиційним портфелем цінних паперів за максимальним співвідношенням доходність/ризик при нечіткому обмеженні на ризик портфеля і з врахуванням ліквідності активів, з яких формується портфель. Запропонований спосіб формування інвестиційного портфеля розширює класичні методи Марковіца та Шарпа за рахунок врахування ліквідності та використання більш досконалої міри ризику VaR.