Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Алгебрична характеристика класу графових перетворень на множині зважених графів

Розглянуто клас обчислюваних функцій на множині зважених графів. Визначено породну множину алгебри функцій на новому носії — зваженому графі, а також доведено її повноту.

Система моніторингу захворюваності на гострі респіраторні захворювання по території України

На основі багатофакторного регресійного аналізу створено математичну модель, яка дає змогу аналізувати та прогнозувати захворюваність на ГРЗ по території України. Отримані результати вказують на високу точність розрахунків та адекватність вибраної моделі реальним умовам.

Алгоритм сегментації зображень комп’ютерної томографії на основі використання зрізів з контрастним посиленням тканин

Запропоновано алгоритм сегментації зображень комп’ютерної томографії на основі використання серії зрізів із  контрастним посиленням тканин. Алгоритм вирішує проблеми сегментації тканин таких пухлин, як ювенільна ангіофіброма основи черепа людини. Робота алгоритму надає графічну інформацію про судинний компонент пухлини в контексті анатомічної картини.

Бізнес-інжинирінг організаційних систем

Бізнес-інжинирінг є невід’ємною складовою існування і постійного розвитку сучасних соціально-економічних організаційних систем. Він робить можливим досягнення стратегічних цілей організаційної системи фінансово-економічного або соціального характеру за рахунок бізнес-моделювання організаційної системи. Використання понять і методів системної інженерії як абсолюту бізнес-інжинирінгу, організаційної системи та бізнес-моделювання дає можливість створити єдину систему для практичної реалізації бізнес-інжинирінгу.

Прийняття оптимальних рішень щодо стабілізації курсу гривня/долар на основі математичних моделей з різнотемповою дискретизацією

Розроблено структуру моделі курсу гривня/долар у формі ARMAX. На вхід моделі подається сім збурень і одне управління, які вимірюються в різні часові інтервали. Розглянуто різнотемпову модель, де вихідна координата й управління вимірюються подекадно, а збурення мають три темпи дискретизації: подекадно, щомісячно і щоквартально. На основі цієї моделі запропоновано і протестовано підхід до прийняття оптимального рішення на основі критерію прийняття оптимального рішення у вигляді узагальненої дисперсії.

Задача прогнозування і керування процесом еволюції знань у складних навчальних системах

На основі системного підходу досліджуються питання прогнозування та керування для моделі, що описує еволюцію знань у складних навчальних системах. Для запропонованого нелінійного еволюційного рівняння одержано змістовні математичні результати, що залежно від обмежень на параметри негладкої функції реакції системи гарантують збереження фіксованого рівня знань, умови дисипації цього рівня, існування глобального атрактора, а також можливість наближеного оптимального керування процесом еволюції навчальних знань.

Динамічні моделі з узагальненим законом збереження для керування розподілом потоків у розподільчих мережах

Розглянуто загальні принципи побудови та дослідження математичних моделей розподілу потоків певних природних ресурсів вздовж розподільчих мереж енергетичних систем. Побудовано комплекс динамічних моделей руху потоків у мережах, що базуються на класичному та узагальненому законах збереження, враховують можливість створення резервів енергетичних ресурсів та наявність невизначеності інформації, об’єктивно притаманної великим системам енергетики. Як приклади наведено задачі керування рухом води в каналах зрошувальних систем та газу в магістральних трубопроводах.

Континуум оптимальних рішень в чотиривузловій моделі розподілу ресурсів за умов двох некоректно оцінених невизначеностей і відповідного значення гри

Розглянуто задачу оптимального розподілу ресурсів з усуненням невизначеностей у нормованих площах поперечного перерізу чотиривузлової конструкції, де уточнюється мінімаксна процедура для випадку некоректно оцінених одного лівого й одного правого кінців сегментних невизначеностей. Моделлю розподілу ресурсів за цих умов є антагоністична гра на шестивимірному гіперпаралелепіпеді декартового добутку множини всіх можливих нормованих навантажень і множини усіх можливих рішень проектувальника. Доведено теорему про континуум оптимальних рішень проектувальника у відповідній антагоністичній моделі.

Визначення динамічних характеристик об’єкта за динамікою системи керування

Розглянуто алгоритм розрахунку динамічних характеристик об’єкта у системі автоматичного керування, який дає змогу чисельно розраховувати імпульсну та перехідну характеристики об’єкта за реакцією системи керування на зміну завдання. Запропонований алгоритм розв’язку поставленої задачі чисельно реалізується з використанням інтеграла Дюамеля. Розглянуто приклад програмної реалізації алгоритму при моделюванні перехідних процесів у системі керування.

Діагностування технічних об’єктів на основі штучних імунних систем і байєсівських мереж

Запропоновано узагальнену інформаційну технологію побудови штучних імунних систем для розв’язання задач технічного діагностування, яка вирізняється універсальністю застосування і дає змогу створювати математичний опис дрейфу параметрів та виявляти аномалії в роботі складної технічної системи. Розроблено нові метод і алгоритм виявлення місця й типу відмови складної технічної системи за допомогою байєсівської мережі та критеріїв інформативності.