Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Недіадні одновимірні вейвлет-перетворення

Доведено неможливість збереження в загальному випадку в недіадному одновимірному дискретному вейвлет-перетворенні ще одного фільтра відповідного діадного вейвлет-перетворення, крім низькочастотного фільтра декомпозиції

Дослідження складності задачi довизначення часткових мо нотонних булевих функцій

Розглянуто задачу побудови тупикових довизначень часткових монотонних булевих функцій і показано, що вона є NP -повною. Доведення NP -повноти проводиться зведенням задачі покриття множин до задачi пошуку оптимального довизначення.

Оптимізація лінійної функції на переставленнях: перетворення переставного многогранника до вигляду, необхідного для використання в алгоритмі Кармаркара

Побудовано симплексну форму переставного многогранника, яка необхідна для застосування алгоритму Кармаркара при розв’язанні допоміжних задач лінійного програмування методом комбінаторного відсікання

Якісний аналіз нелінійних біфуркаційних ефектів у диференціальних моделях динамічних процесів

Розглянуто питання одночасного виникнення кількох біфуркацій у системі двох диференціальних рівнянь. Досліджено особливості топології фазового простору системи в околі вироджених точок біфуркаційних діаграм. Проведено порівняльну характеристику результатів чисельного моделювання динаміки рівня емпатії з результатами відповідного емпіричного дослідження

Моделювання причинно-наслідкових зв’язків між показниками безпеки, суспільного розвитку і глобалізації на основі байєсівських мереж довіри

Запропоновано методику застосування байєсівських мереж довіри для моделювання причинно-наслідкових зв’язків між вимірами, складовими та факторами глобалізації. Сумісний аналіз ентропійних характеристик змінних, відомих фактів та експертних оцінок причинно-наслідкових зв’язків дав можливість побудувати модель, за допомогою якої підтверджується наявність причинно-наслідкових зв’язків між складовими економічного та соціального вимірів глобалізації.

Дослідження фрактальних властивостей рядів виробництва і споживання електроенергії в Україні

Проведено дослідження фрактальної структури часових рядів виробництва й споживання електроенергії в Україні, в основі яких лежать нелінійна динаміка й теорія фракталі

Універсальна апроксимація функцій на основі алгоритму Сугено для розв’язання задачі медичної діагностики

Запропоновано інструментарій розв’язання задачі медичної діагностики з використанням системи нечіткого виведення на основі алгоритму Сугено при умові наявності даних експерта, за якими виконується автоматичний опис нечітких моделей баз правил. Встановлено, що при визначених умовах система нечіткого виведення на основі алгоритму Сугено є універсальним апроксиматором неперервних функціоналів.

Мінімізація випадкової похибки при оцінці знань тестами із закритими завданнями

Запропоновано метод мінімізації випадкової похибки при вимірюванні тестами із закритими завданнями за допомогою розширення первинної вимірювальної інформації. Проведено експериментальну перевірку запропонованого методу, яка підтвердила його ефективність. Наведено структуру інформаційної системи для реалізації розробленого методу тестування.

Побудова математичної моделі однієї комбінаторної задачі упакування прямокутників з нечіткими розмірами

Визначено розміщення прямокутників з нечіткими розмірами у смузі: дотик, перетин, неперетин, а також розміщення прямокутників з нечіткими розмірами у смузі нечіткого розміру: попадання в смугу, дотик, перетин, неперетин. Побудовано нову математичну модель однієї задачі упакування прямокутників у вигляді задачі комбінаторної оптимізації на множині нечітких переставлень.

Динамічні i часові характеристики процесу співіснування

В наш час існує нагальна загальноцивілізаційна проблема створення системної інформації типу “як співіснувати”. Наведені динамічні i часові характеристики розглядаються як певна спроба створення такої системної інформації про процес співіснування видів.