Інформаційні технології, системний аналіз та керування

Комплекс моделей для побудови Web-системи безперервного навчання

Подано комплекс моделей, які є підґрунтям для програмної реалізації автоматизованої системи безперервного навчання. За допомогою розглянутих моделей розв'язуються такі задачі, як створення єдиного багатопредметного сховища навчальних матеріалів, багаторівнева формалізація навчального контенту, автоматизація тестування і діагностики знань, генерація індивідуального навчального курсу і адаптація навчального процесу до потреб студента.

Операції та відношення над нечіткими числами

Введено поняття характеристичної функції нечіткого числа, операції додавання нечітких чисел, а також відношення впорядкованості нечітких чисел. Досліджено властивості запропонованих операцій і відношень. Ці поняття, операції і відношення можуть бути використані при моделюванні задач оптимізації з нечіткими даними.

Прогнозування процесу авторегресії з ковзним середнім, який містить авторегресійні складові

Розглянуто задачу мінімізації дисперсії похибки прогнозу випадкового процесу авторегресії з ковзним середнім (АРКС) розкладанням його на два процеси авторегресії (АР). Запропоновано метод оцінювання параметрів АР двох складових процесів на основі оцінок параметрів АРКС вихідного процесу і метод оцінювання значень, необхідних для прогнозування складових процесів.

Система тестування знань, яка реалізує відкриту форму тестового завдання

Створено систему тестування, в основі якої лежать завдання відкритого типу. Ця задача є однією з найбільш відомих задач у сфері штучного інтелекту — задача машинного розуміння тексту на природній мові. Систему створено для перевірки знань учнів за допомогою методів нечіткої математики.

Композиційна структурно-параметрична ідентифікація нелінійних динамічних об’єктів керування

Розроблено методику структурно-параметричної ідентифікації нелінійних динамічних об’єктів керування в класі прогнозуючих нейромережевих моделей на базі композиції методів глобальної і локальної оптимізації. Оцінено ефективність її застосування на прикладі ідентифікації технологічних процесів рудопідготовки.

Адаптивне прогнозування фінансово-економічних процесів на основі принципів системного аналізу

Запропоновано концепцію створення адаптивних прогнозуючих систем на основі принципів системного аналізу, яка надає можливість враховувати невизначеності різного типу і підвищувати оцінки прогнозів. Прогнозуюча система має два контури адаптації, функціонування яких спрямовується на підвищення якості моделі та оцінок прогнозів. Наведено приклад застосування прогнозуючої системи.

Прийняття рішень на базі досвіду як підхід до подолання фактора суб'єктивності

Запропоновано новий підхід до подолання фактора суб'єктивності в процесі підтримки прийняття рішень, що базу ється на аналізі попереднього досвіду з прийняття рішень. До сліджено основні методи прийняття рішень на основі до свіду, зокрема методи прийняття рішень за прецедента ми, ідентифікації розв'язувальних правил та функції-індикато ра переваг; розглянуто їх схильність до впливу фактора суб'єктивності та можливості розв'язання проблеми.

Оптимізація заповнення сховищ у задачах розрахунку потоків для розподільчих мереж

Побудовано математичну модель транспортування і розподілу певного продукту між споживачами із врахуванням можливості створення запасів у резервуарах тимчасового зберігання. Для цієї оптимізаційної задачі запропоновано алгоритми, які базуються на ефективних методах нелінійного програмування. Завдяки загальній постановці задачі запропоновані алгоритми можуть використовуватися для розрахунку різнотипних розподільчих мереж та продуктопроводів

Метод локалізації значення лінійної функції на перестановках з лінійними обмеженнями

Розглянуто задачу на графах із врахуванням властивостей множини перестановки як області допустимих розв’язків задачі. Обґрунтовується і алгоритмізується підхід локалізації значення лінійної функції на комбінаторній множині перестановок. Розглянуто метод впорядкування значень цільової функції на множині перестановок, який дає можливість знайти розв’язки задачі лінійної функції на перестановках з лінійними обмеженнями

Порівняльний аналіз характеристик моделей оцінювання ризиків кредитування

Проаналізовано існуючі методи оцінки кредитних ризиків (дерева рішень і логістичну регресію), а також запропоновано використання моделей на основі мереж Байєса. Для дерев рішень, логістичної регресії і мереж Байєса побудовано моделі, обчислено загальну точність кожної з них,помилки І і ІІ роду, а також побудовано ROC-криві, індекс GINI, зроблено висновки щодо доцільності використання в подальшому мереж Байєса.