Матеріалознавство та машинобудування

Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору

З використанням пакету прикладних програм з базою термодинамічних даних було проведено теоретичний аналіз фізико-хімічних умов комплексного насичення сталей кремнієм і хромом у середовищі хлору в замкнутому реакційному просторі за умов пониженого тиску середовища. Виявлено вплив складу вихідних компонентів насичувальної суміші на рівноважні склади газової та конденсованої фаз процесу хромосиліціювання.

Математичне моделювання динаміки віброзахисної системи, оснащеної роликовим гасителем

За допомогою методів математичного моделювання розроблено аналітично-числовий підхід для визначення рівнянь амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) нелінійної віброзахисної системи з новим ізохронним роликовим гасителем у першому наближенні та визначено оптимальні параметри його настроювання. Для виведення рівнянь АЧХ було використано метод осереднення В. Рітца, адаптований до досліджуваної задачі. Для розв’язання нелінійних алгебричних рівнянь АЧХ системи в неявній формі було розроблено спеціальний програмний комплекс.

Дослідження параметрів якості поверхонь швидкісних підшипників ковзання з композитних матеріалів для поліграфічних машин при алмазному шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів утворення дефектних шарів на поверхнях швидкісних підшипників ковзання з нових високолегованих композитних матеріалів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для поліграфічних машин. Показано, що оптимальні значення таких параметрів якості поверхонь, як наклеп, спотворення 2-го роду, забезпечуються в результаті взаємодії силового і температурного полів, що виникають на вершині алмазного зерна при тонкому алмазному шліфуванні поверхонь тертя підшипників ковзання.

Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею

З метою дослідити вплив параметрів розвинутої поверхні на структуру ламінарного потоку в’язкої нестисливої рідини в кільцевих каналах запропоновано обчислювальну модель та алгоритм побудови профілів швидкості. При цьому розглянуто випадок однорідного шару перешкод – циліндричних виступів, відстань між якими забезпечує відсутність їх гідродинамічної взаємодії. На основі числових розрахунків проаналізовано залежність максимальної та середньої швидкостей потоку від щільності виступів на поверхні каналу та від їх висоти.

Формування структури і фазового складу еквіатомних сплавів системи Cu–Ni–Al–Fе–Cr під час механічного легування

Нанокристалічні високоентропійні сплави еквіатомного складу системи Cu–Ni–Al–Fе–Cr від двокомпонентного сплаву CuNi до п’ятикомпонентного сплаву CuNiAlFеCr синтезовані методом механічного легування (МЛ). Методом рентгеноструктурного аналізу досліджено перебіг фазових та структурних перетворень під час формування серії сплавів системи Cu–Ni–Al–Fe–Cr у процесі МЛ при додаванні компонентів порошкових сумішей у послідовності Cu, Ni, Al, Fe та Cr.

Дифузійні покриття за участю титану, алюмінію та кремнію на сталі 12Х18Н10Т

Отримано та досліджено закономірності формувань багатошарових дифузійних покриттів після комплексного насичення титаном, алюмінієм і кремнієм на сталі 12Х18Н10Т для підвищення жаростійкості. Показано можливість отримання титаноалюмосиліційованих шарів на сталі 12Х18Н10Т порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 С упродовж чотирьох годин. Як вихідні компоненти було використано порошки титану, алюмінію, кремнію, оксиду алюмінію, хлористого амонію. Досліджено фазовий і хімічний склади, структуру та мікротвердість отриманих покриттів.

Керування киснево-конвертерною плавкою в замкненому режимі

Робота виконувалася з метою підвищення ефективності киснево-конвертерної плавки завдяки побудові системи замкненого керування. Створення моделей киснево-конвертерної плавки здійснювалося на основі комбінованого методу моделювання, який включає детермінований, ймовірнісний та евристичний підходи, методів автоматичної класифікації і позитивного досвіду попереднього керування. Розроблена замкнена система включає в себе статичну, динамічну і замкнену моделі керування киснево-конвер¬терним процесом виробництва сталі.

Вплив технологічних факторів алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

Наведено результати дослідження впливу процесу алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь підшипників ковзання з нових високолегованих сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для роботи у високошвидкісних друкарських машинах. Показано, що результати алмазного хонінгування поверхонь оброблення істотно залежать від низки технологічних факторів: структури алмазного інструмента, параметрів режимів різання, зернистості алмазних хонінгувальних брусків та типу зв’язки інструмента.

Ефективність функціонального розподілення твердого палива в пошаровій системі з рудно-флюсо-паливних композицій

Експериментально досліджено процеси згрудкування і випалення залізорудних котунів з різним розподілом твердого палива в пошаровій системі. З’ясовано вплив функціональ¬ного розподілення твердого палива на міцність при стисканні і ступінь металізації випалених котунів. Міцність на стискання випалених котунів основністю 1,4, що містять підвищену кількість дисперсного палива, змінюється в межах 1,6–2,35 кН/котун і не характеризується високими показниками, хоча і перевищує вимоги держстандарту на 0,2–0,95 кН/котун.

Моніторинг процесів зварювання із застосуванням штучних нейронних мереж

У статті наведено узагальнені методи розробки систем моніторингу для процесів, при яких нагрівання основного та/або присадкового матеріалу здійснюється за рахунок пропускання електричного струму, а в ході зварювання відбуваються періодичні замикання зварювального кола. Зокрема, розглянуто зварювання у захисних газах, підводне зварювання порошковим дротом і контактне стикове зварювання безперервним оплавленням. Наведено методи початкової обробки даних, які ґрунтуються на використанні методів статистичного аналізу для виділення інформативних параметрів процесу зварювання.