Горобець Ю.І.

Горобець Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, заступник директора Інституту магнетизму НАН та МОН України, завідувач кафедри Національного технічногоуніверситету України “Київський політехнічний інститут”.

Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі

У роботі розглядається відбиття об’ємних спінових хвиль на межі поділу двох одновісних феромагнітних середовищ, що падають під кутом до межі поділу, а також їх проходження з одного феромагнітного середовища в інше. При цьому на межі поділу двох середовищ враховується взаємодія, аналогічна взаємодії магнітних підґраток дворешіткового антиферомагнетика у зовнішньому постійному однорідному магнітному полі. Поставлена задача розв’язується у формалізмі спінової густини на основі рівнянь Ландау–Ліфшиця за відсутності дисипації в системі.

Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику

Теоретично досліджено розподіл вектора антиферомагнетизму в антиферомагнітній плівці з двопідґраткового одновісного або ізотропного антиферомагнетика, в якій задано систему кругових антиточок. Для такої системи записано рівняння Ландау–Ліфшиця та отримано його розв’язок.

Аномальні одночасткові властивості в нормальному стані моделі з надпровідністю

Метою дослідження є вивчення впливу сильних надпровідникових флуктуацій у d-хвильовому каналі на властивості нормального стану простої двовимірної системи Фермі із сильною кореляцію.

Рух електроліту при травленні й осадженні металів у неоднорідному постійному магнітному полі

Розглянуто особливості руху електроліту в приповерхневому шарі в процесах травлення й осадження металів на феромагнітний електрод у формі кулі, намагнічений у зовнішньому однорідному магнітному полі помірної напруженості (∼ 1 кЕ). Вибір електрода у формі кулі дає можливість у такій модельній системі легко відокремити ефекти магнітного поля від ефектів іншої природи завдяки еквівалентності всіх точок його поверхні за відсутності намагнічування.

Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції

Метою роботи є аналіз схожості всіх білків магнітосомного острівця магнітотакисисних бактерій з геномами організмів трьох основних царств: бактерій, архей і еукаріот, для виявлення можливої загальної генетичної основи механізму біомінералізації внутріклітинних біогенних магнітних наночастинок (ВБМН).

Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті

Розраховано електрорушійну силу концентраційного фізичного кола при травленні в електроліті феромагнітного електрода у формі циліндра, що виникає внаслідок неоднорідного розподілу концентрації парамагнітних продуктів корозії по поверхні сталевого циліндра в неоднорідних магнітостатичних полях розсіювання. Такий вибір форми електрода пов’язаний із тим, що за відсутності намагнічування всі точки поверхні циліндра є еквівалентними і в такій модельній системі легко відокремити ефекти магнітного поля від ефектів іншої природи.

Гетерогенний стан електроліту при травленні сталевої кулі в магнітному полі

Експериментально досліджено процес формування квазірівноважного гетерогенного стану електроліту під впливом неоднорідних магнітних полів намагніченої сталевої кулі при її травленні в електроліті, який являє собою водний розчин сірчаної, соляної або азотної кислоти. Експериментально досліджено форму міжфазної межі в електроліті, що розділяє області (тобто фази) з різними магнітними сприйнятливостями парамагнітних продуктів корозії в неоднорідному магнітному полі намагніченої сталевої кулі. Експериментально виявлено характерні часи формування, існування та руйнування зазначеної міжфазної межі.

Магнітна пастка для локалізації мікрочастинок у потоці рідини

Розглянуто модель магнітної пастки, в основу якої покладено метод руху під дією швидкоосцилюючого магнітного поля, запропонованого Капицею, і наведено розрахунки для її реалізації та утримання феромагнітних мікрочастинок у потоці рідини.

Дислокації у феромагнетиках у магнітному полі

Розглядаються сили, що діють на дислокації у феромагнетиках, які зумовлені зміною енергій магнітної анізотропії та неоднорідного обміну в околі кору дислокації під дією зовнішнього магнітного поля. Показано, що в області пластичної деформації ці сили магнітної природи одного порядку із силами Пайерлса.

Статистичні характеристики траєкторій руху діамагнітних одноклітинних організмів у магнітних полях

У статті на основі статистики Больцмана і припущення про наявність у діамагнітних мікроорганізмів анізотропії діамагнітної сприйнятливості запропоновано статистичну модель для опису орієнтацій їх траєкторій у сильних магнітних полях та розраховано статистичні параметри цих траєкторій.