Матеріалознавство та машинобудування

Збільшення ресурсних показників сталевих деталей машин через застосування енергозберігаючих технологій поверхневого зміцнення

Досліджено структурно-фазовий склад і довговічність деталей із сталі 38Х2МЮА, зміцнених з використанням технології газотермоциклічного іонного азотування. Показано,що завдяки впливу іонноазотуючої обробки на властивості зміцнених поверхневих шарів відбувається збільшення середнього технічного ресурсу оброблених деталей у 2,3 раза

Деформування пружно-крихких тіл за умов прогресуючого тріщиноутворення

На основі структурного підходу із застосуванням енергетичного методу будується континуальна модель зв’язаного процесу деформування і мікропошкоджуваності тіл, які вважаються пружно-крихкими ізотропними матеріалами. Прогресуюча із зростанням навантаження мікропошкоджуваність ототожнюється з накопиченням стохастично розсіяних по об’єму тіла плоских кругових або еліптичних мікротріщин, що утворюються внаслідок розтріскування структурних елементів, в яких локальні напруження досягають границі мікроміцності, що є випадковою функцією координат

Ливарний алюмінієвий сплав для ємностей зберігання водню

Досліджено вплив водневої і позапічної обробки розплаву на механічні властивості і корозійну стійкість сплаву типу АК9. Установлено, що воднева обробка розплаву сполуками, які вміщують водень, і позапічна обробка комплексним модифікатором сприяють підвищенню міцності і корозійної стійкості сплаву типу АК9. Даний сплав рекомендується як матеріал для виготовлення захисної бар’єрної оболонки ємності для зберігання газоподібного водню

Визначення взаємозв’язку швидкості плавлення електродного дроту і параметрів імпульсів при зварюванні плавким електродом у захисних газах модульованим струмом

Створено математичну модель для числового розв’язання багатопараметричної нелінійної задачі аналізу процесу плавлення електрода в системі електрод—дуга при імпульснодуговому зварюванні плавким електродом в аргоні або суміші газів на основі аргону для визначення параметрів імпульсів. Розраховано параметри імпульсів для імпульснодугового зварювання в захисних газах. Отримано область параметрів імпульсів, при яких виконується умова рівності швидкості подачі та швидкості плавлення електродного дроту

Стабілізований потік в’язкої рідини через трубу прямокутного перерізу з легкопроникною шорсткістю на стінках

Сформульовано задачу про ламінарний стабілізований рух в’язкої рідини через нескінченну трубу прямокутного перерізу з легкопроникною шорсткістю (ЛПШ) на стінках. Розв’язування проведено з використанням математичного пакета MATLAB. Перевірку результатів виконано на граничних випадках, що приводять до вже відомих задач

Керування режимом дуття конвертерної плавки

Досліджено параметри режиму дуття при продувці конвертерної плавки – інтенсивність подання кисню і відстань наконечника фурми до рівня ванни. Отримано залежність зміни відстані наконечника фурми до рівня спокійної ванни по ходу кампанії конвертора. Визначено параметри зворотного зв'язку при керуванні інтенсивністю подання кисню. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом.

Принципи формування структури і властивостей композиційних антифрикційних матеріалів на основі сталевих відходів

Наведено результати дослідження особливостей формування металографічної структури фізикомеханічних та триботехнічних властивостей антифрикційних композиційних матеріалів на основі відходів сталі 5Х3В3МФС з домішками високотемпературного твердого мастила CaF 2 . Показано, що в процесі спікання формується складна гетерогенна структура матеріалів, яка забезпечує формування високого рівня експлуатаційних властивостей антифрикційних композитів. Проілюстровано перспективність використання відходів легованих сталей для створення високоякісних підшипникових матеріалів.

Синтез схем обробки поверхонь деталей при гнучкому проектуванні технологічних процесів

Розглянуто формування універсальної множини всіх можливих альтернативних схем обробки поверхонь різного типу шляхом побудови моделі у вигляді графа послідовності застосування методів обробки кожного типу поверхні з урахуванням квалітету й шорсткості для автоматизованого формування наборів переходів при гнучкому багатоваріантному проектуванні технологічних процесів виготовлення деталей. Розроблено алгоритм і програмний інструментарій для автоматизованого формування матриці суміжності графа з використанням ДСТУ, технологічних довідників, статистичних даних.

Застосування лазерного випромінювання для створення металургійних ребер жорсткості, які підвищують стійкість тонколистових конструкцій

Запропоновано спосіб збільшення жорсткості виробів, виготовлених з тонколистових матеріалів, створенням за допомогою лазерного опромінення металургійних ребер жорсткості, тобто окремих ділянок матеріалу конструкції, характер розташування й напружено-деформований стан яких визначаються розподілом максимальних пружних напружень, які виникають у виробі при зовнішньому навантаженні. Показано, що лазерне нагрівання є найбільш ефективним способом керування величиною й знаком залишкових напружень таких локальних ділянок, конфігурацією й характером їх розташування.

Про вплив методів диспергування на мікроструктуру і морфологію дисперсних частинок природного графіту та термографеніту

Проаналізовано та експериментально досліджено утворення дисперсних частинок графіту і термографеніту при використанні механічних і фізикохімічних методів диспергування. Запропоновано новий метод одержання частинок термографеніту сферичної форми, що забезпечує пресування і прокатку без розшарування виробів.