Матеріалознавство та машинобудування

Технологія очищення стічних вод із використанням кавітаційних пристроїв

Проведено аналіз існуючих методів очищення стічних вод. Запропоновано нову технологічну схему очищення стічних вод із використанням пристроїв для генерування кавітації.

Ізохронні коливання кулі, що перекочується між двома циклоїдальними виїмками

З використанням підходу Аппеля сформульовано рівняння плоского руху однорідної кулі без ковзання між двома симетричними циклоїдальними виїмками. Знайдено формулу для частоти власних коливань кулі та верхньої циклоїдальної виїмки.

Осьове розвантаження ротора відцентрового насоса дроселюючим бар’єром

Запропоновано нове конструктивне рішення врівноважувального пристрою для багатоступінчастих відцентрових насосів, що має підвищену надійність і ефективність. Він отримав назву дроселюючого бар’єра. Відхід від громіздкого і ненадійного вузла осьового розвантаження ротора насоса, яким є гідроп’ята, до осьового врівноваження за допомогою дроселюючого бар’єра дає можливість помітно підвищити загальний ККД насоса. Розроблено методику розрахунку, виконано апробацію на живильному насосі.

Методи і засоби відносного позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки

В результаті аналізу проблем позиціювання пучка лазерного випромінювання і заготовки розв'язано задачу спрощення процедури та модернізації оптичних систем методом подвійного зображення.

Титаноалітування технічного заліза в закритому реакційному просторі в середовищі хлору

Встановлено фізико-хімічні умови процесу титаноалітування сплавів у закритому реакційному просторі в середовищі хлору при зниженому тиску. Показано можливість одно-часного насичення сплавів титаном та алюмінієм у широкому діапазоні концентрацій насичуючих елементів у вихідній суміші. Досліджено фазовий та хімічний склади, структуру дифузійних шарів, сформованих на технічному залізі після титанування, азотування з наступним титануванням, титаноалітуванням.

Визначення напружено-деформованого стану поблизу вільного і підкріпленого отвору в анізотропній пластинці при імпульсному навантаженні

На фотопружних моделях з ортотропного матеріалу проведено моделювання динамічного напруженого стану поблизу вільних і підкріплених кругових отворів в анізотропній пластинці від вибухових навантажень. Досліджено дифракцію квазіпоздовжніх і квазіпоперечних хвиль напружень наотворах. Проведено аналіз динамічних напружень, отриманих під час експерименту

Числовий перерахунок динамічних напружень з фотопружних ортотропних моделей на натурне тіло

Пропонується спосіб перерахунку динамічних напружень з фотопружної моделі на натурне тіло в плоских задачах механіки ортотропних тіл. Для оцінки способу проводиться перерахунок напружень з моделі на натурне тіло в задачі, що має теоретичний розв'язок.

Структура і механічні властивості сплаву Al-6% Mg-2% Zn-0,5% Fe-0,5% Si, мікролегованого марганцем після різних режимів відпалу

Досліджено вплив марганцю з вмістом до 0,7 % і різних режимів відпалу на фазовий склад, структуру і рівень механічних властивостей сплаву Al-6% Mg-2% Zn-0,5% Fe-0,5% Si. При оптимальному співвідношенні Mn/Fe = (0,4—0,5) замість голчастої FeAl3 утворюється більш компактна фаза (Fe, Mn)Al6. При цьому пластичність сплаву збільшується на 40—50 % при незначному підвищенні міцності. Застосування двостадійного режиму відпалу, з оптимальними температурно-часовими параметрами, дає можливість підвищити пластичність досліджуваного сплаву, який додатково містить марганець у кількості 0,25 %, в 2,5 раза

Зварювання тонколистових конструкцій

Оглядова стаття присвячена питанню зварювання тонколистових металів та їх сплавів. Розглянуто питання способів зварювання плавленням, їх переваги та недоліки, проблеми, що виникають при зварюванні різних металів. Визначено шляхи їх вирішення і напрямки можливих подальших досліджень.

Дискретні математичні моделі для розрахунку пружнов'язкопластичних середовищ із змінною стисливістю при термосилових навантаженнях

На базі моментної схеми скінченних елементів побудовано універсальні співвідношення механіки суцільних середовищ, які дають можливість моделювати термонапружений стан та процеси переробки і формування таких нелінійних робочих середовищ, як розплави полімерів, сипучі та пластичні маси у вироби із врахуванням процесів тверднення і впливу залишкових напружень на властивості кінцевих ви робів.