Матеріалознавство та машинобудування

Вплив ультразвукової та термічної обробки на структурну досконалість монокристалів LaB 6

Наведено результати дослідження впливу ультразвукової та термічної обробки на структурну досконалість монокристалів гексабориду лантану, отриманого методом безтигельної зонної плавки. Показано, що в монокристалах в результаті випаровування домішок утворюються пори, кількість яких зменшується під впливом УЗК. Ступінь дефектності структури кристалів зменшується в процесі нагріву при передплавильних температурах.

Дослідження впливу ультразвукової обробки на процес диспергування оксиду алюмінію і його властивості, одержаного кріохімічним способом

Вивчався вплив ультразвукової обробки (УЗО) на характер і ступінь подрібнення традиційного оксиду алюмінію і агломератних утворень у порошку оксиду алюмінію, отриманого за кріохімічною технологією. Вивчено деякі властивості таких порошків.

Узагальнення варіаційної задачі про брахістохрону у випадку кочення однорідного циліндра

Рух важкого однорідного циліндра розглядається як кочення вздовж шуканої кривої без ковзання. Знайдено функціонал у вигляді сумарного часу кочення циліндра і розв'язано відповідну варіаційну задачу з мінімізації цього функціонала. У параметричному вигляді визначено алгебричне рівняння напрямної лінії найшвидшого спуску циліндра.

Дослідження механічних напружень у тонкоплівкових композиціях плівка Ta(100 – 540 нм)/монокристал Si(001)

Вивчено вплив основних параметрів отримання тонкоплівкових композицій Та(100 – 540 нм)/Si(001) – температури підкладки під час осадження плівки Та, товщини осадженої плівки Та, а також параметрів їх подальшої термообробки в інтервалі температур 570 – 1070 К на величину і знак механічних напружень. Дано опис можливих механізмів виникнення напружень у досліджених плівкових композиціях.

Модифікування поверхні сплаву заліза з хромом при насиченні вуглецем з обмазок у процесі лазерної обробки

Досліджено фазовий склад, структуру і властивості зони лазерної дії після лазерного легування вуглецевовмісними обмазками в сплаві заліза з хромом. Показано, що легування сплаву маслоподібною вуглецевовмісною речовиною (алмазною пастою) з великою в’язкістю призводить до насичення заліза вуглецем і утворення аустенітно-мартенситної структури з високою мікротвердістю.

Механічні властивості ливарних сплавів системи Al—Mg після природного старіння

Досліджено вплив природного старіння на механічні властивості сплавів АМг5К, АМг6л і АМг10. Встановлено, що для сплавів АМг5К і АМг6л після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву підвищується відповідно до 15 і 5 %, а відносне видовження сплавів зростає відповідно до 40 і 10 %. Після природного старіння протягом трьох років рівень тимчасового опору розриву сплаву АМг10 зростає до 3 %, а відносне видовження знижується до 70 %.

Азототитанування сталей і твердих сплавів

Вивчено фазовий склад, будову, мікротвердість, товщину і зносостійкість захисних карбонітридних покриттів за участю азоту, вуглецю і титану на сталях та твердих сплавах. Показано, що на поверхні сталей і твердих сплавів утворюється двошарове покриття нітрид титану–карбід титану. Зносостійкість сталі У8А з карбонітридними покриттями зросла порівняно з вихідною в три-чотири рази.

Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2. Частина 2. Фазовий склад, структура і властивості матеріалів

У процесі виготовлення матеріалів із використанням порошків-відходів сталі 11Р3М3Ф2 + CaF2 сформовано нерівноважну макрогетерогенну дрібнозернисту структуру, що є міцною, досить пластичною металевою матрицею, яка складається з a-твердого розчину з твердими зернами карбідів легувальних елементів (сорбітоподібний перліт), а також розподіленими в ній вкрапленнями протизадирної домішки CaF2.

Визначення потужності приводу змішувача з овальними роторами для одержання пластмас і гумових сумішей

Запропоновано методику розрахунку потужності приводу змішувача із врахуванням руху перероблюваного матеріалу не лише в коловому, а і в осьовому напрямку змішувальної камери. Показано, що потужність, яка витрачається на осьовий рух перероблюваного матеріалу, зазвичай не перевищує 15 % потужності, яка витрачається на його рух у коловому напрямку. Порівняння теоретичних та експериментальних даних дає можливість зробити висновок про адекватність розробленої методики результатам експлуатації промислового обладнання.

Особливості застосування металізованих фарбових плівок поліграфічного призначення

Узагальнено найбільш вірогідні теоретичні дані кінетики формування структури металізованих плівок. Показано доціль ність використання металевих частинок при виробництві металізованих фарб, їх вплив на формування міжфазного шару та кінцеві характеристики покриття.