Матеріалознавство та машинобудування

Вплив способу легування на мікроструктуру і властивості сплаву Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr, синтезованого методом сумішей порошкових компонентів

Проведено порівняльний аналіз характеристик сплаву Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr, синтезованого методом сумішей порошкових компонентів на основі гідрованого титану з різними типами легуючих порошків. Оптимальними варіантами легування є комплексна лігатура Al-V-Mo-Cr та комбінація легуючих порошків Al-V+Mo+Cr, які дають змогу найшвидше досягти хімічної та мікроструктурної однорідності сплаву при відносній густині до 98 %. Проаналізовано механічні властивості синтезованого сплаву Ti-5Al-5V-5Mo-3Cr і параметри, що їх визначають. Отримано властивості, достатні для практичного використання даних матеріалів.

Природа руйнування сталей при імпульсному навантаженні

Досліджено просторово-часову природу руйнування. При цьому проаналізовано результати досліджень динамічної міцності і тріщиностійкості. Запропоновані модель і критерій руйнування, які носять просторово-часовий характер, дають можливість встановити вплив на тріщиностійкість параметрів, які відповідають за зміну в часі концентрації напружень і фізико-механічних властивостей матеріалу у вершині тріщини в умовах імпульсного навантаження.

Відновлення шатуна гарячештампувального преса LZK 6500-380-960 електрошлаковим зварюванням

Наведено технологічну схему відновлення шатуна гарячештампувального преса LZK 6500-380-960 методом електрошлакового зварювання тріщини, яка утворилась при експлуатації преса. Показано конструкцію пристрою, призначеного для електрошлакового зварювання тріщини. Наведено параметри процесу.

Окиснення плавлених карбідів на повітрі

Вивчено стійкість проти окиснення на повітрі карбідних фаз титану, цирконію та ніобію в інтервалі температур 600–1200 °С. Показано, що для всіх карбідних фаз у межах області гомогенності вона зменшується із зниженням вмісту в них вуглецю. Встановлено, що найбільш стійкими до окиснення на повітрі є карбідні фази титану, що спричинено утворенням стійких оксидних поверхневих шарів, кристалічна решітка яких когерентна решітці карбіду. Відсутність таких шарів при окисненні карбідних фаз ніобію зумовлює їх низьку стійкість при окисненні.

Зміна мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 після ультразвукової ударної обробки

Проаналізовано вплив різних режимів ультразвукової ударної обробки на мікротвердість алюмінієвого сплаву Д16. Визначено товщину модифікованого поверхневого шару та встановлено, що ефект зміцнення після УЗУО може досягати 91 %. Обговорено можливі структурно-фазові механізми зміни механічних властивостей поверхні алюмінієвих сплавів у результаті інтенсивної пластичної деформації.

Вплив мікроструктури мартенситних маловуглецевих сталей на температуру в’язко-крихкого переходу при випробуваннях Шарпі

Наведено результати експериментальних і теоретичних досліджень впливу мікроструктури маловуглецевих сталей після гартування та відпуску на температуру 100 %-ної крихкої складової зразків Шарпі. Сформульовано умови руйнування металу перед надрізом при температурі Шарпі. Виходячи з даних випробувань зразків Шарпі та низькотемпературних випробувань на розтяг ненадрізаних зразків одержано значення ефективного перенапруження перед надрізом Шарпі при критичній температурі.

Фазоутворення у плівковій композиції Ti(200 нм)/Cu(200 нм)/Ti(100 нм)/SiO[sub]2[/sub](370 нм) на монокристалічному кремнію орієнтації (001)

Методами рентгенівської дифракції, растрової електронної мікроскопії і резистометрії досліджені твердотільні реакції в плівковій композиції Ti(200 нм)/Cu(200 нм)/Ti(100 нм)/SiO2(370 нм) на монокристалічному кремнії орієнтації (001). До сліджувану плівкову композицію отримано послідовним електронно-променевим осадженням шарів елементів у вакуумі не нижче 10-4 Па без розвакуумування на підкладку кремнію з ша ром оксиду на поверхні. Вакуумні відпали зразків про водились у температурному інтервалі 770 – 1170 К протягом од нієї години.

Вплив термічної обробки на фазоутворення в багатошаровій плівковій композиції [Ta(3,3 нм)/Si(6,6 нм)][sub]45[/sub]/Si (001) та її оптичні властивості

Методами спектральної еліпсометрії, рентгеноструктурного фазового аналізу і резистометрії досліджено вплив термічної обробки на фазоутворення в періодичній (45 бішарів) багатошаровій плівковій композиції (БПК) [Ta(3,3 нм)/Si(6,6 нм)]45/Si(001) з середнім за об’ємом складом TaSi2. Встановлено закономірності змін оптичних властивостей і енергетичного спектра електронів внаслідок втрати трансляційної симетрії в дисиліциді танталу.

Вплив легувальних елементів на формування структури і властивостей композиційних підшипникових матеріалів на основі відходів сталі 11Р3М3Ф2. Частина 1. Технологічні фактори одержання матеріалів і їх вплив на структуру

Розроблено та відпрацьовано технологічну схему виготовлення композиційних підшипникових матеріалів на основі шліфувальних відходів сталі 11Р3М3Ф2 з домішками твердої змащувальної речовини – фториду кальцію. Сформовано складну (з високим рівнем механічних властивостей) гетерогенну структуру композиційних підшипникових матеріалів, яка складається з сорбітоподібного перліту металевої матриці з рівномірно розподіленими в ній частинками фториду кальцію.

Отримання спрощеної формули для опису ламінарної течії ньютонівської рідини в прямокутному каналі за допомогою “методу впливу”

Запропоновано формулу для опису ізотермічної ламінарної усталеної течії нестисливої ньютонівської рідини в прямокутних каналах, яка дає можливість значно спростити розрахунки різноманітних гідродинамічних процесів. Формула зручна для подальшої математичної обробки і не має обмежень у застосуванні на відміну від відомих аналітичних залежностей