Матеріалознавство та машинобудування

Контроль температурного режиму конвертерної плавки

Проведено аналіз існуючих методів контролю температури ванни. Досліджено непрямі і прямі методи контролю температурного режиму під час продувки. Визначено зв’язок між вихідними параметрами конвертерної плавки і температурою ванни. Наведено результати впровадження виявлених залежностей в алгоритми контролю і керування конвертерним процесом

Структура і фізико-хімічні властивості композиційних матеріалів (Сu-Сr)-Mo, отриманих методом електронно-променевого випаровування і конденсації у вакуумі

Наведено результати дослідження структури, механічних властивостей, корозійної стійкості композиційних матеріалів (Cu-Cr)-Mo з метою визначення оптимального складу композицій для застосування вказаних матеріалів в електротехнічній промисловості. Встановлено, що введення молібдену в невеликих кількостях (до 12 %) мало змінює електропровідність та корозійну стійкість

Технологічні проблеми лазерного вирізання стентів

Внаслідок аналізу операцій лазерного вирізання стентів встановлено особливості результатів обробки імпульсами різної тривалості і причини істотних відмінностей в якості, продуктивності і собівартості відповідних операцій. Розглянуто і технологічно забезпечено (методикою вибору режимів обробки і технологічним оснащенням) найбільш ефективні (на думку авторів) операції, що виконуються імпульсами тривалості мілісекунди

Розрахунок траєкторій і швидкості підростання криволінійних втомних тріщин у кусково-однорідній площині

За методом прослідковування досліджено траєкторії підростання втомних тріщин біля межі розділу в кусково-однорідних пластинках у процесі циклічного навантаження. Опис форми тріщини здійснено кубічними сплайнами.Для дослідження напруженого стану біля тріщин використано метод граничних інтегральних рівнянь. Зміну напрямку підростання вершин знайдено із застосуванням силового критерію руйнування. Наведено приклади розрахунку траєкторій руху вершин тріщин у пластинках з різними механічними характеристиками.

Технологія рафінування ливарних алюмінієвих сплавів

Розроблено технологію рафінування ливарних алюмінієвих сплавів від газів і неметалевих включень за допомогою карбаміду. Досліджено вплив карбаміду на фізико-механічні властивості кінцевих сплавів та параметри кристалізації. Проведено порівняльний аналіз розробленої технології з відомими. Доведено, що обробка ливарних алюмінієвих сплавів карбамідом дає змогу покращити фізико-механічні властивості кінцевих сплавів і зменшити вартість рафінування

Абразивна зносостійкість комплексних дифузійних покриттів при наявності титану, ванадію, хрому та алюмінію на сталі У8А

Наведено результати досліджень впливу дифузійної металізації титаном, ванадієм, хромом на фазовий склад, структуру та абразивну зносостійкість сталі У8А. Абразивна зносостійкість визначалась двома методами: закріпленим та вільним абразивом, в якості якого використовувався в обох методах карбід бору. Встановлено, що дифузійні покриття за участю карбідів, нітридів перехідних металів, інтерметалідів підвищують абразивну зносостійкість сталі У8А в 2,1–4,3 раза. Показано вплив мікротвердості та тріщиностійкості, яка визначалась за методом кінетичної мікротвердості, на абразивну зносостійкість.

Формування фазового складу і структури в нанорозмірних плівкових композиціях CoSb([sub]1,82–2,51[/sub])(30 нм)/SiO[sub]2[/sub](100 нм)/ Si(001) – функціональних елементах термоелектроніки

Досліджено процеси фазоутворення і структура в плівці CoSb(1,82–2,51)(30 нм) на підкладці монокристалічного кремнію Si(001) з шаром оксиду SiO2(100 нм) методами рентгенівської дифракції, растрової електронної мікроскопії, атомно-силової мікроскопії та резисторметрії.

Удосконалення методики оцінки забезпечення стійкості процесу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням

Розроблено методику експрес-оцінки забезпечення стійкості процесу при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням, яке сприяє перевірці можливості отримання стійкого процесу на устаткуванні з відомими характеристиками без проведення натурних випробувань.

Методика контролю якості джерел живлення для дугового зварювання із застосуванням штучних нейронних мереж

Проведено контроль якості джерел живлення шляхом порівняння їх статичних і динамічних характеристик з харак теристиками еталона. За допомогою штучних нейронних ме реж проведено пошук несправностей джерел живлення. Вста новлено можливість оцінки технічного стану зварювального джерела живлення за його електричними параметрами.

Автоматичне проектування оптимального керування при круглому врізному шліфуванні

Сформульовано задачу оптимального керування процесом круглого врізного шліфування. Створено математичну модель процесу, яка враховує геометричну, силову взаємодію шліфувального круга і заготовки, зношування шліфувального круга, замкненість і динамічні властивості пружної системи верстата, а також багатопрохідність процесу. Доведено, що задача оптимізації належить до класу варіаційних задач і не може бути розв'язана аналітичними методами.