Матеріалознавство та машинобудування

Формування емульгованого металевого розплаву під дією змінного електромагнітного поля

Показано, що при спеціально організованій дії електромагнітного поля в індукційній тигельній печі розплав поступово переходить із стану, який складається з двох об'ємів, в стан тонкодисперсної емульсії, без застосування перегріву розплаву вище температури області існування двох рідких фаз.

Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії

Наведено методику параметричного й теплового розрахунку вальців безперервної дії для перероблення матеріалів на основі високомолекулярних сполук. Методика придатна для аналізу процесу безперервного вальцювання степеневої рідини за умови довільної фрикції в міжвалковому проміжку, а також розміщення вальцьованого матеріалу як на передньому (тихохідному), так і на задньому (швидкохідному) валку.

Процеси іонно-плазмового плакування порошків для газотермічних покритті

Дослідженнями було визначено основні параметри металевої плазми титану та алюмінію, яка генерується катодною плямою вакуумної дуги. Розглянуто динаміку заряджених частинок плазми і досліджено їх взаємодію з частинками порошку. Визначено режими конденсації металевих плівок на поверхні порошкових керамічних матеріалів у вакуумі.

Формування гвинтової поверхні конічною первинною інструментальною поверхнею

Розглянуто методику визначення профілю гвинтової поверхні деталі, утвореної конічним інструментом. Кінематичним методом проаналізовано умови формоутворення двох спряжених поверхонь.

Модель процесу анаеробного очищення стічної води в біореакторі з листовими нерухомими носіями іммобілізованої мікрофлори

Розглянуто питання математичного моделювання процесу очищення стічної води в біореакторі з іммобілізованою на нерухомих носіях мікрофлорою. Здійснено аналіз опублікованих праць, присвячених даній проблемі. Виділено напрямки, що потребують подальшої розробки. Запропоновано математичну модель процесу із врахуванням гідродинамічних, масообмінних біологічних та біохімічних факторів.

Ефективність віброзахисної системи з котковим сейсмоамортизатором

З використанням підходу Аппеля сформульовано диференціальні рівняння руху віброзахисної системи з котковими сейсмоамортизаторами під дією зовнішнього кінематичного збудження. Визначено оцінку рівня динамічних навантажень на основні частини споруди – фундаменту і верхньої будови. Застосування коткових сейсмоамортизаторів дає можливість значно знизити рівень поперечних (горизонтальних) інерційних сил.

Особливості лазерного гравірування виробів із пластмас

Наведено результати розроблених операцій поверхневого гравірування виробів із термореактивних та термопластичних пластмас, перші з яких обробляються методом копіювання із зміною вигляду поверхні заготівки в межах малюнка, а другі – гравіруються контурним методом, але залежно від типу лазерного променя контурна лінія може бути у вигляді сліду випаровування або випуклою. Останнє цікаво для нанесення літер та позначок на клавіатурі ПК.

Визначення параметрів імпульсних електромагнітних дій для керування процесом переносу електродного металу

Розроблено математичну модель для визначення оптимальних параметрів керуючих магнітних полів для умов зварювання плавким електродом із врахуванням теплофізичних властивостей матеріалу краплі в розплавленому стані і електричних параметрів режиму зварювання. Визначено оптимальні градієнти і амплітуди індукції для ефективного керування процесом переносу електродного металу. Досліджено зміни параметрів масопереносу при зварюванні з імпульсними електромагнітними діями.

Очищення поверхні керамічних матеріалів у газовому розряді

Наведено результати досліджень очищення тліючим розрядом у середовищі аргону поверхні п’єзокераміки перед її зварюванням, паянням і склеюванням. Методом змочування поверхні дистильованою водою встановлено, що обробка потоком прискорених іонів робочого газу ефективно видаляє жирові забруднення з поверхні. Експериментально визначено оптимальну зону розміщення поверхні, що обробляється, в міжелектродному проміжку. Показано, що “суха” іонна обробка є ефективною альтернативою рідинній хімічній обробці із застосуванням летких розчинників

Динамічна модель контролю температурного режиму конвертерної ванни

Проведено аналіз існуючих методів контролю температури киснево-конвертерної ванни. Досліджено балансовий метод контролю температури, кінетику вигорання домішок заліза, засвоєння сипких матеріалів, нагрівання футерівки і її зв’язок із зміною температури ванни. Наведено результати моделювання температурного режиму конвертерної плавки.