Матеріалознавство та машинобудування

Особливості впливу заліза і кремнію на формування фазового складу і структури та механічні властивості ливарних сплавів системи Al–Mg–Zn

Встановлено вплив домішок заліза і кремнію, введених у розплав як окремо, так і спільно, на формування фазового складу, структури та механічні властивості ливарних сплавів системи Al–Mg–Zn з різним вмістом магнію і цинку. Встановлено, що кремній знижує механічні властивості сплаву при будь-якому вмісті магнію. Домішки заліза знижують характеристики як міцності, так і пластичності досліджуваних сплавів при підвищеному вмісті магнію, а при зниженому вмісті магнію добавки заліза до 0,5 % знижують тільки пластичність сплавів.

Механічні властивості сплаву ВАЛ11 при різних режимах температурно-часової обробки

Досліджено вплив температурно-часових параметрів обробки розплаву i швидкості охолодження при кристалізації на структуру та рівень механічних властивостей сплаву ВАЛ11. Встановленo оптимальні технологічні параметри обробки досліджуваного сплаву, які дозволяють підвищити рівень його характеристик міцності до 20%, а пластичність – у три рази.

Закономірності зміни властивостей i оптимізація складу антифрикційних композиційних матеріалів з нікелевою матрицею

Виконання комплексу всебічних досліджень фізико-механічних, триботехнічних властивостей, металографічного і фрактографічного аналізів композиційних антифрикційних матеріалів на основі нікелю, що леговані молібденом і вольфрамом і містять у своєму складі тверду змащувальну речовину – CaF 2 , дає можливість визначити закономірності взаємозв'язку конструкційної міцності композитів та їх функціональних властивостей залежно від вмісту зміцнюючих легуючих елементів і твердого мастила.

Особливості технології виготовлення та фінішної прецизійної обробки підшипникових матеріалів на основі відходів швидкорізальних сталей

Наведено результати розробки ресурсозберігаючої технології виготовлення та тонкої фінішної механічної обробки ефективних підшипникових матеріалів на основі шліфувальних відходів інструментальних швидкорізальних сталей Р6М5, Р6М5К5 і Р6М5Ф3 при наявності твердої змащувальної речовини (CaF2). Проілюстровано вплив технології виготовлення на формування структури і комплексу властивостей нових підшипникових матеріалів для важких умов експлуатації.

Експериментальні дослідження процесу охолодження стренг під час гранулювання термопластів

Проведено експериментальні дослідження процесу охолодження одержуваних на екструзійній установці полімерних стренг, а також порівняння отриманих результатів із результатами числового моделювання. Порівняння експериментальних і розрахункових даних показує їх задовільну збіжність, що підтверджує адекватність розробленої математичної моделі процесу охолодження стренг термопластичних матеріалів реальному процесу

Гідродинаміка і теплообмін у каналах змішувального елемента типу “шестірня” одночерв’ячного екструдера

Запропоновано методику розрахунку параметрів процесу перероблення полімерів на ділянці черв’яка зі змішувальними елементами типу “шестірня”, які широко застосовуються під час екструзії спінених полімерів. Результати дослідження можуть бути використані для аналізу процесу екструзії різноманітних спінених полімерів і композицій на їх основі.

Жаростійкість карбідних покриттів, отриманих при послідовному насиченні сталі У8А хромом і титаном

Досліджено будову і властивості карбідних покриттів на основі карбідів титану та хрому на сталі У8А. Визначено можливі реакції взаємодії карбідів хрому і титану з киснем та встановлено хімізм окиснення покриттів. Показано перевагу комплексних двокомпонентних покриттів порівняно з однокомпонентними

Хімізм і термодинаміка процесу титанохромування сталей

Методом термодинамічного аналізу встановлено основні реакції карбідоутворення і рівноважний склад реакційного простору при послідовному насиченні сталей хромом і титаном.

Підвищення довговічності конструкційних елементів машин при використанні порошкових композиційних матеріалів типу

Досліджено триботехнічні характеристики композиційних порошкових матеріалів в умовах роботи ланцюгових муфт. Рекомендовано для виготовлення зубчастих вінців напівмуфт, що мають складну конфігурацію, використовувати композиційні порошкові матеріали з грубогетерогенною структурою.

Твердотільні реакції в плівковій композиції Ti(200 нм)/Cu(200 нм)/Ti(10 нм)/SiO2(370 нм) на монокристалічному кремнії (001)

Методами рентгенівської дифракції, просвічувальної електронної мікроскопії поперечних перерізів (cross-section),растрової електронної мікроскопії та резистометрії досліджено твердотільні реакції в плівковій композиції Ti(200 нм)/ Cu(200 нм)/Ti(10 нм)/SiO2(370 нм) на монокристалічному кремнії орієнтації (001). Досліджувану плівкову композицію було отримано послідовним електроннопроменевим осадженням шарів елементів у вакуумі не нижче 10 − 4 Па без розвакуумування на підкладку кремнію з шаром оксиду на поверхні.