Матеріалознавство та машинобудування

Визначення механічних властивостей зварних з’єднань, виконаних точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій

У роботі визначалися механічні властивості з’єднань, отриманих точковим контактним зварюванням із застосуванням зовнішніх електромагнітних дій (ЕМД). Наведено результати досліджень впливу зовнішніх ЕМД на механічні властивості зварних з’єднань з конструкційних і нержавіючих сталей, а також з’єднань із різнорідних матеріалів. Проведено аналіз і запропоновано типи зразків, які доцільно використовувати при статичних випробуваннях точкових з’єднань для мінімізації спотворення експериментальних даних.

Миттєві контактні температури при тонкому алмазному шліфуванні деталей із композитних матеріалів на основі відходів інструментальних сталей

Наведено результати експериментальних досліджень миттєвих контактних температур, що утворюються на вершині ріжучої кромки алмазного зерна при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів на основі утилізованих і відновлених шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 5Х3В3МФС і 7ХГ2ВМФ. Досліджено вплив структури алмазного круга та режимів різання на рівень температур. Показано, що тип алмазних зерен, структура інструмента, зернистість і матеріал зв’язки алмазного круга істотно впливають на температурне поле при тонкому шліфуванні поверхонь деталей.

Природне старіння ливарного сплаву AlMg5Si2Mn

Наведено литу структуру та структуру після гомогенізації виливків зі сплаву AlMg5Si2Mn, отриманих литтям у кокіль і за допомогою лиття під високим тиском. Зразки було досліджено методами диференціальної скануючої калориметрії, трансмісійної електронної мікроскопії, енергодисперсійного рентгенівського аналізу та визначення мікротвердості. Усередині зерен -Al в обох сплавах було виявлено вигнуті пластинчаті виділення.

Вплив параметрів устаткування конвертера на собівартість сталі

Досліджено вплив технологічних і людських факторів, удосконалення процесу й організації виробництва на собівартість сталі. До технологічних факторів належать основність шлаку, стійкість футерівки, інтенсивність подачі кисню, зміна частки азоту в металі, чистота дуття, умови шлакоутворення. Отримано статистичну залежність між стій¬кістю футерівки й основністю шлаку. Встановлено, що одними з найважливіших факторів, що впливають на стійкість футерівки, є температура ванни, хімічний склад шлаку, тривалість продувки й простою агрегату.

Способи створення пошарової системи із рудно-флюсо-паливних композицій з підвищеним вмістом твердого палива

Експериментально досліджено чотири способи отримання котунів з рудно-флюсових композицій з підвищеним вмістом твердого палива, що базуються на поєднанні процесів згрудкування вихідних сировинних матеріалів і їх спікання за температури 1593–1598 К: 1) тверде паливо змішувалося з вихідними шихтовими матеріалами безпосередньо перед їх згрудкуванням; 2) паливо накочувалось на поверхню гранул крупністю 10–15 мм, і лише потім котуни підлягали випаленню; 3) варіантні частинки твердого палива (50 %) змішувались із сировинними шихтовими матеріалами перед їх згрудкуванням, а решта накочувалась на поверх

Вплив механічних коливань на формування мікроструктури монокристалів і керамічних композитів під час вирощування з розплаву

Досліджено вплив механічних коливань частотою 50 Гц на процес формування мікроструктури та хімічного складу монокристалів із гексабориду лантану й армованих керамічних композитів системи LaB6–ZrB2 під час кристалізації із розплаву та подальшої термообробки. Встановлено, що механічні коливання впливають на процес кристалізації і призводять до вирівнювання концентраційного профілю розподілу атомів перед фронтом росту кристала, змінюють форму та розміри зони розплаву, а також підсилюють структурну неоднорідність.

Структура циркуляційних течій в’язкої нестисливої рідини поблизу радіальних перегородок

Наведено результати числового моделювання вісесиметричних течій у резервуарах із жорсткими перегородками. Виконано аналіз структури циркуляцій i характеру розвитку течії в часі залежно від геометричних параметрів перегородок і чисел подібності Рейнольдса, Ейлера і Россбі. Встановлено, що циркуляційні течії поблизу перегородок здатні коригувати структуру й енергетичні характеристики основного потоку, а також істотно змінювати особливості роз¬витку течій як в області впливу перегородки, так і поблизу внутрішніх її кромок.

Силове поле при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних сплавів для друкарської техніки

Наведено результати дослідження впливу на складові сил різання при тонкому алмазному шліфуванні деталей тертя з нових композиційних матеріалів, створених на базі шліфувальних відходів інструментальних сталей 86Х6НФТ, 4ХМНФС і 5Х3В3МФС для важких умов роботи друкарської техніки. Встановлено закономірності впливу режимних факторів шліфування, типу алмазу, зернистості та матеріалу зв’язки алмазного круга на параметри якості поверхонь оброблення з урахуванням механізму формування складових сил різання на ріжучій кромці алмазного зерна в зоні різання матеріалу.

Вплив технологічних факторів на міцність болтових з’єднань із композиційних матеріалів

Наведено результати розрахунків дворядного двозрізного болтового з’єднання з елементами із полімерного композиційного матеріалу (ПКМ) для різних комбінацій таких технологічних факторів, як посадка болта в отвір і момент на ключі під час затягування. Розрахунки максимально наближені до реальної ситуації: використову-вали тривимірну геометричну і скінченноелементну моделі, задача розв’язувалася як пружна контактна з урахуванням силового навантаження, величин зазору/натягу в отворах, моменту затягування, тертя в з’єднанні. ПКМ моделювали як 3D-ортотропний матеріал.

Отримання зносостійких композиційних матеріалів за участю самофлюсівних сплавів просочуванням

Досліджено процес отримання композиційних матеріалів за участю гранул із твердих тугоплавких сполук та їх сплавів (TiC, ZrC, VC, NbC, Cr3C2, Mo2C, WC (реліт), ТК, ВК8, КХН15) і самофлюсівних сплавів на основі заліза для роботи в умовах дії абразивів й ударних навантажень. Показано залежність структури і вла-стивостей досліджених матеріалів від їх якісного та кількісного складу. Встанов-лено залежність структури, щільності й твердості композиційних матеріалів від вмісту в них самофлюсівного сплаву при отриманні їх просочуванням каркасу з гранул твердих тугоплавких сполук та їх сплавів.