Матеріалознавство та машинобудування

Вплив складу інструмента і режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічних машин

У статті наведено результати експериментального дослідження впливу складу інструменту та режимів тонкого алмазного шліфування на шорсткість поверхонь нових композитних підшипників ковзання поліграфічних машин. Виявлено основні зако-номірності формування шорсткості поверхонь оброблення та їх залежність від режи-мів різання. Визначено, що зернистість, матеріал зв’язки алмазного круга істотно впливають на параметр шорсткості поверхонь Ra.

Аномальні одночасткові властивості в нормальному стані моделі з надпровідністю

Метою дослідження є вивчення впливу сильних надпровідникових флуктуацій у d-хвильовому каналі на властивості нормального стану простої двовимірної системи Фермі із сильною кореляцію.

Дослідження процесу спікання залізорудних котунів із підвищеним вмістом твердого палива

Експериментально підтверджено можливість отримання офлюсованих котунів із достатньою міцністю і підвищеним ступенем металізації, економічно вигідним для доменного процесу. Досліджено вплив мінералогічного складу котунів на їх міцність і встановлено, що міцність котунів з підвищенням основності дещо понижується в інтервалі температур 1473–1493 К внаслідок утворення значної кількості більш крихкого шлакового каркасу і зменшення ступеня окиснення котунів, що, як наслідок, призводить до зменшення кількості гематитової зв’язки, але відповідає вимогам ГОСТу.

Прогнозування якості з’єднань при контактному стиковому зварюванні безперервним оплавленням

Статистичні методи аналізу широко застосовуються при розробленні систем керування та моніторингу для різних процесів зварювання. Ці методи дають можливість отримати інформацію про вплив на процес усіх факторів, що зазвичай складно оцінити іншими способами внаслідок природи процесів. У статті розглянуто питання розроблення системи на базі нейронних мереж для класифікації процесів контактного стикового зварювання безперервним оплавленням за ознакою наявності постійно діючих збурень.

Моделювання великих деформацій. Повідомлення 4. Загальні співвідношення термопластичності та повзучості при застосуванні логарифмічної міри деформації Генкі

Розглянуто проблему встановлення загальних співвідношень теорії термопластичності та повзучості при застосуванні мультиплікативного розкладу і логарифмічних деформацій Генкі для моделювання процесу деформування з одночасною наявністю деформацій різного типу: температурних, пружних, пластичних та повзучості.

Взаємозалежність між структурним станом і зносостійкістю сталей для деталей скребкового конвеєра

Робота присвячена встановленню зв’язку між твердістю, зносостійкістю і характером структури, що формується. Використано металографічний аналіз, замір мікротвердості та випробування на зношування. Проведено порівняння швидкості зношування та мікротвердості трьох сталей: 30Г, 25ХГСР, А335/А335М grade P22 (ASТM, США), для деталей скребкового конвеєра, що підлягають зношуванню в процесі експлуатації. На частотних кривих розподілення мікротвердості встановлено, що в сталі 25ХГСР більшість зерен мають високу твердість.

Аналіз зносостійкості банкнот української гривні в умовах реального обігу

Підвищення зносостійкості банкнот української гривні є завданням державного значення. Дослідження банкнот, що перебували в умовах реального обігу, стали основою для висновків щодо зносостійкості банкнот у цілому, питомої ваги різних видів пошкоджень для банкнот усіх номіналів.

Отримання феротитану алюмотермічним способом з масовим вмістом титату 40–43 % без додавання титанових відходів

У статті вдосконалено алюмотермічну технологію за рахунок під-бору та розрахунку шихтових матеріалів таким чином, щоб вона забезпечувала отримання феротитану з ільменітового концентрату з масовим вмістом титану на рівні 40–43 %, без додавання титанових відходів.

Жаростійкість і корозійна стійкість комплексних хромоалітованих покриттів на титановому сплаві ВТ6

Досліджено мікроструктуру, фазовий і хімічний склад комплексних хромоалітованих покриттів, отриманих одночасним насиченням титанового сплаву ВТ6 хромом та алюмінієм з порошкових сумішей. Встановлено, що покриття складаються з трьох окремих шарів Al3Ti, AlTi, AlTi3. Мікротвердість дифузійних багатошарових покриттів у зоні фази Al3Ti становить 7,1–9,0 ГПа, основного дифузійного шару AlTi – 5,2–8,2 ГПа та 11,0 ГПа – фази AlTi3, що в два–чотири рази перевищує мікротвердість ВТ6 у вихідному стані (3,63 ГПа).

Математичне моделювання коливання струни з рухливою опорою у вертикальній площині

У статті розглядаються вільні коливання струни, лівий кінець якої є нерухомим, а правий має можливість переміщуватись у вертикальній площині за деяким законом. Постановка цієї крайової задачі виникла через необхідність побудови адекватної математичної моделі коливань електричного дроту з урахуванням поздовжніх переміщень одного з його кінців. Рухлива права опора являє собою маятникову підвіску електричного дроту у вигляді гірлянди ізоляторів.