Матеріалознавство та машинобудування

Вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру і механічні властивості сплаву АМг6л з підвищеним вмістом кремнію

Встановлено вплив температурно-часових параметрів відпалу на структуру та механічні властивості сплаву АМг6л з домішками кремнію вмістом 1 %. Плавки проводили в лабораторній печі опору в графітошамотному тиглі. Використовували такі шихтові матеріали: алюміній марки А99, лігатури Al–Mg, Al–Zr, Al–Be, Al–Ti, Al–Si. Отримані стан¬дартні зразки діаметром 10 мм піддавали відпалу за різних температурно-часових параметрів і визначали механічні властивості (тимчасовий опір розриву, межу плинності, відносне видовження).

Алгоритм розв’язання багатокритеріальної задачі вибору показника зношування банкнот за допомогою функції корисності

Сформовано функції корисності альтернатив на основі адитивної, мультиплікативної, адитивно-мультиплікативної, ентропійної згорток показників, а також застосування метрик Чебишева, Евкліда, Мінковського та методу відхилення від зразка з урахуванням поділу часткових критеріїв на стимулятори та дестимулятори. Розроблено алгоритм визначення ступеня переваги альтернатив за допомогою функції корисності. Розроблений алгоритм реалізовано на прикладі розв’язання багатокритеріальної задачі вибору найбільш точного показника зношування банкнот, що перебували в умовах реального обігу.

Контроль динаміки ванни по ходу продувки як складова системи керування конвертерною плавкою

Теоретично обґрунтовано й уточнено моделі контролю динаміки ванни по ходу продувки. Дослідження проведено на конвертерах 160 т і охоплювало контроль динаміки зневуглецювання й зміни температури ванни. Під час обробки результатів застосовувались детерміновані та статистичні методи.

Циклічний характер змін мікротвердості алюмінієвого сплаву Д16 під дією ультразвукової ударної обробки

Досліджено можливості більш ефективного, порівняно із традиційною термомеханічною обробкою, зміцнення поверхні легких конструкційних сплавів ультразвуковою ударною обробкою (УЗУО) на повітрі за умов квазігідростатичного стиснення зразка. На прикладі промислового алюмінієвого сплаву Д16 показано унікальну можливість зміцнення поверхні (до ~600 %), зумовленого синергетичним впливом процесів низькотемпературної механічної наноструктуризації та механохімічної взаємодії алюмінію із киснем під дією УЗУО. Запропоновано якісну модель формування оксидного покриття товщиною кілька десятків мікрометрів.

Аналіз параметрів якості поверхонь підшипників ковзання з композиційних сплавів для друкарських машин при абразивному шліфуванні

Наведено результати дослідження процесів утворення дефектних шарів на поверхнях підшипників ковзання з нових високолегованих композиційних сплавів, які синтезовані з відходів інструментальних сталей, призначених для високошвидкісних друкарських машин. Показано, що такий параметр якості поверхонь, як наклеп, глибина його залягання, ступінь наклепу та спотворення 2-го роду формуються в результаті взаємодії силового і температурного полів, які виникають на вершині абразивного зерна при тонкому шліфуванні поверхонь тертя підшипників ковзання.

Газова корозія хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т

Наведено результати досліджень хромоалітованої сталі 12Х18Н10Т. Показано можливість отримання на поверхні сталі 12Х18Н10Т комплексних хромоалітованих покриттів за участю нітриду титану. Нанесення покриттів відбувалося поєднанням двох процесів: фізичного осадження з парової фази нітриду титану та дифузійного хромоалітування, яке проводили порошковим методом у контейнерах з плавким затвором за умов зниженого тиску при температурі 1050 °С протягом 3 год. Визначено фазовий і хімічний склад, товщину й мікротвердість покриттів до та після випробувань на жаростійкість.

Повзучість нелінйно-в’язкопружних матеріалів за умов нестаціонарного одновісного навантаження

Розглянуто задачу визначення деформацій повзучості нелінійно-в’язкопружного матеріалу за різних режимів нестаціонарного одновісного навантаження, а саме ступеневого навантаження та чергування довантажень і розвантажень. Розв’язок побудовано на підставі гіпотези про існування єдиної діаграми деформування, що отримана виходячи із подібності ізохронних діаграм повзучості та діаграми миттєвого деформування. Побудовано узагальнену реологічну модель. На підставі моделі побудовано одновимірні визначальні рівняння повзучості для нелінійно-в’язкопружних матеріалів.

Особливості застосування рівняння стану продуктів детонації під час проведення чисельного моделювання процесу вибуху саморобних вибухових пристроїв

До нових методів криміналістичного аналізу саморобних вибухових пристроїв можна віднести метод комп’ютерного моделювання процесу їх вибуху, але використання такого методу має певні труднощі. Це пов’язано з тим, що до бібліотеки більшості комп’ютерних програми зі світовим ім’ям, зокрема ANSYS/AUTODYN, LS-DYNA, занесені такі рівняння стану, які описують поведінку продуктів детонації (ПД) в основному вибухових речовин (ВР) закордонного виробництва. Причому кількість цих ВР, для яких відомі числові значення параметричних констант даних рівнянь, є обмеженою.

Моделювання великих деформацій. Повідомлення 3. Теоретичні основи застосування логарифмічної міри деформації Генкі

Наведено повні відомості про теоретичні основи застосування логарифмічної міри деформації Генкі для моделювання процесу деформування з великими деформаціями різного типу: температурних, пружних, пластичних і повзучості. Розглянуто властивості логарифмічної деформації(Генкі) для волокон матеріалу. Як допоміжну інформацію розглянуто основні міри напружень і другий закон термодинаміки.

Вплив тривалості відпалу на структуру і магнітні властивості нанорозмірної плівкової композиції Fe50Pt50(15 нм)/ Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм)/SiO2(100 нм)/Si(001)

Вивчено вплив проміжного шару Ag і тривалості відпалу в вакуумі за температури 600 °С на формування хімічно впорядкованої фази L10(FePt) в нанорозмірній плівковій композиції (НПК) Fe50Pt50(15 нм)/Ag(30 нм)/Fe50Pt50(15 нм) на планарній підкладці SiO2(100 нм)/Si(001).