Матеріалознавство та машинобудування

Природа магнітних ефектів при нагріванні загартованих сплавів Fe–C

Методом побудови дискретних циклічних термомагнітних кривих проведено аналіз магнітних ефектів при нагріванні загартованих залізовуглецевих сплавів. Установлено температурні інтервали зміни намагніченості, які відповідають різним стадіям утворення відносно стабільного карбіду залізацементиту.

Особливості проектування операцій лазерної обробки деревини

Проаналізовано переваги і результати найбільш використовуваних операцій лазерної обробки виробів з дерева і можливості аналітичного проектування режимів обробки. Розроблено експресметод проектування режимів обробки для операцій контурного різання і технологію одночасного формування кромок виробу, визначено шляхи керуванням якістю об'ємного контурного гравіювання виробів. Наведено результати експериментальних досліджень розглянутих операцій і приклади їх виконання.

Вплив магнітного поля на процес травлення сталі у водному розчині азотної кислоти

Досліджується вплив магнітного поля на процес травлення пластин сталі в розчині азотної кислоти при різному напрямку прокату, що утворюється при виготовленні сталі. Знайдено часові залежності для зміни маси стравленої сталі в магнітному полі та без нього в слабкому розчині азотної кислоти за умови попередньої дії змінного магнітного поля на сталеві пластини до травлення.

Дослідження впливу магнітного поля на структуру NiAl – Re-матеріалів за допомогою Фур'є-спектроскопії

Проаналізовано вплив магнітно-абразивної обробки, а також обробки тільки в магнітному полі на зміну структури матеріалів за допомогою Фур'є-спектроскопії. Встановлено, що структура досліджуваних матеріалів після їх обробки стає більш дрібнодисперсною з чіткою орієнтацією напружень по границях структурних складових.

Адгезійні властивості і міцність зчеплення газотермічних покриттів

Запропоновано кілька підходів для оцінки енергії адгезії взаємодіючих поверхонь при газотермічному напиленні,насамперед термодинамічний і електронно-статистичний.Також проведено аналіз та розраховано основні фізичні параметри, які відповідають за підвищення числа атомних зв’язків, що беруть участь у процесі контактної взаємодії атомів основи і частинок, а також за підвищення адгезійної міцності з використанням теорії хімічної кінетики.

Математична модель керування тепловим режимом процесу екструзії полімерних матеріалів

Досліджено екструдер як об’єкт математичного моделювання. Розглянуто питання математичного моделювання теплового режиму процесу екструзії полімерних матеріалів.Розроблено відповідну математичну модель, яка враховує основні фактори, що впливають на підвищення ефективності роботи екструдера

Умови порушення “чистого” кочення циліндра вздовж брахістохрони

Визначено алгебричне рівняння напрямної лінії найшвидшого спуску циліндра в параметричному вигляді. З використанням рівнянь руху циліндра з реакцією в’язі знайдено умови реалізації його кочення без відривів та проковзування відносно брахістохрони. Отримано важливий теоретичний результат: центр мас циліндра при його русі вздовж брахістохрони описує циклоїду

Експериментальні дослідження динамічних характеристик агрегату для нанесення поліуретанової суміші на магістральні трубопроводи

Наведено результати експериментального дослідження впливу динамічних характеристик агрегату МТУ-532 на точність нанесення поліуретанової суміші на магістральні трубопроводи, виконано їх аналіз та визначено напрямки удосконалення агрегату з метою зменшення витрат дорогої сировини

Дифузійний ріст включень силіцидної фази Mn[sub]4[/sub]Si[sub]7[/sub] циліндричної форми в тонкоплівковій системі Mn—Si

Досліджено процес дифузійного формування включень силіцидної фази Mn4Si7 в плівках, отриманих осадженням Mn і Si (24 % Mn + Si) на підкладинку монокристалічного кремнію Si(001). Експериментальні дослідження проведено із застосуванням методів рентгенофазового аналізу, електронної мікроскопії, мас-спектрометрії вторинних іонів. Комп’ютерне моделювання в рамках моделі росту ансамблю включень циліндричної форми в середовищі пересиченого твердого розчину дало можливість проаналізувати концентраційний розподіл дифузанту залежно від часу, кінетику росту включень тощо.

Модельні дослідження процесів переробки термопластичних матеріалів із застосуванням вторинної сировини

Розглянуто експериментальні дослідження процесу переробки вторинних наповнених термопластів у лис тові матеріали на екструзійно-валковому обладнанні. Наведено результати вимірювань енергосилових параметрів процесів одержання, калібрування та охолодження листових матеріалів, які задовільно уз годжуються з результатами теоретичних досліджень. Зроблено рекомендації щодо ведення технологічного процесу одержання целюлозовмісних вторинних поліолефінів.