Родіонов В.М.

Родіонов Володимир Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Кореляційний аналіз характеристик блиску і гладкості паперового полотна з метою їх контролю в технологічному потоці

Експериментально досліджено характеристики блиску і гладкості паперового полотна з метою створення методу їх технологічного контролю. Методом статистичного аналізу доведено, що між ними існує нелінійна кореляційна залежність. Розраховано параметри рівняння регресії, яке має параболічну форму. Знайдено, що для кутів падіння світлового променя 70–80° параметр щільності кореляційного зв’язку – кореляційне відношення – має значення 0,80–0,85.

Метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів

Запропоновано метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів на основі вимірювання відношення відображеного дзеркального світлового потоку від контрольованого матеріалу до повного падаючого світлового потоку. Показано, що вимірювання блиску різних видів матеріалів (паперу, картону, деревно-волокнистих плит тощо) треба проводити при кутах не менше 75°, чим забезпечується найбільша чутливість методу і якнайменший вплив кольоровості матеріалу. Похибка вимірювання методу при використанні еталонів Міжнародної комісії з освітлення не перевищує 2 %.

Дослідження методом електронного парамагнітного резонансу карбіду кремнію, опроміненого великими дозами нейтронів

Наведено результати дослідження методом ЕПР кристалів гексагональної 6H-SiC і кубічної 3С-SiC модифікацій карбіду кремнію n-типу, опромінених швидкими нейтронами в інтервалі доз 2×1018–5×1019 см-2. Встановлено, що основним типом утворених парамагнітних дефектів є від’ємно заряджена моновакансія кремнію VSi. У наведеному діапазоні доз опромінення виявлено зміни інтенсивності і форми спектрів ЕПР та визначено, що темп генерації для цього дефекту становить близько 1,3 см-1.