Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Біокерована система магнітофонотерапії на основі оцінки фізіологічних показників людини

На сучасному етапі розвитку медичного приладобудування актуального значення набуває розробка апаратів магнітотерапії зі зворотним зв’язком, які автоматично коректують параметри лікувального впливу відповідно до фізіологічних параметрів пацієнтів під час сеансу магнітотерапії. У роботі досліджується вплив магнітного поля на зміну фізіологічних показників людини для розробки системи магнітофонотерапії з алгоритмом контролю параметрів впливу магнітного поля та ультразвуку на біологічну тканину. Проаналізовано сучасні клінічні дослідження зміни фізіологічних показників людини при магнітотерапії.

Теорія формування поля освітленості на внутрішній поверхні інтегруючої сфери фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів

Запропоновано спрощені математичні моделі формування поля освітленості на внутрішній поверхні кульового фотометра для трьох загальноприйнятих схем конструктивного розміщення світлодіода. Моделі засновані на поєднанні методу послідовних відбивань з інтегруванням освітленостей елементарних кілець навколо сегмента, вісесиметрично освітленого світлодіодом. Кожна модель враховує основні конструктивні параметри фотометра, які впливають на рівень освітленості, коефіцієнт відбивання внутрішнього покриття, а також направленість просторової індикатриси випромінювання світлодіода.

Поляризаційні характеристики електролюмінесценції, що супроводжує електричний пробій p–n-структур на карбіді кремнію

Уперше отримано спектральну залежність ступеня лінійної поляризації електролюмінесценції, що супроводжує елек¬тричний пробій сплавних p–n-структур, виготовлених на основі політипів SiC–4Н, 6Н, 15R, а також кубічного карбіду кремнію в діапазоні 1,4–3,8 еВ. Структури розміщували на гранях кристалів, паралельних і перпендикулярних до кристалографічної осі С. Випромінювання виводили з боку тонкої р-області перпендикулярно та під гострим кутом до робочої грані кристала.

Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією

Запропоновано метод корекції сферичної аберації монохроматичної рефракційної лінзи проектуванням її як гібридної. В основі методу лежить рівняння, що дає можливість для гібридної лінзи отримати розрахункові довжину хвилі і фокусну відстань її дифракційної складової, сферична аберація якої в межах заданого світлового діаметра дорівнює сферичній аберації рефракційної складової, але протилежна за знаком. На основі цього методу розраховано світлосильну плоско-випуклу германієву гібридну лінзу, яка для світла з робочою довжиною хвилі формує ідеальний сферичний фронт.

Вплив особливостей конструкції на міцність двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопа

Проводяться дослідження міцнiстних характеристик двокільцевого динамічно настроюваного гіроскопa (ДНГ). Встановлено, що особливості конструкції рівножорсткого пружного підвісу в двокільцевому ДНГ зумовлюють істотне зниження його перевантажувальної здатності. Haводяться аналітичні формули з визначення допустимого навантаження, а також координати небезпечних перерізів в пружних елементах підвісу. Проводиться порівняльний аналіз приведених чисельних оцінок міцнистних характеристик з відповідними експериментальними даними, отриманими в результаті випробувань реального ДНГ.

Зниження рівня підсиленої люмінесценції при імпульсному режимі генерації

Показано, що істотні втрати енергії в лазерах з модульованою добротністю зумовлені посиленою люмінесценцією. Експериментально підтверджено скорочення часу релаксації системи активних центрів за високого рівня інверсії населеності робочих рівнів. Запропоновано спосіб зниження втрат на посилену люмінесценцію використанням складних імпульсів збудження. Проведено аналіз використання “подвійного” і “складного” імпульсів накачування.

Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину

Стаття присвячена вдосконаленню методів контролю біологічного об’єкта під час фізіотерапевтичної процедури з використанням біологічного зворотного зв’язку. Запропоновано алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину (БТ). Як параметри зворотного зв’язку запропоновано використовувати зміну температури поверхні шкіри під час опромінення ультразвуком та зміну сатурації. Спільне використання показників температури та сатурації БТ дає можливість оцінити реакцію організму на вплив ультразвуку, запобігти пошкодженню тканин та отримати дані про адаптацію тканин.

Метод і пристрій для аналізу фокусної області оптичної системи ока

Показано необхідність виявлення та вимірювання параметрів фокусної області оптичної системи ока при імплантації інтраокулярних лінз і корекції аберацій у пресбіопічних очах. Розглянуто відомі методи і пристрої, які дають можливість визначати обсяг псевдоакомодації пресбіопічного або артифакічного ока суб’єктивними чи об’єктивними методами. Проаналізовано їх переваги і недоліки. Показано, що основним недоліком суб’єктивних методів є відсутність можливості відокремлювати з повного обсягу псевдоакомодації ту його складову, яка зумовлена оптикою ока.

Компенсація похибок курсовертикалі при хитавиці об’єкта

Розроблено алгоритм підвищення точності просторової системи орієнтації – безплатформної курсовертикалі при її встановленні на суднах або інших об’єктах на відомій відстані від центра хитавиці. Запропонований алгоритм дає можливість компенсувати похибки курсовертикалі, викликані прискореннями при хитавиці об’єкта, в автономному режимі роботи, тобто за використання лише власних датчиків курсовертикалі – акселерометрів і датчиків кутової швикості. Досліджено точність, з якою такі похибки можуть бути компенсовані.

Алгоритм кодування зображення об’єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості

Запропоновано алгоритм кодування зображення об’єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості. Алгоритм дає можливість досягти високої якості зображення об’єкта зйомки за рахунок складання його з найбільш інформативних елементів зображень об’єкта, отриманих за однакових зовнішніх умов і різних експозицій. Алгоритм кодує результуюче HDR-зображення (зображення з великим динамічним діапазоном) із серії LDR-зображень (зображень з низьким динамічним діапазоном), отриманих у результаті брекетингу експозиції або брекетингу світлочутливості приймача оптичного випромінювання.