Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Система температурного контролю в магнітотерапії

Стаття присвячена проблемі температурного контролю біологічного об’єкта при магнітотерапії. Розроблено математичну модель впливу магнітного поля на біологічний об’єкт з контролем змін температури поверхневих шарів епідермісу. Проведено експериментальні дослідження зміни температури біологічного об’єкта з магнітотерапевтичними апаратами “МИТ-11” та “ПОЛЮС-4”.

Формування моделі опису структури складального виробу в приладобудуванні

Розглянуто специфіку й особливості складальних процесів в приладобудуванні, а також з’ясовано сучасний стан розвитку систем автоматизованого проектування технології складання та їх придатність для умов приладобудівного виробництва. Також розвинуто уявлення про математичну модель складального виробу в приладобудуванні в частині врахування трудомісткості та специфіки складальних, регулювальних і контрольно-вимірювальних робіт. Запропоновано метод формування моделі опису структури складального виробу, яка представляє її ієрархічною системою взаємопов’язаних елементів конструкції.

Вплив температури на абераційні властивості ІЧ-об’єктивів

Розглянуто вплив температурних полів на якість зображення фокусувальних вузлів, які працюють в інфрачервоному спектральному діапазоні, для випадку однорідного розподілу температури в системі. За допомогою програм оптичного моделювання є можливість оцінювати температурний вплив на оптичні характеристики зображувальних систем, які працюють у нестабільних температурних умовах. Стаття містить результати аналізу впливу зміни температурного поля на абераційні властивості неатермалізованих і атермалізованих ІЧ-об’єктивів.

Модель розповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах

Розроблення моделі розповсюдження оптичного випромінювання в біотканинах (БТ), що дасть змогу впровадити інженерні методики обчислення інтенсивності оптичного випромінювання в БТ при плануванні хірургічного втручання або терапевтичного впливу, є актуальною. Запропоновані так звана “трьохімпульсна” модель розповсюдження оптичного випромінювання в БТ та інженерна методика на її основі. Для визначення коефіцієнтів базового рівняння моделі запропонована система трьох рівнянь, що характеризують граничні умови розповсюдження оптичного випромінювання в БТ.

Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента

У статті досліджується хроматична характеристика кіноформного елемента в заданому спектральному діапазоні. На основі відомої теорії хроматизму отримано більш точні вирази для оцінки хроматичного зсуву фокуса та коефіцієнта дисперсії. Удосконалена теорія хроматизму встановила, що і хроматичний зсув фокуса, і коефіцієнт дисперсії залежать не лише від робочого спектрального діапазону, а й від порядкового номера зони Френеля. На основі удосконаленої теорії було проведено аналіз хроматизму кіноформного елемента в спектральному діапазоні 8–12 мкм.

Метод і пристрій контролю за змінами стану поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі

Метою цієї роботи є вибір методу та створення пристрою контролю за станом поляризації сонячного випромінювання, відбитого від озонового шару стратосфери Землі, з борта мікросупутника. Розглянуто питання теорії дослідження, алгоритму роботи та організації космічного експерименту. Зроблено висновок про можливість моніторингу озонового шару Землі з космосу методом ультрафіолетової стокс-поляриметрії. Метод Стокса дає можливість отримувати інформацію з досліджуваного розсіяного стратосферою сонячного випромінювання.

Система контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску

Запропоновано структуру системи контролю якості монтажу клеєзварної муфти на магістральному газопроводі високого тиску, що містить вимірювач інформаційних параметрів, обчислювач оптимальних значень даних параметрів та аналізатор, що оцінює невідповідність вимірюваних значень оптимальним, а також дає пропозицію для подальших дій системі керування для усунення цієї невідповідності. Розглянуто вплив на ефективність посилення трубопроводу геометричних параметрів труби й муфтової конструкції, міцнісних параметрів матеріалу підмуфтового шару й технологічних параметрів формування підмуфтового шару.

Застосування контрольної базової моделі в інформаційних технологіях проектування складного технічного об’єкта

Розглянуто параметричне проектування складного технічного об’єкта на прикладі літального апарата (ЛА) з використанням концепції впровадження у процес проектування контрольної базової моделі, яка підвищує ефективність створення геометричної моделі ЛА на всіх етапах проектування та дає можливість оптимального керування основними параметрами ЛА за допомогою таких сучасних комп’ютерних інформаційних технологій, як CAD/CAM/CAE-системи.

Оцінка ефективності багатоканальних оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням інформації

Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування багатоканальної оптико-електронної системи спостереження (БОЕСС) із комплексуванням інформації. Вона поєднує таку споживчу характеристику ОЕСС, як імовірність виявлення, розпізнавання та ідентифікації, з показником якості комплексованого зображення — показником успішності виконання завдання. Цей показник враховує процеси формування зображень в окремих каналах БОЕСС, особливості комплексування інформації та зорового сприйняття зображення оператором. Результати моделювань добре корелюють із результатами суб’єктивних експертиз.

Розроблення критеріїв якості точкового зварювання за результатами акустико-емісійного контролю

У статті розглядається розроблення алгоритмів обробки сигналів акустичної емісії, що дасть можливість розробити критерії для оцінки якості контактного точкового з’єднання. Розв’язати цю задачу пропонується з використанням методу згортки, який дає змогу виявити в аналізованому сигналі зразковий часовий процес. Авторами синтезовано два алгоритми обробки сигналів акустичної емісії: з використанням лінійних та нелінійних перетворень.