Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Зменшення впливу відблисків під час аналізу іридодіагностичного зображення ока

Запропоновано алгоритм, який зменшує вплив відблисків під час аналізу іридодіагностичного зображення зіниці ока. Він дає можливість підвищити надійність і точність виділення краю зіниці ока. Його переваги і ефективність підтверджено результатами чисельного моделювання. Розроблений алгоритм базується на можливості виділення прямокутника, який охоплює всі крайові точки зіниці. При з’єднанні точки цього прямокутника з центром зображення за точку краю зіниці береться лише перша крайова точка на отриманому промені, а всі інші на цьому промені нехтуються

Обґрунтування діапазонів вимірювання аметропії і астигматизму ока офтальмологічними аберометрами

Проведено дослідження параметрів аметропії і астигматизму за результатами рефрактометрії очей великої кількості пацієнтів всіх вікових категорій. Показано, що розподіл кількості пацієнтів за величиною аметропії і астигматизму не є гауссовим. За результатами досліджень обґрунтовано робочі діапазони офтальмологічного аберометра економічного класу

Метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів

Запропоновано метод технологічного контролю блиску стрічкових і листових матеріалів на основі вимірювання відношення відображеного дзеркального світлового потоку від контрольованого матеріалу до повного падаючого світлового потоку. Показано, що вимірювання блиску різних видів матеріалів (паперу, картону, деревно-волокнистих плит тощо) треба проводити при кутах не менше 75°, чим забезпечується найбільша чутливість методу і якнайменший вплив кольоровості матеріалу. Похибка вимірювання методу при використанні еталонів Міжнародної комісії з освітлення не перевищує 2 %.

Прогнозна корекція похибок

Розроблено методи корекції швидкоплинних похибок у комутаційних засобах вимірювань, визначено різні корекції похибок, знайдено прогнозні алгоритми для них.

Синтез траєкторії вирівнювання літака в режимі автоматичного приземлення

Описано підхід до розв'язання задачі задання програмного руху при автоматичному вирівнюванні літака. Розглянуто основні вимоги до програми поздовжнього руху літака на етапі приземлення. Запропоновано рекомендації для задання виду закону зміни висоти. Показано алгоритм розрахунку одного із запропонованих, відповідно до рекомендацій, можливих варіантів траєкторії. Синтез такого закону проведено для конкретного літака, виконано комп'ютерне моделювання руху по обчисленій траєкторії.

Структурноалгоритмічна організація програмного агентаорфокоректора

Обґрунтовано доцільність розробки орфокоректора на основі технології програмних агентів. Визначено вплив, який має на будову та механізми роботи агентакоректора зовнішнє відносно до нього середовище – документоорієнтована інформаційна система. Запропоновано способи структурноалгоритмічної організації програмного коректора для забезпечення його ефективного функціонування в складі документоорієнтованих комп'ютерних систем різних типів.

Вплив фактора заповнення чутливими елементами інфрачервоної матриці на якість тепловізійного зображення

Отримано модуляційну передавальну функцію матричного приймача випромінювання, яка враховує розміри пікселя, формат матриці і фактор її заповнення чутливими елементами. Досліджено залежність контрасту зображення на частоті Найквіста від фактора заповнення матриці

Модальне керування рухом автомобіля

Розроблено і досліджено систему автоматичного керування автомобілем для забезпечення безпечного руху. Методами модального керування синтезовано закони керування та отримано структурні схеми системи. Проведено моделювання системи в пакеті SIMULINK при типових збуреннях. Досліджено вплив шумів та інерційності вимірювальних пристроїв.

Оптимізація магнітної системи стабілізації мікросупутника за змішаним H[sub]2[/sub] / H[sub][infin][/sub] -критерієм

Розглядається побудова магнітної системи стабілізації мікросупутника. Оцінюється і порівнюється ефективність регуляторів з використанням різних критеріїв якості.

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 1. Огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока

Зроблено огляд і порівняльний аналіз фізичних абераційних моделей ока. Запропоновано дволінзову модель, яка вільна від недоліків прототипів. Розрахунками хвильової аберації підтверджено здатність запропонованої моделі моделювати хвильову аберацію, ідентичну до ока людини.