Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Аналіз переходу від рейтингової шкали до шкали квазіпорядку за умов поліморфізму

Досліджено питання, пов’язані з процедурою відображення властивостей складного об’єкта за порядковою (ординальною) шкалою та шкалою квазіпорядку за умов поліморфізму. Розглянуто варіанти прийняття рішень за вирішувальним правилом, проаналізовано вплив кількості градацій шкали порядку на невизначеність результату вимірювання за шкалою квазіпорядку. Отримано оцінки невизначеності результату вимірювання за шкалою квазіпорядку як ймовірності правильного віднесення до певного класу еквівалентності і за розмахом результатів вимірювання.

Розробка нового алгоритму тривимірної томографічної реконструкції

Розглянуто алгоритми тривимірної томографічної реконструкції, наведено їх класифікацію. Запропоновано алгоритм тривимірної реконструкції з перетворенням даних конусних проекцій у проекції паралельних віялових шарів. Показано, що цей алгоритм дає змогу підвищити продуктивність реконструкції за рахунок зменшення кількості обчислень при згортці та спрощення оберненого проеціювання.

Технічне забезпечення процедур лазерної терапії

Розроблено для потреб медичних закладів з невеликими доходами прості конструкції сканерів лазерного променя з рухом вздовж спіралі, що дозволяє опромінювати ділянки тіла будь-якої форми.

Синтез алгоритму оптимального керування рухом аеростатичного літального апарата на етапі зльоту

Запропоновано підхід до синтезу алгоритму оптимального керування рухом аеростатичного літального апарата на етапі зльоту. Синтезовано алгоритм автоматичного керування відхиленням вектора тяги аеростатичного літального апарата на етапі зльоту. Можливість та ефективність застосування синтезованого алгоритму керування відхиленням вектора тяги продемонстровано моделюванням зльоту аеростатичного літального апарата типу “Zeppelin NT”.

Визначення оптимальних параметрів пружних елементів в ідеалізованій конструкції підвісу динамічно настроюваного гіроскопа

Показано принципову можливість створення пружного підвісу, що має прийнятні габарити, перевантажувальну здатність і жорсткісні характеристики. Отримано оптимальні розміри пружних елементів, які забезпечують лінійну рівножорсткість ідеалізованого підвісу і мінімально можливу кутову жорсткість щодо робочих осей підвісу.

Системи повітряного старту ракет-носіїв легкого класу

Проведено аналіз cучасних напрямків розробки систем повітряного старту ракет-носіїв легкого класу, розглянуто їх основні переваги та недоліки. Аналіз довів, що використання аеростатичних космічних систем для запуску РН може бути цілком реальним та успішно конкурувати з авіаційно-космічними системами

Оцінювання кутової орієнтації мікросупутника еліпсоїдальним фільтром

Розглядається динаміка мікросупутника при використанні в алгоритмі визначення кутової орієнтації мікросупутника еліпсоїдального фільтра. Порівнюється точність оцінювання орієнтації мікросупутника при використанні в системі керування еліпсоїдального фільтра та фільтра Калмана.

Моделювання аберацій оптичної системи ока. Ч. 2. Технологічні похибки дволінзової абераційної фізичної моделі ока

Досліджено вплив технологічних похибок конструктивних параметрів оптичної системи моделі ока на похибки модельованої хвильової аберації. Доведено технологічну можливість виготовлення моделі з тією точністю моделювання хвильової аберації ока, яка є достатньою для тестування офтальмологічних аберометрів

Високоінформативна обробка і кодування сигналів та зображень у мережах дистанційного моніторингу станів об'єктів

Описано функціональні характеристики оперативної фільтрації та стиску сигналів і зображень, оптимізованих за швидкодією та точністю кодування. Метод фільтрації-стиску даних моніторингу ґрунтується на сигнальному підході, при якому на обгинаючій сигналів визначаються найбільш інформативні відліки, амплітудно-часові характеристики яких після компактного кодування/декодування практично не змінюються. Досягнення необхідного коефіцієнта стиску даних досягається через відбір найбільш інформативних істотних відліків, а також через стиск даних без втрат.

Математична модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa

Розроблено математичну модель методичних вібраційних похибок маятникового компенсаційного акселерометра з пружним підвісом чутливого елементa, які виникають y найбільш загальних умовах просторового коливального руху основи. Отримано аналітичні формули для обчислення цих похибок та виконано їх розрахунок для навігаційного акселерометра типу АК-6.