Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Вимірювання параметрів електричних кіл із застосуванням випробувальних сигналів спеціальної форми

Дано обґрунтування щодо застосування класу експоненціальних випробувальних сигналів (ВС) з метою отримання уніфікованого відгуку, форма якого є зручною для аналізу та контролю. Наведено оцінки похибки визначення параметрів електричних кіл при використанні ВС, сформованих на основі експоненціальних сплайнових моделей. Розроблено прийоми і рекомендації з мінімізації зазначеної похибки.

Поліпшений метод найскорішого спуску

Пропонується поліпшений метод найскорішого спуску, який враховує другі та змішані похідні по параметрах функціонала критерію якості, що оптимізуються. Розглядається приклад застосування цього методу для корегування масштабного коефіцієнта та зміщень нуля датчиків первинної інформації.

Дослідження області застосування ряду Еджворта при знаходженні розширеної невизначеності результату непрямого вимірювання

Запропоновано методику знаходження розширеної невизначеності для випадку, коли результат непрямого вимірювання зв'язаний із результатами безпосередніх вимірювань адитивно. Показано, що апроксимація композиції законів розподілу рядом Еджворта дає можливість отримати аналітичний вираз щільності імовірності величини, що вимірюється непрямим способом. Визначено межі застосування розробленої методики. Наведено таблицю значень коефіцієнтів покриття залежно від значень коефіцієнтів асиметрії та ексцесу вимірюваної величини.

Визначення навантажень від взаємодії консольної балкової системи і набігаючого повітряного потoку

Дано постановку і метод розв'язання задачі, зміст якої відображається в заголовку. Сформульовані основні співвідношення для визначення розподіленого зовнішнього аеродинамічного навантаження на консольну балкову систему від дії набігаючого повітряного потоку. З використанням цих співвідношень отриманo формули для визначення тиску повітряного потоку на поверхню деформованої консоль ної балкової системи. Виведено формули для розрахунку зведених до центра мас довільного перерізу аеро динамічного профілю головного вектора і головного моменту від дії набігаючого повітряного потоку.

Адаптивний алгоритм одного класу систем керування гарантованої точності при довільних збуреннях

Запропоновано адаптивний алгоритм системи керування одновимірним динамічним об'єктом, вагова характеристика якого є аперіодичною знакосталою функцією. Знайдено умови формування коефіцієнта зворотного зв'язку на основі опосередкованого оцінювання результуючого впливу і прогнозування регульованої величини об'єкта керування, які забезпечують гарантовану точність керування в умовах довільних збурень.

Задача про моделювання ракети балкою із змінними зведеними характеристиками

Сформульовано основні припущення, за допомогою яких видовжену ракету можна моделювати балкою зі змінними масоінерційними, геометричними і жорсткістними характеристиками. Розроблено підхід, який дозволяє не лише формулювали основні теореми динаміки для ракети-балки як тіла змінної маси, а і в явній формі отримувати формули для обчислення реактивних і варіаційних сил. На основі доведених теорем показано, як можні формулювати різні варіанти лінійних і нелінійних рівнянь руху ракети-балки. Як приклад, отримані нелінійні рівняння сумісних поздовжньо-згинальних коливань у площині тангажа.

Автоматичний вихід літака на друге коло за критерієм енергетичного швидкісного підйому

У статті запропоновано універсальний підхід до формування алгоритму автоматичного виходу літака на друге коло за критерієм енергетичного швидкісного підйому в каналі руля висоти. Розроблений алгоритм забезпечує цілеспрямований перерозподіл наявної енергії швидкісного підйому в набір висоти і на розгін. При цьому враховується вимога до мінімального градієнта набору висоти і задана швидкість виходу літака на друге коло залежно від його конфігурації.

Вимірювання втрат в індуктивностях за параметрами перехідного процесу

Розглядається метод вимірювання втрат індуктивностей в імпульсному режимі роботи, об’єктами досліджень якого насамперед є електромагнітні елементи (дроселі, трансформатори), що працюють на високих частотах до одиниць мегагерців і мають дуже спотворені форми сигналів, що характеризуються широким спектральним складом та малими коефіцієнтами потужності.

До переходу від дискретних до неперервних полюсів лінійної інваріантної в часі динамічної системи за методом Проні

Розглянуто лінійну інваріантну в часі динамічну систему з одним входом і одним виходом, на вхід якої подається одиничний імпульс. Процедура ідентифікації такої системи, в межах поліноміального підходу за методом Проні, удосконалюється за рахунок підвищення точності визначення дискретних полюсів системи і мінімізації похибок, пов'язаних із переходом до неперервних полюсів, що їм відповідають. Наведено приклад застосування розробленого алгоритму до ідентифікації простої динамічної системи, показано його переваги порівняно з методом Проні.

Застосування компартментного аналізу для розрахунку тканинної перфузії

На сьогодні було розроблено кілька математичних методів розрахунку тканинної перфузії, серед яких компартментний аналіз займає провідне місце. У статті висвітлено теорію компартментного аналізу, наведено основні формули та визначення.