Приладобудування та інформаційно-вимірювальна техніка

Алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням брекетингу експозиції

Запропоновано алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням декількох зображень, сформованих за допомогою брекетингу експозиції без попереднього перетворення до зображення з великим динамічним діапазоном (HDR).

Субпіксельне оцінювання параметрів об’єктів за аероскопічними знімками

Досліджено метод центра тяжіння для знаходження характеристик симетричних об’єктів на цифрових зображеннях. Оцінки мають похибку, меншу за розміри пікселя (субпіксельна точність). Показано, що метод є не лише точнішим за аналоги, але і швидшим. Отримані результати дають можливість оцінити оптимальні розміри тест-об’єктів для калібрування космічних сканерів та параметри дефокусування для перспективних зоряних камер.

Частотна похибка вимірювання середньоквадратичної напруги при спектрально насичених сигналах

Досліджено частотні похибки при вимірюванні середньоквадратичних напруг від втрати частини спектра вхідного сигналу через обмеженість амплітудно-частотної характеристики тракту вольтметра. Знайдено оцінки таких похибок для типових сигналів і рекомендації для їх зменшення.

Еталонні перетворювачі змінної напруги

Створено і досліджено еталонні перетворювачі змінної напруги для діапазону частот 0–30МГц і діапазону напруг 0,001–1000В з мінімізованими похибками переходу від постійної напруги до змінної.

Оцінка невизначеності результатів контролю

Проаналізовано вплив похибки перетворення на вірогідність контролю. Показано, що невизначеність результату і характер помилкових рішень залежить від співвідношення адитивної та мультиплікативної складових. Запропоновано нормувати для засобів вимірювання, які використовуються при контролі, не граничні значення можливої похибки, а граничне значення її складових.

Пошукові алгоритми процедурного оптимального керування

Розглянуто узагальнену структуру пошукових алгоритмів та методи їх адаптації до розв'язання задач оптимального керування багатовимірними динамічними системами. На основі розробленої структури запропоновано і досліджено нові спеціальні рейтингові функції, способи кодування векторів керування та способи відповідної дискретизації простору станів. Було не тільки продемонстровано можливість пошукових алгоритмів успішно розв'язувати задачі оптимального керування, але й показано переваги в ефективності запропонованих алгоритмів порівняно з існуючими при розв'язанні тестової задачі.

Дослідження гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника з оцінюванням фазового вектора фільтром Калмана

Розглядається побудова гравітаційно-магнітної системи стабілізації мікросупутника. Виконано аналіз ефективності деяких регуляторів з оцінюванням фазового вектора розширеним фільтром Калмана.

Комбінований спосіб реєстрації зображення об’єкта з широким динамічним діапазоном яскравостей

Запропоновано комбінований спосіб реєстрації зображення, який дає можливість погодити динамічний діапазон яскравості об’єктів спостереження з динамічним діапазоном фоторегістратора.

Метрологічний аналіз дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер

Наведено теоретичний аналіз точності дифузного випромінювача змінної яскравості на основі спряжених інтегруючих сфер, а також розроблено методику розрахунку точності дифузного випромінювача при зміні його конструктивних параметрів. Надано рекомендації з конструювання установки дифузного випромінювача для забезпечення необхідної стабільності яскравості у вихідній апертурі.

Методи, засоби та метрологічне забезпечення калібрування еталонних випромінювачів

Розглянуто методи та засоби калібрування випромінювачів для прецизійного фотометричного обладнання. Розроблено інженерні методики та рекомендації щодо вибору основних елементів.