Астрелін І.М.

Астрелін Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри, декан хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Структура і морфологія порошків оксиду цирконію (IV), одержаних термічним методом із різних прекурсорів

Термічним методом синтезовано порошки ZrO2 з різних прекурсорів: гідроксиду цирконілу (ZrO(OH)2) та оксалату цирконілу (ZrOC2O4). В синтезованих зразках методом рентгенофазового аналізу визначено фазовий вміст; зразок, що синтезований з ZrO(OH)2, складається в основному з моноклінної модифікації, а зразок, що синтезований з ZrOC2O4, — з тетрагональної модифікації. Здійснено розрахунок параметрів кристалічних ґраток одержаних порошків ZrO2 методом рентгеноструктурного аналізу.

Синтез і характеристика нанодисперсних порошків оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ)

Отримано порошки оксиду стануму (IV) з оксалату стануму (ІІ) термічним методом без та з попередньою хімічною обробкою. Рентгенофазовим, рентгеноструктурним і мікроскопічними методами аналізу досліджено їх мікроструктуру. Встановлено, що отримані обома методами зразки мають тетрагональну структуру типу рутилу. Визначено, що зразок отриманий з попередньою хімічною обробкою та подальшою термообробкою, має більш пористу структуру, ніж зразок, що отриманий тільки термічним способом. Методами ренгеноструктурного аналізу розраховані параметри решітки та розмір кристалітів синтезованих зразків SnO2.

Турбідиметричний метод оцінки розмірів наночастинок у “білих золях” ZrO2

Визначено можливість використання методу турбідиметрії для експрес-оцінки розмірів частинок у “білих золях” оксиду цирконію (IV), що одержуються гідротермальним способом. У синтезованому оксиді цирконію (IV) визначено фазовий вміст, що складається в основному з тетрагональної модифікації. Знайдено розміри частинок одержаного оксиду цирконію (IV) турбідиметричним методом та за допомогою приладу ZetaSizer, які дорівнюють 62 і 65 нм відповідно.

Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування

Досліджено методи попередньої підготовки води з високою жорсткістю та мінералізацією для її подальшого кондиціонування мембранним методом. Показано, що застосування на стадії попередньої підготовки методу іонообмінного пом'якшення води є доцільним при вмісті у воді іонів жорсткості менше 20 мг-екв/дм 3. Для попередньої підготовки води з високим вмістом некарбонатної жорсткості раціональним є застосування антискалантів.

Ефективний реагент для очищення стічних вод

Наведено порівняльний аналіз ефективності очищення забруднених вод коагулянтами на основі сульфату алюмінію — промислового зразка (Al2(SO4)3⋅18H2O) і нового коагулянта,синтезованого за технологією, розробленою авторами. Ефективність дії коагулянтів перевірено на імітатах і реальних зразках стічних вод у процесах очистки від каламутності, барвників і деяких іонів важких металів. Встановлено інтервали рН ефективної роботи синтезованого зразка

Флотоекстракція іонів заліза з низькоконцентрованих розчинів

Досліджено закономірності флотоекстракційного вилучення іонів заліза (III) з низькоконцентрованого водного розчину ( CFe3+= 10 мг/дм3), визначено оптимальні умови проведення процесу флотоекстракції (pH, молярне співвідношення Fe3+:ПАР, тривалість процесу, температура, швидкість подачі газу), запропоновано механізм флотоекстракції на основі теорії іонних асоціатів.

Закономірності процесу флотоекстракції при очищенні стічних вод від іонів важких металів

Досліджено процес флотоекстракції іонів важких металів на прикладі іонів нікелю(II) з використанням мил насичених кислот як поверхнево-активної речовини, ізоамілового спирту і октану як органічної фази. Визначено оптимальні умови процесу.

Дослідження кінетики гомогенного гідролізу сульфату заліза(ІІ) при наявності карбаміду

Отримано кінетичні характеристики сукупного гідролізу сульфату заліза з карбамідом у водному розчині. Визначено порядок реакції, константу швидкості, передекспоненціальний множник, енергію активації. Виведено рівняння залежності ступеня гідролізу сульфату заліза від часу процесу.

Лужне вилучення міді з гальванічних шламів

Теоретично визначено можливість хімічного вилучення міді з гальванічних шламів, експериментально досліджено процеси вилучення міді розчинами аміаку з модельних сумішей i реальних гальванічних шламів та процес електроекстракції міді з розчинів вилуговування. Визначено технологічні умови вилучення міді з відходів гальванічних виробництв. Запропоновано принципову технологічну схему переробки мідьвмісних гальванічних шламів з розрахунком матеріального балансу.

Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну

Розглянуто неізотермічну кінетику процесу сульфатизуючого випалу каоліну з отриманням як цільового продукту сульфату алюмінію. Використання методів неізотермічної кінетики забезпечує за один дослід отримання основних кінетичних констант процесу в інтервалі температур 50–235 ° С. Показано, що процес сульфатизації протікає в кілька стадій, і для кожної стадії розраховані кінетичні параметри та отримано кінетичне рівняння швидкості процесу.