Донченко М.І.

Донченко Маргарита Іванівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом

Розглянуто процес електроекстракції міді з розчинів, отриманих вилуговуванням міді з карбонатної руди сульфатною кислотою. Показано, що обробку руди доцільно проводити 10 %-ною кислотою впродовж 30–40 хв при інтенсивному перемішуванні суміші. Здійснено процес електроекстракції міді з концентрованого розчину при ступеневому зниженні густини струму пропорційно до концентрації іонів міді, що зменшується в ході процесу. Виконано порівняння параметрів реального процесу і розрахованого за теоретично отриманими формулами.

Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилуговування природної руди

Розглянуто процес отримання міді з руди, основними мідьвмісними компонентами якої є карбонати. Мідь вилуговували з руди розведеною сульфатною кислотою, і отримані розчини використовували для електроекстракції міді. Обґрунтовано доцільність використання ступеневого зниження густини струму електроекстракції для осадження міді у вигляді щільної пластини або фольги із 100 %-м виходом за струмом. Проведено теоретичні розрахунки режиму електролізу.

Електроосадження нікелю і композиційних нікель-алмазних покриттів реверсним струмом

Досліджено нанесення на сталь нікель-алмазних композиційних покриттів для виготовлення абразивного та ріжучого інструменту. На основі літературних даних та попередніх досліджень вибрано метод електроосадження покриттів реверсним струмом. Виведено рівняння для розрахунків густин струму в катодних та анодних імпульсах. Досліджено вплив цих параметрів на амплітудні потенціали і поляризаційні характеристики процесу, фізико-механічні властивості нікелевої зв’язки та нікель-алмазних покриттів.

Оксидні конверсійні покриття і їх захисні властивості при корозії маловуглецевої сталі

Обґрунтовано можливість використання процесів хімічної пасивації маловуглецевої сталі під дією оксоаніонів елементів V–VII груп періодичної системи для формування модифікованих оксидних плівок, які можна класифікувати як КП, стійкі в умовах атмосферної корозії. Запропоновано ряд розчинів для нанесення КП і проведено оцінювання їх стійкості та захисної дії. Методом електрокапілярних кривих встановлено адсорбційну здатність броматів та молібдатів. Методом атомно-силової мікроскопії досліджено поверхню зразків з нанесеними КП.

Вплив оксоаніонів на анодну і хімічну пасивацію сталі в слабомінералізованій воді

Досліджено вплив оксоаніонів (CrO42-, WO42-, MoO42-, VO3-, MnO4-, BrO3-, IO3-) на анодну поведінку маловуглецевої сталі в слабомінералізованій воді. Показано, що найбільш ефективними пасиваторами є бромати і йодати, а молібдати зумовлюють високу стабільність анодних пасивних плівок.

Вплив імпульсного струму на електроосадження нікелю із сульфаматних електролітів

Досліджено вплив параметрів імпульсного струму на морфологію покриттів і електрохімічні характеристики процесу електроосадження нікелю із сульфаматних електролітів. Визначено режими електролізу, які сприяють блискоутворенню, зменшенню пористості покриттів і підвищенню виходу за струмом металу. Показано, що вихід за струмом зростає при зниженні шпаруватості і збільшенні частоти імпульсного струму. Використання імпульсів з великою шпаруватістю призводить до утворення дрібнодисперсних блискучих гладких осадів з величиною зерна 20 – 30 нм.