Дешко В.І.

Дешко Валерій Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Особливості процесів тепломасообміну рекуператора “повітря—повітря” з паропроникною стінкою в опалювальний період

Проведено математичне моделювання процесів тепло- та масообміну перехресноплинного рекуперативного мембранного теплообмінника систем вентиляції з урахуванням режимів конденсації та заморожування в опалювальний період. Результати моделювання подані у вигляді розподілу по поверхні локальних коефіцієнтів тепло- і масопередачі та температур теплоносіїв. Наведено залежності критичних умов заморожування теплообмінника та поправки до температурного коефіцієнта ефективності як функції відносної вологості повітря в приміщенні та температури зовнішнього.

Енергетична сертифікація будівель

Проведено огляд європейських підходів до оцінки енергетичної ефективності будівель. Визначено їх переваги та недоліки. Досліджено можливості одного з підходів на прикладі навчальних корпусів НТУУ “КПІ” та визначено основні перешкоди, що ускладнюють застосування, а також призводять до неправильного трактування результатів. Запропоновано способи уточнення існуючих методологій та їх адаптування до умов України.

Структурний аналіз енергоспоживання й енергозбереження в галузі освіти

Проведено структурний аналіз енергоспоживання об’єктів галузі освіти за напрямами: аналіз використання енергії; питомі показники споживання енергії об’єктами; визначення факторів, що впливають на енергоспоживання вищих навчальних закладів. З використанням даних про енергоспоживання, загальну площу будівель, відмінність умов фактичного року від нормативних визначено питоме енергоспоживання закладів, що надало можливість порівняння цих показників зі світовими аналогами та нормами, подальшого визначення енергоефективності об’єктів. Запропоновано класифікацію вищих навчальних закладів за показниками питомого енергоспоживання для подальшого розроблення підходів і методів оцінювання енергоефективності ВНЗ та їхніх будівель й розвитку засад системи енергоменеджменту галузі освіти в цілому.

Економічно доцільний тепловий захист будівлі з різними джерелами теплоти

Розглядається вибір джерел тепла за допомогою методу руху грошових коштів в умовах зміни цін на енергоносії. Запропоновано функцію оптимізації руху грошових коштів, яка враховує теплозахисні властивості огороджень будівлі, вибрану систему опалення, зміну вартості в часі енергоносіїв, а також зміну вартості джерела тепла залежно від захисних властивостей огороджень будівлі, крім того, передбачає дисконтування грошових потоків. Проаналізовано доцільність врахування цих факторів.