Лінючева О.В.

Лінючева Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Отримання компактної міді з карбонатної руди електрохімічним способом

Розглянуто процес електроекстракції міді з розчинів, отриманих вилуговуванням міді з карбонатної руди сульфатною кислотою. Показано, що обробку руди доцільно проводити 10 %-ною кислотою впродовж 30–40 хв при інтенсивному перемішуванні суміші. Здійснено процес електроекстракції міді з концентрованого розчину при ступеневому зниженні густини струму пропорційно до концентрації іонів міді, що зменшується в ході процесу. Виконано порівняння параметрів реального процесу і розрахованого за теоретично отриманими формулами.

Вплив електроосмотичних явищ на час перехідних процесів у амперометричних газових сенсорах

Стаття присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого-електрохіміка, член-кореспондента АН УРСР Л.І. Антропова і продовжує цикл досліджень перехідних процесів у амперометричних сенсорах. Виявлено причини розбіжностей у тривалості перехідних процесів, які при вимірюваннях, розмежованих перервою від кількох хвилин до кількох годин, не дають змоги за величинами часу виходу струмового сигналу на 10 і 50 % від його стаціонарного значення оцінити очікуване значення достовірного сигналу сенсора ще до його стабілізації.

Електрохімічний сенсор кисню для біологічних рідин на основі нанодисперсного оксиду Zn

Запропоновано як чутливий елемент сенсора розчиненого кисню використати нанокристалічні ZnО-електроди, отримані золь-гель методом і електрохімічним методом. Показано, що електроди мають стабільні характеристики при електровідновленні кисню в біологічних розчинах. Середній розмір отриманих частинок d становив ∼10 нм. Було визначено кількість електронів на стадії розряду і загальну кількість електронів, що беруть участь у реакції відновлення кисню. Досліджено вплив середовища на характеристики отриманих електродів, а також вибрано матеріал для протиелектрода сенсора кисню.

Ступеневий гальваностатичний режим електроекстракції міді із сульфатних розчинів вилуговування природної руди

Розглянуто процес отримання міді з руди, основними мідьвмісними компонентами якої є карбонати. Мідь вилуговували з руди розведеною сульфатною кислотою, і отримані розчини використовували для електроекстракції міді. Обґрунтовано доцільність використання ступеневого зниження густини струму електроекстракції для осадження міді у вигляді щільної пластини або фольги із 100 %-м виходом за струмом. Проведено теоретичні розрахунки режиму електролізу.

Електрохімічний газовий сенсор для визначення вмісту сірководню в повітрі й технологічних середовищах

Визначено область потенціалів електрохімічної стабільності і корозійної стійкості титану та каталітично активних електродів на його основі в 5 моль/кг розчині HClO4. Встановлено, що безструмові потенціали цих електродів за наявності сірководню відповідають компромісним потенціалам спряжених реакцій відновлення адсорбованого оксигену й окиснення сірководню.

Електрохімічний сенсор діоксиду вуглецю з діоксидномангановим робочим електродом

На основі електрохімічної комірки з діоксидномангановими газодифузійними електродами на титановій основі розроблено сенсор діоксиду вуглецю гальванічного типу. Встановлено вплив на метрологічні характеристики сенсора (нормування струмового сигналу та час перехідних процесів τ0,9) таких факторів, як закладка діоксиду мангану на робочому електроді, величина рН розчину в сенсорі, величина дифузійного опору (розмір газового дифузійного вікна), внутрішній опір електрохімічної комірки та опір навантажувального резистора.

Вплив поляризації допоміжного електрода на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Доведено, що вигляд перехідної характеристики амперометричного сенсора може однозначно вказати на надмірну поляризованість допоміжного електрода як першопричину нестабільного сигналу або тривалого перехідного часу. Це дає змогу без проведення додаткових складних досліджень достовірно виявити критичне зниження площі контакту витратного матеріалу допоміжного електрода (потенціалвизначальної речовини) із струмопровідним його скелетом, що викликає різке зростання поляризованості.

Вплив адсорбції визначуваного компонента на час перехідних процесів в амперометричних газових сенсорах

Розглянуто хімічні сенсори, які є важливим елементом сучасних ресурсозберігаючих технологій і комплексних заходів з охорони навколишнього середовища. Серед них найпоширеніші – амперометричні сенсори, які, крім дешевизни, відрізняються зручним для реєстрації струмовим сигналом та стійкістю до перевантажень і отруєнь. Один із напрямів їх вдосконалення – скорочення тривалості встановлення достовірного струмового сигналу, яка визначається часом перехідних процесів в електрохімічній системі сенсора.