Проблеми біології та біотехнології

Математичне моделювання продукування метану в процесі ферментації

Запропоновано математичну модель для дослідження ферментативного процесу продукування метану при зміні концентрації оцтової кислоти, що утворюється під час ферментації. В основі розрахунку математичної моделі прийнято реактор з режимом ідеального змішування. Як сировину для продукування метану мікроорганізмами вибрано суміш посліду свійських птахів і відходів кукурудзи. Процес ферментації проводили в анаеробних умовах за температури 372 С. Вміст метану в біогазі та концентрацію оцтової кислоти встановлювали методами хроматографії.

Білки теплового шоку: роль у формуванні імунної відповіді

У роботі здійснено аналіз результатів наукових досліджень біологічних властивостей білків теплового шоку про- й еукаріотів та ідентифікацію механізмів їх взаємодії з імунною системою людини. Білки теплового шоку знайдені у про- та еукаріотах, вони є консервативними молекулами, що виробляються клітиною у відповідь на стрес, а також містяться в клітинах і позаклітинному середовищі й у нормальних умовах. Найбільш важливою біологічною функ¬цією цих білків є шаперонна активність. Білки теплового шоку здатні модулювати реакції гуморального та клітинного імунітету.

Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих поживних середовищах

У статті представлені дослідження росту і морфологічних особливостей 8 штамів лікарського гриба Schizophyllum commune Fr. з Колекції шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, у т.ч. 3 штамів, виділених авторами в різних регіонах України. Дослідження проводилися на різних агаризованих середовищах: агаризованому пивному суслі, картопляно глюкозному агарі, синтетичному середовищі з L аспарагіном або L аспарагіном і тіаміном, середовищі Норкранс, середовищі Чапека, середовищі Мурасіге–Скуга без гормонів, глюкозо пептон-дріжджовому середовищі.

Антагоністична активність штаму Pseudomonas fluorescens 2303 щодо фітопатогенів

Досліджено антагонізм штаму Pseudomonas fluorescens 2303 стосовно фітопатогенних бактерій і грибів. Цей штам пригнічував розви-ток P.syringae pv. syringae 8511, P.syringae pv. atrofaciens 9400, Xantomonas campestris 8003б, Clavibacter michiganensis 102 – зони затримки росту становили 20–40 мм. Штам P. fluorescens 2303, на відміну від штамів препарату гаупсин, пригнічував розвиток таких фітопатогенних бактерій, як Pectobacterium carotovorum 8982 та Agrobacterium tumefaciens 8626.

Визначення компонентного складу біогазу волюмометричним методом

Розроблено методику волюмометричного визначення компонентного складу біогазу за використання лабораторного газоаналізатора ГХЛ-1. Запропоновано перелік поглинальних розчинів і послідовність їх використання для поглинання таких речовин: амоніаку – розчин 50–60 % сірчаної кислоти; сірководню – насичений розчин I2 в 0,1 М водному розчині KI; діоксиду карбону – розчин 35 % КОН. Каталітичне окиснення водню та метану рекомендовано проводити за температури 900–950 °С в електропечі, обладнаній термопарою та автоматичним регулятором температури.

Гіпотеза про застосування склероції ріжків у староруському іконопису

Показано актуальність досліджень про природу матеріалів древнього іконопису, які надавали особливе сяйво чистих фарб і світлоноcність лиця ікони періоду XIV–XV ст. Здатність так писати була втрачена старими майстрами в другій половині ХVI ст. і сьогодні являє найбільшу загадку православної ікони. До моменту постановки цієї роботи в науковій літературі практично були відсутні публікації, присвячені цьому питанню.

Математична і програмна моделі співіснування популяцій типу “хижак–жертва”

Стаття є теоретичним дослідженням в області моделювання чисельності видів при міжпопуляційній взаємодії. У ній проаналізовано існуючі на сьогодні математичні моделі міжпопуляційних взаємодій і виявлено деякі суттєві недоліки цих моделей. Запропоновано математичну модель взаємодії найпростішої міжпопуляційної структури типу “хижак-жертва”. Ця модель враховує явище насичення хижака за умови існування достатньої кількості їжі. Це явище полягає в тому, що хижак поїдає рівно стільки тварин, скільки йому необхідно для насичення та підтримки нормальної життєдіяльності.

Використання видових макромолекулярних особливостей лігніну судинних рослин у сучасних фармацевтичних біотехнологіях

Запропоновано перспективне інвестиційне спрямування коштів для вирішення питань VI-го біотехнологічного рівня – створення мережі біофармацевтичних локальних об’єднань за принципом “кластерних трикутників” на основі інтелектуальних інвестицій у зберігання об’ємних біоактивних структур та застосування у фармакології інформаційної ємності нанорозмірних складових лігніну судинних рослин.

Газліфтний барботажний апарат

Метою досліджень є аналіз роботи газліфтного барботажного апарата і з’ясування природи виникнення зон концентрації енергії коливального руху робочої рідини під дією зовнішнього акустичного випромінювання. Досяжний ефект збурення культуральної рідини всередині робочого об’єму апарата має ту незаперечну перевагу, що здійснюється без механічних перемішувальних пристроїв і породжених їх наявністю недоліків технологічного процесу.

Cтворення трансгенних рослин салату, що містять ген зшитого білка антигенів ESAT6:Ag85b з Mycobacterium tuberculosis

Трансгенні рослини є багатообіцяючим і безпечним інструментом для створення їстівних вакцин. Імунізація, що відбувається внаслідок вживання в їжу рослин, у яких проходить експресія туберкульозних антигенів, є перспективним підходом у боротьбі з туберкульозом. У цій роботі ми повідомляємо про створення трансгенних рослин салату (Lactuca sativa), що містять ген зшитого білка антигенів Mycobacterium tuberculosis ESAT6:Ag85B. Трансгенні рослини були отримані методом трансформації за допомогою Agrobacterium tumefaciens. У роботі були використані вектори, що містять ген esx A, зшитий з геном fbpB.