Проблеми біології та біотехнології

Вплив цитратів біогенних металів, отриманих методом аквананотехнологій, на ріст і біосинтетичну активність лікарського гриба Trametes versicolor

Стаття присвячена вивченню впливу цитратів біогенних металів цинку, магнію, заліза, отриманих за допомогою нанотехнологій, на ріст і біосинтетичні властивості лікарського гриба Trametes versicolor при вирощуванні в глибинних умовах. Для характеристики біосинтетичної активності визначали масову частку органічних кислот, концентрацію екзополісахаридів фенол-сірчанокислим методом, вміст білка методом Лоурі, целюлазну активність за карбокси-метилцелюлозою (КМЦ активність) і фільтрувальним папером.

Виробництво ферментних препаратів в Україні

Проаналізовано сучасний стан виробництва ферментних препаратів в Україні. За джерелом одержання ферментні препарати класифіковано на промислові (виготовлені з мікробної сировини) та медичні (виготовлені переважно з тваринної сировини). Наведено динаміку розвитку глобального ринку ферментних препаратів за даними Abercade Consulting. Показано значну імпортозалежність галузі виробництва ферментних препаратів в Україні. Визначено провідні компанії виробники ферментів, які імпортують продукцію до України та країн СНД.

Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах

Досліджено сорбційну здатність магнітокерованого біосорбенту – клітин дріжджів Saccharomyces cerevisiae – стосовно вилучення іонів заліза (ІІ). Дослідження проводили на модельних розчинах і зразках стічних вод з м. Славутич (Чернігівська обл.). Магнітокерований біосорбент отримували модифікуванням хлібопекарських дріжджів Saccharomyces cerevisiae наночастинками магнетиту. Модифікування проводили механічним і багатовихровим магнітогідродинамічним перемішуванням суспензії дріжджів з наночастинками магнетиту.

Феритин і біомінералізація біогенних магнітних наночастинок у мікроорганізмах

Виходячи з того, що генетична основа механізму біомінералізації біогенних магнітних наночастинок є спільною для прокаріот й екаріот, у роботі перевірено гіпотезу про обов’язкову участь молекули феритину в процесі біомінералізації біогенних магнітних на ночастинок. Для цього методами порівняльної геноміки досліджено,чи всі магнітотаксисні бактерії мають у своєму геномі гени феритину. Проведено вирівнювання відомих трансльованих білків бактеріального феритину та феритинподібних білків з повними геномами МТБ, використовуючи програму blastn “BLAST on-line” за стандартних параметрів.

Біомінералізація внутрішньоклітинних біогенних магнітних наночастинок і їх можливі функції

Метою роботи є аналіз схожості всіх білків магнітосомного острівця магнітотакисисних бактерій з геномами організмів трьох основних царств: бактерій, архей і еукаріот, для виявлення можливої загальної генетичної основи механізму біомінералізації внутріклітинних біогенних магнітних наночастинок (ВБМН).

Визначення стійкості до антибіотиків пробіотичних штамів бактерій

Визначено чутливість пробіотичних штамів до ряду антибіотиків, які найчастіше використовуються у ветеринарній практиці. Визначення проводили дискодифузійним методом у MRS-агарі з використанням стандартних паперових дисків, які просочені антибіотиками. Інтерпретацію результатів здійснювали відповідно до літературних джерел. З різних природних джерел було вилучено й ідентифікова-но штами до роду Lactobacillus rhamnosus; L.acidophilus; L.brevis; L.paracasei ssp. paracasei; L.casei; L.delbrueckiisub ssp.

Виділення вищих базидіоміцетів, перспективних продуцентів біологічно активних речовин, у чисту культуру і їх довготривале зберігання

Проведено підбір методів і умов для виділення в чисту культру та тривалого зберігання трьох видів вищих базидіомецетів Schizophyllum commune Fr., Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill і Polyporus squamosus Huds.: Fr., які сьогодні є перспективними продуцентами біологічно активних речовин. Встановлено, що найбільш ефективною методикою перенесення штамів у чисту культуру для S. commune було вилучення зі спорового матеріалу, а для L. sulphureus і P. squamosus – з базидіом. З використанням підібраних найбільш ефективних методик з природних умов було ізольовано 13 штамів S. commune, 13 штамів L.

Розробка удосконаленої методики вилучення й очистки IgЕ людини

Метою роботи було створення та оцінювання прийнятності удосконаленої методики вилучення IgЕ людини високого ступеня чистоти, придатного для застосування у високочутливих імуноаналітичних методах.

Кінетика росту молочнокислих бактерій р. Lactobacillus на живильних середовищах з різноманітними джерелами вуглецевого й азотного живлення

У ході досліджень було виконано оцінювання можливості використання в біотехнології пробіотиків соєвого та глюкозо-піруватного живильних середовищ, які містять у своєму складі різноманітні джерела вуглецевого й азотного живлення. При виборі поживних середовищ керувались показником собівартості готової продукції, яка може бути зменшена за рахунок зниження вартості компонентів середовища або спрощення його підготовки. Об’єктом дослідження були 5 штамів молочнокислих бактерій р. Lactobacillus, які становлять основу нового пробіотика.

Альтернативні компоненти поживних середовищ для актиноміцетів — продуцентів біологічно активних речовин

З урахуванням поширеності серед промислових продуцентів такої групи, як актиноміцети, один із їх представників (Streptomyces recifensis var. lytіcus — продуцент літичного ферментного комплексу) був взятий як модель для дослідження компонентів, які можуть бути використані для оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів. Метою роботи було встановлення впливу альтернативних компонентів поживного середовища на біосинтетичні процеси культури Str. recifensis var. lytіcus і визначення можливості їх використання при оптимізації поживних середовищ для актиноміцетів.