Проблеми біології та біотехнології

Визначення впливу пробіотиків на стероїдний профіль жінок у період менопаузи

У жінок в період менопаузи порушується синтез статевих гормонів. Основними проявами недостатнього синтезу андрогенів є зменшення щільності кісток, погіршення самопочуття та пам’яті, зменшення м’язової маси, порушення функції яєчників, а також сексуальна дисфункція. В сучасній медицині розлади в синтезі статевих гормонів у жінок в період менопаузи коригують за допомогою гормональної терапії, яка має ряд небажаних побічних явищ. Показано можливість використання пробіотиків як підтримуючої терапії для жінок з порушенням функцій андрогенів.

Дослідження впливу умов культивування екзоелектрогенів на біоелектрохімічний процес виділення водню

Зроблено короткий огляд методів отримання водню та визначено місце біоелектрохімічного методу продукування водню серед інших методів його отримання. Досліджено вплив умов культивування екзоелектрогенів на ефективність біоелектрохімічного продукування водню. Описано метод двоступеневої селекції анодної біоплівки, який використовували для іммобілізації екзоелектрогенів на аноді. Встановлено вплив значення прикладеної напруги в діапазоні від 0,2 до 0,8 В на процес біоелектрохімічного продукування водню при використанні ацетату натрію як субстрату.

Вплив іонів лужних металів на приріст біомаси та накопичення ліпідів(метаболізм) у chlorella vulgaris

Досліджено вплив поживного середовища на приріст біомаси водоростей виду Chlorella vulgaris. Методами мікроскопії, одно- і двовимірної тонкошарової хроматографії за використання математичних методів інтерполяції та апроксимації даних було показано, що зменшення концентрації нітрогену, збільшення солоності та концентрації іонів калію різко зменшують приріст біомаси. Кількість ліпідів за умов нестачі нітрогену, помірної солоності (2,5 г/л NaCl) та при сумісній дії обох факторів збільшується на 10—15 %. При цьому зростає вміст жирних кислот і кількість мінорних фракцій.

Генетична регуляція та фенотиповий прояв властивостей біогенних магнітних наночастинок у магнітотаксисних бактерій і людини

Методами біоінформатики досліджено схожість між білками магнітосомного острівця магнітотаксисних бактерій і білками людини для встановлення ступеня гомології та визначення функціонального класу білків. Проаналізовано найбільш значимі збіги між генами магнітосомного острівця бактерій Magnetospirillum gryphiswaldense і генами людини. Важливіі вирівнювання знайдено в основному серед білків першого функціонального класу, без яких не можливий процес біомінералізації магнетиту в МТБ, а саме MamВ, MamЕ, MamА, MamN, MamО, MamМ.

Розроблення поживних середовищ на основі гідролізатів соєвого борошна для культивування представників роду Lactobacillus

Представлено другий етап розроблення лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі соєвого борошна, виготовленого згідно з новою національною технологією ЕСО®. Технологія полягає в особливій переробці насіння сої, названій “пробудження насіння”. В результаті відбуваються біохімічні перетворення речовин, зовнішнє і внутрішнє знезараження зернівок. Підібрано концентрації, рН-оптимуми дії та тривалість ферментативної обробки соєвого борошна ферментними препаратами лужна протеаза і протеаза С з метою подальшого використання як основи для поживних середовищ.

Особливості глибинного культивування Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. на хлібній крихті

Досліджено динаміку накопичення біомаси, екзополісахаридів, фенолів, органічних кислот, редукуючих і сухих речовин, а також рН у процесі глибинного культивування G. lucidum 1900 на хлібній крихті, яка свідчить про перспективність і можливість використання цього відходу харчової промисловості України. Встановлено, що максимальна кількість біомаси й екзополісахаридів досягається при культивуванні на 15-ту добу (18,10 ± 0,2 та 5,2 ± 0,3 г/л відповідно).

Ремедіація забруднених важкими металами біоколоїдних осадів муніципальних стічних вод

Стаття присвячена експериментальному обґрунтуванню технології видалення важких металів із забруднених ними мулів муніципальних стічних вод через активізацію життєдіяльності мулових біоценозів з утворенням метаболітів, які зв’язують метали в стійкі водорозчинні комплекси. Порівняно ефективність видалення важких металів з мулового осаду біохімічної очистки муніципальних стічних вод при біовилуговуванні за участю гетеротрофних і хемотрофних мікроорганізмів і при хімічному вилуговуванні. Показано переваги процесу біовилуговування металів в умовах ацидогенного гетеротрофного метаболізму.

Біотехнології на основі вищих базидіальних грибів роду Coriolus Quel

Проаналізовано інформацію про лікувальні властивості базидіальних грибів роду Coriolus Quel. Представники цього роду мають широкий спектр лікувальних властивостей, серед них: імуностимулююча, загальнозміцнююча, протизапальна, антивірусна, антибактеріальна, радіопротекторна, гепатопротекторна тощо. Тому базидіальні гриби роду Coriolus ефективно застосовуються в медицині, харчовій та легкій промисловості, сільському господарстві. Авторами узагальнено відомості про біотехнології на основі базидіальних грибів роду Coriolus, що використовуються у світовій практиці.

Дослідження впливу рН на кінетику гідролізу карбаміду

Для одержання гідроксидів металів високої дисперсності використовують метод гомогенного осадження карбамідом. Лімітуючою стадією такого процесу є гідроліз карбаміду. Для підбору оптимальних умов ведення процесу доцільним є визначення залежності швидкості гідролізу від рН розчину. Для цього проводили кінетичні дослідження процесу гідролізу карбаміду в умовах змінного початкового рН розчину (0,7—7). Процес вели в ізотермічних умовах при постійному упарюванні розчину.

Експериментальне визначення оптимальних технологічних параметрів конструювання біонанокомпозитів на основі взаємодії аліфатичних амінокислот із вуглецевими нанотрубками

З метою створення біонанокомпозиту експериментально досліджено процеси іммобілізації біомономерів (на прикладі амінокислот) вуглецевими нанотрубками, а також визначено основні характеристики (розміри посадкових площ, константи рівноваги, вільні енергії) сорбції при різних експозиціях, рН і концентраціях адсорбтивів. Дослідження проводилися спектрофотометричними методами.