Проблеми біології та біотехнології

Вплив концентрації глюкози у поживному середовищі на біосинтез рекомбінантного аналога білка gp 120 ВІЛ-1

Значне місце у комплексі профілактичних заходів при ВІЛ-інфекції належить обстеженню різноманітних контингентів населення на наявність специфічних серологічних маркерів інфікування. Найбільш широко застосовною практикою серологічного обстеження на ВІЛ на сьогодні є тестування населення з метою виявлення антитіл до ВІЛ за допомогою імуноферментного аналізу (ІФА). Рекомбінантні аналоги білка вірусної оболонки gp120 ВІЛ-1 широко застосовуються в усіх сучасних імуноферментних тест-системах для діагностики ВІЛ-інфекції.

Способи формування біоплівки мікроорганізмів з екзоелектрогенною активністю

Розроблення та вдосконалення біоелектрохімічних систем для продукування електричної енергії та водню є багатообіцяючим напрямом сучасної біоенергетики. Активною складовою частиною біоелектрохімічного процесу в біоелектрохімічних системах є мікроорганізми, за допомогою яких реалізуються процеси деструкції енергоємних сполук субстрату з утворенням та екзоклітинним трансфером електронів на термінальний акцептор. У статті проведено аналіз існуючих способів формування біоплівки електроактивних мікроорганізмів залежно від її видового різноманіття та процедури формування.

Розроблення удосконаленої методики отримання Fc-фрагментів IgM людини

Розроблено удосконалену методику отримання та виділення Fc-фрагментів IgM людини. Для досягнення поставленої мети проведено оптимізацію умов гідролізу імуноглобулінів з подальшими виділенням та очисткою (Fс)5μ-фрагментів.

Стимуляція накопичення біомаси та бродильної активності культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae за допомогою надвисокочастотного електромагнітного випромінювання

Експериментально встановлено оптимальні параметри опромінення ЕМВ НВЧ культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae М-09. У спиртовій бражці, збродженій опроміненими засівними дріжджами, порівняно з контролем підвищились накопичення біомаси, спирту, кількість виділеного діоксиду вуглецю. Водночас зменшилась кількість незброджених цукрів. Покращилась підйомна сила відфільтрованих із бражки дріжджів, їхня α-глюкозидазна та зимазна активність.

Способи продукування біоводню

Описано способи продукування біоводню за класифікацією відповідно до джерел енергії, які використовуються мікроорганізмами, а також проведено порівняльний аналіз цих процесів. Наведено мікроорганізми-продуценти, реакції утворення водню та оптимальні параметри навколишнього середовища для кожного способу продукування біоводню. Усі розглянуті способи мають свої переваги та недоліки.

Самоорганізація наночастинок магнетиту при наданні магнітних властивостей дріжджам Sacсharamyces cerevisiae

Розроблено та виконано порівняльну характеристику чотирьох методів оцінювання розмірів кластерів магнітних частинок. Для аналізу адекватності роботи цих методів як модельний об’єкт використовувався магнітокерований біосорбент на основі клітин S. cerevisiae. Отримано оціночні дані щодо глибини проникнення кластерів магнітних наночастинок в біомембрану та характерних розмірів кластерів і розкиду за розмірами магнітних наночастинок.

Підвищення стійкості мікробних патогенів як фактор розробки нових антисептиків

Показано роль основних механізмів резистентності та додаткових факторів у процесі підвищення стійкості мікробних патогенів. Наведено дані про можливі механізми підвищеної стійкості мікроорганізмів у складі біоплівок до антимікробних речовин. Розглянуто підходи до попередження формування резистентності мікроорганізмів, а також шляхи та перспективи розроблення нових антисептиків.

Підбір умов глибинного культивування Grifola frondosa як основи для створення біотехнологій отримання лікувально-профілактичних препаратів

Вивчено вплив джерел вуглецю і азоту, рН та компонентів поживних середовищ (пивне сусло, бурякова меляса, кукурудзяний екстракт, пептон, екстракт кормових дріжджів) на накопичення біомаси та екзополісахаридів при культивуванні вищого базидіального гриба Grifola frondosa (Dicks: Fr.) S.F. Gray. Запропоновано сприятливі для біосинтезу екзополі- сахаридів і біомаси комплексні поживні середовища з глюкозою, нітратом амонію, кукурудзяним екстрактом і мелясою.

Моделювання технологічного процесу отримання живої культуральної протиротавірусної вакцини

Проведено моделювання технологічного процесу одержання вітчизняної атенуйованої протиротавірусної вакцини на основі штаму ротавірусу з генотипом G1P[8], що циркулює серед людей на території України, і розроблено технологічну схему її виготовлення. Під час розроблення вакцини з клінічного матеріалу виділено штам ротавірусу. Після послідовних пасажувань він адаптувався до умов культивування в перещеплювальних культурах клітин людини та тварин і його було запропоновано як виробничий штам-кандидат.

Лікарський ксилотрофний базидіоміцет Laetiporus Sulphureus (bull.: fr.) Murrill — перспективний об’єкт біотехнології

Проведено критичний огляд публікацій, присвячених хімічному складу, дії та застосуванню сполук з плодових тіл, глибинного міцелію та культуральної рідини їстівного базидіоміцета Laetiporus sulphureus. Виявлено біологічно активні сполуки, які визначають можливість застосування L. sulphureus як продуцента речовин, що можуть застосовуватись у різних галузях промисловості.