Проблеми біології та біотехнології

Класифікація та аналіз роботи ферментів з пневматичним перемішуванням

Здійснено аналіз принципів роботи ферментерів з підведенням енергії стисненим газом з урахуванням особливостей гідродинаміки та масопередачі в них, а також простежено еволюційний розвиток сучасних конструкцій. На основі цієї інформації розроблено схему класифікації ферментерів з пневматичним перемішуванням, яка має на меті виявити можливі шляхи проектування та конструювання апаратів такого типу.

Вуглецеві наноструктури для біотехнології: технології синтезу вуглецевих нанотрубок з певними просторовими параметрами

Проаналізовано опубліковані результати щодо отримання вуглецевих одно- та багатошарових нанотрубок. Наведено фактори, які впливають на кінцеві характеристики вуглецевих нанотрубок. Виявлено, що при каталітичному вирощуванні вдається контролювати геометричні розміри вуглецевих наноструктур, а це відкриває можливості для їх ціле- спрямованого використання у медичній біотехнології як субстрату для вирощування нейронів і ендотеліальних клітин при створенні нових ефективних систем транспортування лікарських і терапевтичних речовин, а також для мініатюризації біосенсорів.

Умови формування і структура мікробних плівок

Проаналізовано умови (температура, рН, фізико-хімічні особливості структури основи, рідкого поживного середовища, поверхні мікроорганізмів, масообмінні процеси), які впливають на оптимальний розвиток мікробної плівки, в тому числі анодної біоплівки, яка формується безпосередньо на аноді мікробного паливного елемента. Встановлено, що на якість і властивості плівки впливають позаклітинна полімерна матриця та наявність кворум-сенсингу між членами мікробного угруповання.

Особливості приготування і ферментація соєвого молока представниками роду Lactobacillus

Представлено перші етапи розроблення нової лабораторної технології оздоровчих кисломолочних продуктів на основі особливим чином обробленого насіння сої. Для приготування соєвого молока використано соєве борошно, виготовлене згідно з новою національною технологією ЕСО® (виробник ТОВ “ЕСО”). Розроблено оптимальну технологію попередньої обробки соєвого борошна з метою подальшого використання як основи для поживних ферментаційних середовищ. Встановлено, що молоко з сої ЕСО “Подарунок сонця” (“Супер”) максимально індукує біосинтетичні процеси у штамів L. delbrueckii subsp. lactis LE і L.

Морфолого-культуральні і біосинтетичні властивості Eremothecium Ashbyi Guill.

Досліджено морфолого-культуральні властивості аскоміцета Eremothecium ashbyi F340, продуцента рибофлавіну, на різних поживних середовищах і показано приріст біомаси гриба, рівень накопичення ним рибофлавіну та рівень споживання вуглеводів поживних середовищ. Встановлено, що найбільш доцільним є використання середовища, що містить у своєму складі сусло: рівень накопичення рибофлавіну на такому середовищі у 2,8 разу більший, ніж на інших середовищах.

Дослідження процесу безмедіаторного біоелектрогенезу асоціацією анаеробних мікроорганізмів. Біотехнологічні показники

Розроблено підходи до класифікації технологічних показників оцінювання ефективності процесу безмедіаторного екзоелектрогенезу з урахуванням особливостей розроблюваної системи та запропоновано способи розрахунку біотехнологічних показників ефективності процесу, а саме приріст біомаси (загальний і питомий), швидкість споживання субстрату (ефективність очищення, якщо використовуються стічні води або модель стічних вод), кулонівська продуктивність і баланс ХСК.

Граничні температури для культивування базидіальних грибів роду Coriolus Quel у поверхневій культурі

Встановлено значення верхньої та нижньої граничних температур для 33 штамів базидіальних грибів Coriolus. Підтверджено існування для видів C. versicolor, C. zonatus, C. Hirsutus штамової варіабельності залежно від високої температури. Результати, що стосуються життєздатності штамів C. zonatus, C. hirsutus і C. villosus при високих температурах, отримано вперше.

Вплив температури інкубації на життєздатність вегетативного міцелію штамів Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. і G. lucidum (Curtis) P. Karst.

Досліджено вплив високих температур інкубації на життєздатність вегетативного міцелію 40 штамів грибів роду Ganoderma. Виявлено штамову специфічність життєздатності вегетативного міцелію досліджених культур при їх інкубації за температур 33—45 °С. Встановлено критичні температури росту вегетативного міцелію штамів G. applanatum і G. lucidum.

Біоетика в Україні: від теорії до практики. Нормативно-правові та навчально-наукові аспекти

Розкрито передумови виникнення біоетики та її диференціацію на сучасному етапі. Розглянуто підходи до правового регулювання в галузі біоетики на міжнаціональному рівні та зроблено огляд відповідних вітчизняних нормативно-правових актів. Обґрунтовано необхідність впровадження біоетики як навчальної дисципліни при підготовці спеціалістів у галузі біології, біотехнології та фармації.

Адаптація до умов культивування in vitro ротавірусів людини G1та G2-генотипів, виділених на території України

У культурі клітин людини HEP-2 було виділено та адаптовано до умов культивування п’ять штамів ротавірусів від дітей, хворих на ГКІ. Штами були охарактеризовані за генотипами та здатністю до збільшення інфекційних титрів при культивуванні впродовж п’яти послідовних пасажів. Виділено штам, який має особливу здатність адаптуватись до умов культивування в культурі клітин людини і може бути перспективним для створення вітчизняної протиротавірусної вакцини, ефективної серед населення України, а також для розробки діагностичних тест-систем.