Проблеми біології та біотехнології

Відбір молочнокислих бактерій для сироробства за антагоністичною активністю щодо технічно шкідливої мікрофлори

Досліджено антагоністичну активність молочнокислих бактерій щодо основних представників сторонньої мікрофлори і показано, що максимальний рівень пригнічення розвитку тест-культур мають лактобацили. Відібрано два штами Lactobacillus casei ssp. rhamnosus 3306 і Lactobacillus acidophilus 3123, перспективні для застосування в сироробстві, та визначено їх технологічні властивості.

Особливості росту Coriolus versicolor у глибинній культурі

Проведенo скринінг у глибинній культурі семи штамів базидіальних грибів Coriolus versicolor на широкому спектрі природних, комплексних та синтетичних середовищ: пивне сусло, картопляно-глюкозне, молочна сироватка, глюкозо-пептонне, глюкозо-амонійне, середовище Норкранс з відваром дубової кори та без нього. Встановлено, що в глибинній культурі для грибів C.versicolor характерний дрібноглобулярний ріст. Відібрано за показником накопичення біомаси та економічними коефіцієнтами культури C.versicolor 353, 5095 і 5131 для подальших досліджень.

Біотехнологічні підходи до створення та використання ліпосомальних і пегільованих лікарських форм

Узагальнено літературні дані щодо підходів до створення систем цілеспрямованої доставки лікарських засобів, які базуються на використанні ліпосомальних і пегільованих форм. Розглянуто підходи до використання систем направленої доставки при створенні антиканцерогенних, антибактерійних та імуномодулюючих препаратів.

Вплив джерел живлення на ріст грибів роду Coriolus Quel (Trametes Fr.) і їх антиокиснювальну активність

Досліджено ріст і антиокиснювальну активність чотирьох штамів базидіальних грибів на поживному середовищі з додаванням дванадцяти джерел вуглецю (моно, ди, полісахариди, спирти) та вісім джерел азоту (органічної і неорганічної природи). Встановлено вплив вуглецевого і азотного живлення на накопичення біомаси грибів роду Coriolus та антиокиснювальну активність культуральної рідини. Визначено сполуки вуглецю і азоту, які забезпечують максимальне накопичення грибної біомаси та найбільшу антиокиснювальну активність.

Очищення стічних вод від іонів купруму (ІІ) магнітокерованим біосорбентом за допомогою високоградієнтних феромагнітних насадок

Запропоновано спосіб очищення розчинів від іонів купруму за допомогою високоградієнтних магнітних насадок. Розроблено спосіб виготовлення високоградієнтних феромагнітних насадок з дендритною структурою та досліджено їх ефективність. Показано різницю ефективності очищення розчинів за допомогою дендритної і бездендритної насадок. Доведено вищу ефективність дендритної насадки порівняно з бездендритною. Показано, що використання магнітокерованих біосорбентів і високоградієнтних магнітних сепараторів дає можливість з високою ефективністю до 98 % очищати робочі середовища від іонів купруму.

Використання інформаційних баз даних для дослідження штамів біотехнологічно цінних вищих базидіальних грибів

Розроблено реляційну базу даних Колекції культур шапинкових грибів. Запропоновано інформаційну систему, яка дозволяє на сучасному рівні працювати з атрибутивною інформацією відносно штамів вищих базидіальних грибів у режимі простого візуального інтерфейсу, що дає можливість більш ефективного використання даних про штами Колекції, їх біотехнологічні властивості.

Використання ультрафіолетового випромінювання в селекції продуцента ферментного комплексу р. Streptomyces

Досліджено вплив ультрафіолетового випромінювання на біосинтетичну здатність культури продуцента бактеріолітичного ферментного комплексу Streptomyces recifensis var. lyticus та показанj доцільність застосування мутагену даного типу в селекції штамів з підвищеним рівнем синтезу продукту. За результатами проведеної мутагенної обробки культури для подальшої роботи відібрані два варіанти — Str. recifensis var. lyticus Е96 та S101, що відрізняються підвищеним у півтора і два рази рівнем синтезу цільового продукту, відповідно.

Вплив полігексаметиленгуанідину на біопродукційні параметри молоді риб

Проведено серію дослідів з вивчення дії різних концентрацій полігексаметиленгуанідину на біопродукційні параметри молоді риб. Результати досліджень продемонстрували значну токсичність полігексаметиленгуанідину.

Закономірності росту перспективних об'єктів біотехнології – базидіоміцетів роду Coriolus у поверхневій культурі

Проведено дослідження впливу складу поживного середовища на культурально-морфологічні характеристики та швидкість росту вегетативного міцелію 31 штаму грибів Coriolus. Показано, що швидкість росту залежала як від складу поживного середовища, так і від штамових особливостей культур. Встановлено оптимальні для культивування грибів роду Coriolus агаризовані середовища: картопляно-глюкозне, синтетичний Норкранс та сусло-агар з відваром дубової кори.

Визначення впливу цитостатиків на штами – потенційні продуценти пробіотичних препаратів

Хіміотерапія онкохворих призводить до руйнування епітелію кишечника і, як наслідок, порушення нормофлори. Корекція нормофлори під час хіміотерапії дасть можливість покращити стан хворих та зменшити токсичний вплив хіміопрепаратів на організм. Нами було розглянуто вплив найбільш вживаних цитостатиків на культури молочнокислих бактерій. Показано, що досліджувані штами стійкі до дії високих концентрацій хіміопрепаратів. До того ж, цитостатики не мають на них мутогенного впливу.