Проблеми біології та біотехнології

Кількісна оцінка хромосомних пошкоджень у лімфоцитах людини при дії малих доз [gamma]-опромінення в умовах in vitro

Дослідження присвячено вивченню впливу γ-променів у діапазоні малих доз на генетичний апарат людини. Підтверджується наявність плато в області 0,1–0,3 Гр для променевих маркерів – дицентричних хромосом. Показано, що радіаційно-індуковані цитогенетичні ефекти найкраще апроксимуються за допомогою моделі сплайнової регресії. З метою коректної інтерпретації характеру дозових кривих за цитогенетичними показниками доцільно враховувати індивідуальну радіочутливість людини (G2-assay).

Оптимізація складу середовища культивування для культур роду Сoriolus Quel (Trametes Fr.)

Проведено оптимізацію концентрації глюкози, пептону, водневих іонів (рН) в поживному середовищі для глибинного культивування чотирьох штамів базидіальних грибів роду Coriolus. Визначено концентрації глюкози, пептону і рН в поживному середовищі, які забезпечують найбільший приріст біомаси.

Адаптація дискового методу для експрес-оцінки стійкості мікроорганізмів до цитостатиків

Досить часто при проведенні хіміотерапії використовують пробіотики. Однак стійкість продуцентів цих препаратів до різних курсів хіміотерапії досі не визначено. Нами було створено методику швидкого визначення чутливості мікроорганізмів до цитостатиків на основі методу дифузії в агар. Дана методика працездатна для напівсинтетичних поживних середовищ із вмістом агару 2 %. За допомогою створеної методики визначено чутливість деяких представників умовно патогенної і патогенної мікрофлори до цитостатиків.

Особливості біотехнології виділення ротавірусів людини в культурі клітин та їх адаптація до умов культивування

Останнім часом в Україні ротавірусна інфекція набула значного поширення, однак досі не визначено, які штами ротавірусів людини циркулюють на її території, і не вивчено їх біологічних властивостей. Для цього розроблено біотехнологію виділення ротавірусів людини в культурі клітин, їх адаптації до умов культивування, вивчення біологічних властивостей та створення колекції штамів ротавірусів, що циркулюють на території України.

Особливості впливу ультразвуку на процес руйнування мікроорганізмів у водній суспензії

Встановлено, що озвучення має два основні ефекти на процес руйнування мікроорганізмів: дегрупування, яке руйнує агломерати клітин мікроорганізмів у велике число окремих клітин у суспензії, і інактивація мікроорганізмів, яка залежить від зменшення індивідуальної здатності клітин до відтворення. Показано, що загальний ефект застосування ультразвуку пов’язаний із тривалістю озвучування.

Вплив попереднього заморожування поживного середовища на ріст культур лактобактерій

Показано, що попереднє заморожування поживного середовища може стимулювати ріст молочнокислих бактерій, причому підвищення концентрації клітин не завжди веде до зниження рН. Найбільше впливає заморожування на швидкоростучі штами.

Одержання імуноафінного сорбенту і розробка методики специфічного виділення IgM людини

Розроблено схему імуноафінного виділення та очистки IgM людини. Здійснено підбір моноклональних антитіл і оптимізовано умови для синтезу імуноафінного носія; підвищено специфічність зв'язування IgM із сорбентом; підібрано умови відмивання колонки та елюції IgM. Ступінь чистоти одержуваного за розробленою схемою IgM становила близько 100 %, що дає можливість його використання для імунізації тварин і застосування в імуноаналізі.

Оптимізація складу поживного середовища для біосинтезу ферментного комплексу продуцентом р. Streptomyces

Досліджено вплив основних і альтернативних компонентів поживних середовищ на біосинтетичну здатність штаму-продуцента лізоензимного комплексу Streptomyces recifensis var. lytіcus 2435/М. На основі попередньо отриманих результатів як альтернативне джерело основного живлення використовувалось спеціально оброблене ІЧ-опромінюванням соєве борошно та як додатковий компонент – аеросил марки А-300.

Фізико-хімічні аспекти взаємодії ензимного комплексу Циторецифен з носіями різної природи

Досліджено фізико-хімічні особливості іммобілізації ферментного препарату Циторецифен адсорбційним методом на носіях різної природи: аеросилі, метилцелюлозі, поліоксиетиленгліколі, поліоксиетилені, полівініловому спирті, а також поліакриламіді. Проведено спектральне дослідження зразків, іммобілізованих на аеросилі, поліоксиетиленгліколі, а також поліоксиетилені, і встановлено основні механізми закріплення досліджуваного ензимного комплексу на даних носіях – утворення водневих зв'язків, електростатичні та багатоцентрові взаємодії.

Створення і використання лікарських форм на основі рецептор-опосередкованого ендоцитозу біологічно-активних речовин

Узагальнено літературні дані щодо підходів до створення систем цілеспрямованої доставки лікарських засобів, які базуються на використанні рецептор-опосередкованого ендоцитозу. Розглянуто підходи до використання систем направленої доставки при створенні антиканцерогенних, антибактерійних, вакцинних препаратів, а також у генотерапії.