Проблеми хімії та хімічної технології

Синтез дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ): карбамідне осадження

З’ясовано умови синтезу дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ) карбамідним осадженням з розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ). З метою встановлення необхідної кількості осаджувача проведено потенціометричне осаджувальне титрування розчинів сульфату та нітрату заліза (ІІІ) розчинами аміаку та гідролізованого карбаміду, викладено його результати. Також наведено результати досліджень властивостей осадів, одержаних з різних вихідних розчинів та різних за часом старіння, а саме їх фазовий склад і фільтрувальні властивості.

Вплив попередньої підготовки на вбираючу здатність та міцність гранул аміачної селітри марки Б

Підвищено утримуючу здатність гранульованої аміачної селітри марки Б відносно рідкого палива за рахунок попередньої обробки гранул селітри та створено нові енергоконденсовані системи для гірських розробок. Технологія обробки передбачала розкриття твердої оболонки гранул без утворення наскрізних пор і створення в порах жорсткого каркаса з малорозчинних сполук. Встановлено, що оброблення розчином феруму (ІІІ) хлориду і подальше нагрівання забезпечує утворення в порах і на поверхні гранул каркаса з гідроксосполук феруму (ІІІ) з розвиненою поверхнею.

Особливості сорбції фосфатів гідратованими оксидами елементів III й IV груп

Методами співосадження з водних розчинів синтезовано бінарні суміші, які містять гідратовані оксиди титану, алюмінію, лантану та церію з різним співвідношенням компонентів. Фізико-хімічні властивості були охарактеризовані із залученням рентгенівської дифрактометрії, скануючої електронної мікроскопії, ІЧ-спектроскопії, порометрії і потенціометричного титрування. Вивчено сорбційну активність бінарних сумішей відносно фосфат-йонів. Синтезовані суміші характеризуються мезопористою структурою з розміром пор 1–3,2 нм та питомою поверхнею 242–432 м2/г.

Вплив шаруватих нанонаповнювачів на перколяційні властивості систем на основі поліпропіленгліколю та карбонанотрубок

Використовуючи методи імпедансної спектроскопії та оптичної мікроскопії, проведено дослідження електричних властивостей систем на основі поліпропіленгліколю і карбонанотрубок (КНТ). Показано, що при введенні в систему шаруватого наповнювача, який ексфоліює, відбувається зміщення порога перколяції в область нижчих концентрацій КНТ.

Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fе-глин

Проведено комплексне дослідження адсорбційних властивостей глинистих мінералів, модифікованих полігідроксокомплексами (ПГК) заліза й алюмінію відносно видалення іонів важких металів з водного середовища. Для встановлення особливостей зміни структури інтеркальованих мінералів було використано методи рентгенівської дифракції, адсорбції азоту з розрахунками питомої поверхні та розподілу пор за розмірами й адсорбції іонів хрому (VI) та урану (VI) з водних розчинів при різних значеннях рН.

Зниження концентрації іонів Са2+ у воді ультра- і нанофільтраційними керамічними мембранами

Визначено основні закономірності процесів очищення води від іонів Са2+ ультра- і нанофільтраційними керамічними мембранами, зокрема впливу робочого тиску, тривалості експериментів, концентрації іонів Са2+ у вихідному розчині та його температури на зниження вмісту цих іонів у фільтраті. Процес очищення модельного розчину СаСl2 здійснювали на дослідній баромембранній установці із застосовуванням ультра- і нанофільтраційних трубчастих мембран з оксидної кераміки (виробництво Німеччини).

Регулювання властивостей дисперсій для їх електрокінетичної обробки

Для ефективної обробки дисперсних систем, яка базується на використанні зовнішніх електричних полів, необхідно забезпечити максимально можливі для конкретної системи швидкості електрофорезу та електроосмосу. У випадку, коли дисперсія включає в себе глинисту складову, основним фактором, який дає можливість регулювати її електрокінетичні характеристики, є рН рівноважного розчину. У зв’язку з цим у роботі досліджено кінетику зміни рН порового розчину при введенні кислих та лужних розчинів (NaOH і HСl).

Обґрунтування методики визначення енергоефективності гравітаційної поличної сушарки для зернистих матеріалів

Стаття присвячена розробці методики визначення технологічних режимів проведення процесу зневоднення в гравітаційних поличних сушарках на підставі спільного аналізу умов утворення зваженого шару зернистого матеріалу й оптимальних енергетичних витрат на проведення процесу. Аналітично визначено витрату сушильного агента, яка забезпечує початок псевдозрідження зернистого матеріалу в апараті. Показано, що при значенні порозності зваженого шару, що виходить за межі робочого діапазону, спостерігається зниження продуктивності сушарки.

Виявлення алельних варіантів гена Wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменю

Впроваджено систему молекулярних маркерів для детекції алельних варіантів гена Wаx. Склад крохмалю – один із важливих факторів пивоварної, харчової та кормової якості ячменю, тому важливим є здійснення контролю вмісту амілози в крохмалі. Wаx-локус ячменю (Hordeum vulgare L.) відповідає за вміст амілози в ендоспермі. Ген Wаx може бути представлений кількома алельними варіантами: дві функціональні алелі, які кодують фермент GBSS I, і нуль-алель неактивного ферменту. Найнадійнішим способом оцінити алельний стан гена Wаx є молекулярне маркування за допомогою полімеразної ланцюгової реакції.

Взаємозв’язок хімії поверхні і властивостей активного вугілля марки СКН

Синтезовано зразки активного вугілля з різним вмістом гетероатомів азоту і кисню, а також поверхневих функціональних груп. Визначено питому площу поверхні і загальний об’єм пор отриманого вугілля. Досліджено поведінку синтезованого вугілля в модельних окисно-відновних процесах — електрохімічного відновлення кисню і каталітичного розкладання пероксиду водню.