Обушенко Т.І.

Обушенко Тетяна Іванівна, старший викладач Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Визначення компонентного складу біогазу волюмометричним методом

Розроблено методику волюмометричного визначення компонентного складу біогазу за використання лабораторного газоаналізатора ГХЛ-1. Запропоновано перелік поглинальних розчинів і послідовність їх використання для поглинання таких речовин: амоніаку – розчин 50–60 % сірчаної кислоти; сірководню – насичений розчин I2 в 0,1 М водному розчині KI; діоксиду карбону – розчин 35 % КОН. Каталітичне окиснення водню та метану рекомендовано проводити за температури 900–950 °С в електропечі, обладнаній термопарою та автоматичним регулятором температури.

Флотоекстракція іонів заліза з низькоконцентрованих розчинів

Досліджено закономірності флотоекстракційного вилучення іонів заліза (III) з низькоконцентрованого водного розчину ( CFe3+= 10 мг/дм3), визначено оптимальні умови проведення процесу флотоекстракції (pH, молярне співвідношення Fe3+:ПАР, тривалість процесу, температура, швидкість подачі газу), запропоновано механізм флотоекстракції на основі теорії іонних асоціатів.

Закономірності процесу флотоекстракції при очищенні стічних вод від іонів важких металів

Досліджено процес флотоекстракції іонів важких металів на прикладі іонів нікелю(II) з використанням мил насичених кислот як поверхнево-активної речовини, ізоамілового спирту і октану як органічної фази. Визначено оптимальні умови процесу.