Толстопалова Н.М.

Толстопалова Наталія Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”.

Дослідження методів попередньої підготовки води з високою жорсткістю для мембранного кондиціонування

Досліджено методи попередньої підготовки води з високою жорсткістю та мінералізацією для її подальшого кондиціонування мембранним методом. Показано, що застосування на стадії попередньої підготовки методу іонообмінного пом'якшення води є доцільним при вмісті у воді іонів жорсткості менше 20 мг-екв/дм 3. Для попередньої підготовки води з високим вмістом некарбонатної жорсткості раціональним є застосування антискалантів.

Ефективний реагент для очищення стічних вод

Наведено порівняльний аналіз ефективності очищення забруднених вод коагулянтами на основі сульфату алюмінію — промислового зразка (Al2(SO4)3⋅18H2O) і нового коагулянта,синтезованого за технологією, розробленою авторами. Ефективність дії коагулянтів перевірено на імітатах і реальних зразках стічних вод у процесах очистки від каламутності, барвників і деяких іонів важких металів. Встановлено інтервали рН ефективної роботи синтезованого зразка

Флотоекстракція іонів заліза з низькоконцентрованих розчинів

Досліджено закономірності флотоекстракційного вилучення іонів заліза (III) з низькоконцентрованого водного розчину ( CFe3+= 10 мг/дм3), визначено оптимальні умови проведення процесу флотоекстракції (pH, молярне співвідношення Fe3+:ПАР, тривалість процесу, температура, швидкість подачі газу), запропоновано механізм флотоекстракції на основі теорії іонних асоціатів.

Закономірності процесу флотоекстракції при очищенні стічних вод від іонів важких металів

Досліджено процес флотоекстракції іонів важких металів на прикладі іонів нікелю(II) з використанням мил насичених кислот як поверхнево-активної речовини, ізоамілового спирту і октану як органічної фази. Визначено оптимальні умови процесу.

Дослідження неізотермічної кінетики процесу сульфатизуючого випалу каоліну

Розглянуто неізотермічну кінетику процесу сульфатизуючого випалу каоліну з отриманням як цільового продукту сульфату алюмінію. Використання методів неізотермічної кінетики забезпечує за один дослід отримання основних кінетичних констант процесу в інтервалі температур 50–235 ° С. Показано, що процес сульфатизації протікає в кілька стадій, і для кожної стадії розраховані кінетичні параметри та отримано кінетичне рівняння швидкості процесу.