Проблеми хімії та хімічної технології

Дослідження сольватації однозарядних іонів у неводних розчинниках на основі закону Стокса

За даними про граничні рухливості іонів розраховано їх стоксівські і кристалографічні радіуси. Показано, що різниця цих радіусів залежить від власного радіуса іона тільки до його значення, яке становить приблизно 4,0•10−10 м. На підставі цього зроблено висновок, що іони більших розмірів у досліджених рідинах не сольватуються. Встановлено 146 Наукові вісті НТУУ "КПІ" 2010 / 3 також, що в протонних розчинниках аніони мають більші розміри сольватних оболонок, ніж катіони такого самого кристалографічного радіуса. В апротонних розчинниках, навпаки, ефект сольватації є суттєвішим для катіонів.

Моделювання і розрахунок робочих параметрів суперконденсатора

Стаття присвячена вивченню впливу внутрішньої релаксації заряду на зміну основних характеристик суперконденсатора в часі. Запропоновано теоретичну модель, що описує стан суперконденсатора залежно від режиму і тривалості експлуатації. У рамках запропонованої моделі показано, що при експериментальному визначенні параметрів суперконденсатора необхідно враховувати зміни, пов'язані з процесами внутрішньої релаксації заряду.

Оптимізація органосольвентних способів одержання солом'яної целюлози

У результаті математичної обробки одержаних експериментальних даних за допомогою повного факторного експерименту типу 22 були розраховані адекватні статистичні моделі процесу делігніфікації пшеничної соломи лужно-сульфітно-спиртовим, аміачно-сульфітно-спиртовим та двостадійним лужно-спиртовим способами варіння з додаванням антрахінону. Проведено пошук оптимальних значень технологічних параметрів процесів із використанням критерію оптимізації Харрінгтона. Встановлено, що найбільш придатним для отримання солом'яної целюлози є лужно-сульфітно-спиртовий спосіб делігніфікації соломи пшениці.

Вплив імпульсного струму на електроосадження нікелю із сульфаматних електролітів

Досліджено вплив параметрів імпульсного струму на морфологію покриттів і електрохімічні характеристики процесу електроосадження нікелю із сульфаматних електролітів. Визначено режими електролізу, які сприяють блискоутворенню, зменшенню пористості покриттів і підвищенню виходу за струмом металу. Показано, що вихід за струмом зростає при зниженні шпаруватості і збільшенні частоти імпульсного струму. Використання імпульсів з великою шпаруватістю призводить до утворення дрібнодисперсних блискучих гладких осадів з величиною зерна 20 – 30 нм.

Закономірності процесу флотоекстракції при очищенні стічних вод від іонів важких металів

Досліджено процес флотоекстракції іонів важких металів на прикладі іонів нікелю(II) з використанням мил насичених кислот як поверхнево-активної речовини, ізоамілового спирту і октану як органічної фази. Визначено оптимальні умови процесу.

Розробка технічних мийних засобів поліфункційної дії

Проведено дослідження системи залізо(ІІІ)–триетилентетрамін різними фізико-хімічними методами. Вивчено комплексоутворення і корозійну активність у цій системі. Дано рекомендації з використання триетилентетраміну в технічних мийних засобах.

Оптимізація структури активованих вуглецевих матеріалів для суперконденсаторів

Досліджено вплив структури пористих вуглецевих матеріалів на параметри суперконденсаторів. У рамках теоретичної моделі встановлено зв’язок між параметрами електрохімічної системи та структурою пористого матеріалу. Визначено оптимальну структуру пористого матеріалу для суперконденсаторів.

Використання водорозчинних хімічних відходів у технології майоліки

Методом ротаційної віскозиметрії вивчено вплив відходів хімічного фрезерування алюмінію (ВХФА) на реологічну поведінку керамічних шлікерів у динамічних умовах, що моделюють процеси шлікерного лиття в технології кераміки декоративного призначення.

Використання рівнянь полярографії для аналізу хроновольтамперограм

Одержано рівняння для кількісного опису хроновольтамперограм оборотного електродного процесу, яке є модифікованим рівнянням Гейровського – Ільковича, що використовується в полярографії. Показана можливість його застосування при вивченні кінетики електрохімічних процесів в іонних розплавах та водних розчинах електролітів.

Дослідження кінетики гомогенного гідролізу сульфату заліза(ІІ) при наявності карбаміду

Отримано кінетичні характеристики сукупного гідролізу сульфату заліза з карбамідом у водному розчині. Визначено порядок реакції, константу швидкості, передекспоненціальний множник, енергію активації. Виведено рівняння залежності ступеня гідролізу сульфату заліза від часу процесу.