Проблеми хімії та хімічної технології

Твердофазний синтез стабільних сполук системи Li—Mn—O

Методами термічного, рентгенофазового та хімічного аналізу вивчено хімічну взаємодію, що відбувається при спіканні оксиду мангану (MnO2) з карбонатом літію ( Li2CO3) в атмосфері повітря. Встановлено, що в температурному інтервалі 700—900 °C утворюються залежно від складу всього три термодинамічно стабільні сполуки — оксид мангану (ІІІ) (Mn 2O3 ), манганат (IV) літію (Li2MnO3) та змішаний оксид LiMn 2O4 із структурою шпінелі. Багато інших відомих сполук системи Li—Mn—O за цих умов нестабільні і не можуть бути синтезовані твердофазними методами.

Дослідження і моделювання процесів адсорбції/десорбції оксидів азоту на цеолітах

Наведено результати експериментальних досліджень процесу адсорбції/десорбції оксидів азоту з газового потоку на синтетичних цеолітах Х-типу. Отримано, що поглинальна здатність досліджуваних цеолітів становить 100 %, що свідчить про повне видалення оксидів азоту з газового потоку. Наведено математичну модель досліджуваного процесу, визначено оптимальні умови та параметри процесу та доведено її адекватність. Отримані результати показують про доцільність застосування методу та його математичного опису на практиці.

Вибір оптимального катіоніту для локальних установок NA-катіонування води

Проведено порівняння зразків сильнокислотних катіонітів, що випускаються в промисловому масштабі у Naформі, за критеріями ступеня чистоти, фізикохімічних властивостей і ефективності використання в процесах зм'якшення води. Проведено порівняння експлуатаційних витрат ведення процесу Naкатіонування в прямоточному режимі регенерації при різних витратах NaCl та швидкості пропускання води. Встановлено, що оптимальним для роботи в локальних установках зм'якшення води малої та середньої продуктивності є сильнокислотний катіоніт Dowex Marathon C.

Вплив сполук цезію на властивості каталізатора низькотемпературної конверсії оксиду вуглецю. Промотування форміатом цезію

Досліджено вплив промотуючих добавок форміату Cs на каталітичні й фізико-хімічні властивості Cu-Zn-Al-каталізатора низькотемпературної конверсії СО. Випробувано два варіанти внесення промотору: в прожарену і карбонатну каталізаторні маси. Встановлено, що внесення Cs у кількості 1 % дає змогу знизити активність каталізатора в побічній реакції утворення метанолу в 2–2,5 раза.

Визначення протикорозійної ефективності рослинних екстрактів

Визначено протикорозійний захист екстрактів різних видів рослинної сировини, які є перспективним джерелом для створення нетоксичних інгібіторів корозії, в тому числі і летких. Показано, що розроблені на основі аліфатичного аміну, гетероциклічної азотвмісної сполуки, ізопропанольних екстрактів рослинного походження композиції летких інгібіторів корозії при їх нанесенні як із газової фази, так і контактним методом демонструють вищі захисні властивості, ніж відомий нітрит дициклогексиламіну, та забезпечують антикорозійний захист вуглецевої сталі за умов періодичної конденсації вологи.