Проблеми хімії та хімічної технології

Одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації

Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу отримання солом’яних волокнистих напівфабрикатів пероцтовим способом делігніфікації. Отримано рівняння регресії процесу одержання солом’яних волокнистих напівфабрикатів з використанням методу повного факторного експерименту. Визначено основні характеристики процесу пероцтової делігніфікації пшеничної соломи.

Протикорозійні властивості шишок хмелю

Метою роботи була оцінка інгібуючої ефективності двох принципово різних сортів шишок хмелю та аналіз адсорбційної здатності на поверхні заліза компонентів, що входять до складу шишок хмелю. Порівняльні дослідження протикорозійних властивостей летких фракцій “Ароматичного” та “Гіркого” сортів хмелю проведені методом прискорених випробувань за умови конденсації вологи та за допомогою поляризаційних вимірювань. Методом квантово-хімічних розрахунків проведено аналіз адсорбційної здатності на поверхні сталі компонентів, що входять до складу шишок хмелю.

Теплофізичні властивості й термодеструкція нанокомпозитів, отверднених у сталих фізичних полях

З використанням методів диференційної скануючої калориметрії (ДСК) та тер-могравіметрії були досліджені нано-композити складу ЕП–3 % СdO та ЕП–3 % (СdO + ПАн), отверднені за нормальних умов та в постійному магнітному або електричному полях. Показано, що ці чинники впливають на сегментальну рухливість міжвузлових фрагментів зшитого полімеру та на стрибок питомої теплоємності. Взаємодія зовні-шнього магнітного поля тільки з дипольними молекулами зразка ЕП–3 % CdO зумовлює часткові зміни в його структурі.

Структуроутворення в дисперсіях монтморилоніту за наявності четвертинних амонієвих солей

Метою роботи є дослідження впливу катіонних ПАР – четвертинних солей амонію – на структуроутворення в суспензіях монтмори-лоніту. Для цього вивчалися реологічні та колоїдно-хімічні властивості таких систем. На основі рентгенофазового аналізу встановлено близьке до паралельного розміщення молекул ПАР відносно базальної поверхні мінералу при значеннях міжшарового простору 1,6 нм. За допомогою реометрії отримано криві течії та відповідні значення граничних напружень зсуву для дисперсій монтморилоніту за наявності катіонних ПАР.

Водно-хімічний режим і математичне моделювання другого контуру АЕС із реактором типу ВВЕР-1000

Розглянуто сучасний стан питань підтримування водно-хімічного режиму (ВХР) на експлуатаційних АЕС із водо-водяними енергетичними реакторами встановленою потужністю 1000 МВт (ВВЕР-1000). Наведено огляд технологічних особливостей енергоблока із реактором ВВЕР-1000. Проаналізовано методи та засоби забезпечення ВХР другого контуру АЕС. Встановлено, що виконання нормованих показників якості живильної води не дає можливості повністю виключити утворення відкладень на поверхнях нагріву.

Вплив складу водно-спиртових дисперсійних середовищ на електрокінетичні і реологічні властивості композиційних водовугільних суспензій

Метою роботи було отримання седиментаційно стійких водовугільних суспензій з використанням відходів спиртового виробництва – сивушного масла, а також органовмісних стічних вод. Для цього було досліджено вплив водно-спиртових дисперсійних середовищ і модифікації поверхні вугілля різного ступеня метаморфізму під дією аніонних поліелектролітів на електрокінетичні та реологічні властивості водовугільних суспензій. Диспергування вугілля проводили в планетарному кульовому млині, отримані результати досліджувались за допомогою електрохімічних методів і віскозиметрії.

Експлуатаційні властивості газобетону з модифікованою поверхнею

Дослідження спрямоване на розроблення просочувальних композицій на основі кремнійорганічних речовин, модифікованих термопластичними полімерами, для просочення газобетону. Обробка отриманими композиціями дає можливість підвищити експлуатаційні властивості газобетонних виробів. Вирішення поставленого завдання досягалось через дослідження впливу модифікування поверхні газобетонних виробів просочувальними композиціями різних складу та концентрації. Двокомпонентні системи, що містили поліметилфенілсилоксанові смоли,модифікувалися поліметилметакрилатом у розчині толуолу.

Мікрофільтраційне очищення від іонів Fe3+ промивних вод станцій знезалізнення

На сьогодні для очищення води від іонів Fe3+ використовують ба-ромембранні методи на основі полімерних мембран. Однак такі мембрани руйнуються під впливом гідроксосполук іонів Fe3+, що містяться у воді. Тому досліджено основні закономірності процесу очищення модельних промивних вод від іонів Fe3+ з використанням мікрофільтраційних титанових трубчастих мембран, які стійкіші та мають триваліший строк експлуатації, ніж полімерні.

Механізм фотокаталізу на поверхні TiO2

Розглянуто й узагальнено механізм гетерогенного фотокаталізу (утворення електрон-діркової пари) на поверхні ТіО2, що ініціюється ультрафіолетовим випромінюванням, а також стадії фотокаталітичного процесу. Визначено, що для збільшення ефективності фотокаталітичного процесу у видимому діапазоні світла необхідно зменшувати ширину забороненої зони каталізатора на основі титану (IV) оксиду.

Розрахунок термодинамічних властивостей графіту і графену за їх спектроскопічними та пружно-динамічними характеристиками

Стаття присвячена розрахунку низькотемпературної (0–300 К) теплоємності, ентальпії, ентропії та зведеної енергії Гіббса графіту і графену. Розрахунок температурних залежностей теплоємності здійснений з використанням як вихідних даних літературних відомостей про фононний спектр зазначених матеріалів і пружно-динамічні\характеристики графіту. Показано, що термодинамічні характеристики графену істотно перевищують відповідні величини для графіту. Запропоновано пояснення цих відмінностей особливостями фононного\спектра графену.