Проблеми хімії та хімічної технології

Вплив амфотерної полімерної смоли на показники зневоднення волокнистої суспензії і якості паперу

Досліджено вплив амфотерної полімерної смоли “Ультрарез 200” на процес формування та якісні показники паперу із макулатурної маси. Встановлено, що зі збільшенням ступеня млива паперової маси зменшується швидкість зневоднення волокнистої суспензії. Зроблено висновок, що під час розмелювання відбуваються укорочення і часткова фібриляція волокон, збільшується їх питома поверхня, що сприяє кращому проникненню та утриманню води волокнами.

Дослідження впливу різних стадій технологічного процесу одержання мікрокристалічної целюлози з волокон конопель на показники її якості

Проведено порівняльний аналіз хімічного складу волокон і стебел конопель з бавовником та представниками листяної і хвойної деревини. Досліджено можливість отримання мікрокристалічної целюлози з волокон конопель лужно-сульфітно-спиртовим способом делігніфікації з попереднім кислотним і лужним гідролізом. Встановлено, що проведення кислотного та лужного попереднього гідролізу значно зменшує вміст мінеральних речовин і частково вміст залишкового лігніну в рослинній сировині.

Електрорушійна сила при травленні однорідно намагніченого сталевого циліндра в електроліті

Розраховано електрорушійну силу концентраційного фізичного кола при травленні в електроліті феромагнітного електрода у формі циліндра, що виникає внаслідок неоднорідного розподілу концентрації парамагнітних продуктів корозії по поверхні сталевого циліндра в неоднорідних магнітостатичних полях розсіювання. Такий вибір форми електрода пов’язаний із тим, що за відсутності намагнічування всі точки поверхні циліндра є еквівалентними і в такій модельній системі легко відокремити ефекти магнітного поля від ефектів іншої природи.

Розчинення срібла в плазмохімічно активованих розчинах

Розглянуто можливість й оцінено ефективність застосування розчинів, оброблених за допомогою контактної нерівноважної низькотемпературної плазми для інтенсифікації розчинення срібла в ціаністих системах вилуговування. В результаті проведених досліджень встановлено, що плазмохімічно активовані розчини завдяки дії пероксидних сполук, радикалів і частинок, що утворюються у воді при обробці, проявляють значні окиснювальні властивості порівняно з синтетичним пероксидом водню і кисню, які зазвичай застосовуються у гідрометалургійній промисловості як окиснювальний компонент.

Дослідження протикорозійних властивостей летких інгібіторів атмосферної корозії на основі продуктів рослинної сировини

Досліджено компонентний склад летких сполук ізопропанольного екстракту шишок хмелю та виконано оцінку фізико-хімічних властивостей утворюваної на поверхні металу плівки. На підставі даних газової хромато-мас-спектрометрії визначено якісний склад летких сполук екстракту хмелю сорту “Ароматичний”. Встановлено, що основними компонентами є терпеноїди, кетони, фенольні сполуки, карбонові та фенолкарбонові кислоти. Розглянуто можливість застосування ізопропанольного екстракту шишок хмелю як леткого інгібітору атмосферної корозії у вигляді розчину та інгібітованого паперу.

Мікрокристалічна целюлоза із луб’яних рослин

Встановлено, що за хімічним складом льняне волокно близьке до бавовняних волокон, але відрізняється від стебел конопель і кенафу, хвойної та листяної деревини великим вмістом целюлози і мінеральних речовин, містить менше лігніну і пентозанів. Стебла конопель і кенафу порівняно з деревиною при приблизно однаковому вмісті целюлози мають менший вміст лігніну, значно більші зольність і кількість речовин, що розчиняються у воді й NaOH.

Дезактивація каталізатора в системі “послідовна реакція Α1→ α2Α2→ α3Α3 + каталізатор + проточний реактор змішування”

Отримано аналітичний розв’язок задачі опису нестаціонарного, спричиненого дезактивацією твердого каталізатора, режиму функціонування системи “послідовна реакція Α1→ α2Α2→ α3Α3 + каталізатор + проточний реактор змішування”.

Фазовий склад і особливості плавлення мінеральної сировини українських родовищ для виготовлення LAS-кераміки

Отримано і досліджено літійалюмосилікатне скло, на основі якого виготовляють склокристалічні матеріали загального складу Li2O—Al2O3—SiO2, що відіграють важливу роль у промисловості як матеріали з особливими властивостями. Ситали вирізняються високою міцністю, низьким коефіцієнтом термічного розширення, хімічною та термічною стійкістю й іншими перевагами. Для отримання LAS-кераміки було виділено монофракції петаліту, досліджено їх хімічний склад, а також підібрано та розраховано склад і підготовлено компоненти шихти Li-скла, після чого було проведено термічну обробку отриманих зразків.

Застосування методів комп’ютерного моделювання для передбачення хроматографічної поведінки аналітів

Проаналізовано можливості методу QSRR. Надано короткі теоретичні відомості про створення цього методу, наведено перелік задач, які можна розв’язати з його допомогою, та вказано на проблеми, які можуть виникнути при отриманні QSRR-моделей. Наведено класифікацію дескрипторів і програмного забезпечення, які використовуються при побудові моделей, та перелік основних математичних алгоритмів, за якими відбувається відбраковка незначимих дескрипторів. Вказано на переваги та недоліки існуючих QSRR-моделей, що використовуються у випадку застосування методу ВЕРХ.

Функціоналізація поверхні багатошарових вуглецевих нанотрубок

Метою роботи було відпрацювання методики окиснення багатошарових вуглецевих нанотрубок (БШВНТ) та встановлення залежності їх функціонального складу від умов окиснення. На основі вихідних БШВНТ було синтезовано три серії зразків, окиснених за різних умов: концентрованим пероксидом водню в суміші з сірчаною кислотою за стандартних умов; концентрованим пероксидом водню в суміші з сірчаною кислотою при кипінні; концентрованою нітратною кислотою за температур 50, 75 і 100 оС. Якісну та кількісну характеристику функціональних груп на поверхні БШВНТ проводили їх титруванням за методом Бьома.